Пратеници предлагаат измени за Законот за животна средина

Група пратеници во Собранието на РМ предлагаат измени во Законот за животна средина, со кои би се уредиле надлежностите на градоначалниците на општините и Градот Скопје за забрана на активностите на загадување, за санација на штетните последици и за надоместокот од загадувачот на причинетите штети од загадување на животната средина, објави Академик.

Со Предлог-законот, според пратениците, би се дефинирале локалните мрежи на мониторинг, а на општините и Градот Скопје ќе им се даде законска обврска за водење на катастри на загадувачи и за животна средина. Исто така, обврска за изготвување, односно давање извештај за состојбите на животна средина, како и соработката со правните лица кои вршат интерен мониторинг.

Понатаму, задолжителни би биле мислењата на општините и Градот Скопје за студиите за влијанието на проектите врз животната средина и А-интегрираните еколошки дозволи. Носителите на еколошките дозволи, пак, да даваат повратно известување околу нивно спроведување.

Измените би ги уредиле правата и обврските на локалните органи да пријавуваат прекршување на граничните вредности на емисии согласно А-дозволите. Тоа би било услов за одземање на дозволата, утврдено со правосилни решенија на Државниот инспекторат за животна средина, а би се обезбедило и финансирање на локалните мрежи на мониторинг.

Предложувачи на измените се пратениците Панчо Минов, Драган Данев, Лилјана Затуроска, Слаѓана Митовска и Ане Лашкоска.