Прашалник – Кои митови ги знаете за лицата со попречености?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Како слепите лица сонуваат? Како е е можно глувите лица да читаат, ако никогаш претходно немаат слушнато како се изговараат гласовите? Тимот на Радио МОФ реши да ги разоткрие најчестите митови поврзани со начинот на живеење на лицата со попреченост, да ги прашаме токму нив за појаснување, објаснување, и потвра или побивање на митовите и во форма на интерактивно видео да ги претставиме нивните одговори.

  Токму затоа, ве охрабруваме да поставите прашања и да ги споделите вашите дилеми поврзани со начинот на живеење и секојдневното функционирање на лицата со попречености.

  Формуларот е анонимен.

  Митови за начинот на живеење на лицата со попреченост

  Како слепите лица сонуваат? Како е е можно глувите лица да читаат, ако никогаш претходно немаат слушнато како се изговараат гласовите? Тимот на Радио МОФ реши да ги разоткрие најчестите митови поврзани со начинот на живеење на лицата со попреченост, да ги прашаме токму нив за појаснување, објаснување, и потвра или побивање на митовите и во форма на интерактивно видео да ги претставиме нивните одговори.

 • Mite për mënyrën e jetës së personave me aftësi të kufizuar

  Nëse personat e verbër ëndërrojnë? A është e mundur të lexojnë personat e shurdhër, nëse asnjëherë
  më parë nuk kanë dëgjuar se si artikulohen zërat? Ekipi i Radio MOF, vendosi të zbulojë mitet më të
  shpeshta, në lidhje me mënyrën e jetës së personave me aftësi të kufizuar, t’i pyesim pikërisht ata për
  sqarim, sqarime plotësuese dhe konfirmim ose mohim të miteve dhe në formë të një video interaktive
  të prezantojmë përgjigjet e tyre.

  Pikërisht prandaj, Ju inkurajojmë të shtroni pyetjet dhe të ndani dilemat Tuaja në lidhje me mënyrën e
  jetës dhe funksionimin e përditshëm të personave me aftësi të kufizuar.

  Formulari është anonim.

  Mite për mënyrën e jetës së personave me aftësi të kufizuar

  Nëse personat e verbër ëndërrojnë? A është e mundur të lexojnë personat e shurdhër, nëse asnjëherë më parë nuk kanë dëgjuar se si artikulohen zërat? Ekipi i Radio MOF, vendosi të zbulojë mitet më të shpeshta, në lidhje me mënyrën e jetës së personave me aftësi të kufizuar, t’i pyesim pikërisht ata për sqarim, sqarime plotësuese dhe konfirmim ose mohim të miteve dhe në formë të një video interaktive të prezantojmë përgjigjet e tyre.