Прашалник – Кои митови ги знаете поврзани со технологијата?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Дали мојот мобилен слуша сѐ што зборувам и затоа се вика паметен телефон? Дали 5G мрежата е опасна за здравјето? Тимот на Радио МОФ реши да ги разоткрие најчестите митови поврзани со технологијата, да прашаме експерти од областа кои ќе ги објаснат, побијат или потврдат митовите, да видиме што вели науката и во форма на интерактивно видео да ги претставиме нивните одговори.

  Токму за тоа, сакаме да ги дознаеме сите митови поврзани со технологијата што сте ги слушнале.
  Ве охрабруваме да поставите и прашања поврзани со ваши верувања, за кои не знаете дали се навистина применливи и издржани факти.

  Формуларот е анонимен.

  Митови за технологија

  Дали мојот мобилен слуша сѐ што зборувам и затоа се вика паметен телефон? Дали 5G мрежата е опасна за здравјето? Тимот на Радио МОФ реши да ги разоткрие најчестите митови поврзани со технологијата, да прашаме експерти од областа кои ќе ги објаснат, побијат или потврдат митовите, да видиме што вели науката и во форма на интерактивно видео да ги претставиме нивните одговори.

 • Mite për teknologjinë

  A dëgjon celulari im çdo gjë që flas dhe pse quhet telefon i mençur? A është i dëmshëm për shëndetin
  5G rrjeti? Ekipi i Radio MOF, vendosi të zbulojë mitet më të shpeshta, në lidhje me teknologjinë, të
  pyesim ekspertë të fushës, të cilët do t’i sqarojnë, mohojnë ose konfirmojnë mitet, të shohim çfarë
  thotë shkenca dhe në formë të videos interaktive të prezantojmë përgjigjet e tyre.

  Pikërisht për këtë shkak, duam t’i dimë të gjitha mitet në lidhje me teknologjinë, të cilat i keni dëgjuar
  deri më tani.
  Ju inkurajomë të shtroni edhe pyetjet në lidhje me bindjet Tuja, për të cilat nuk e dini nëse
  aplikohen vërtet dhe nëse janë fakte të qëndrueshme.

  Formulari është anonim.

  Mite për teknologjinë

  A dëgjon celulari im çdo gjë që flas dhe pse quhet telefon i mençur? A është i dëmshëm për shëndetin 5G rrjeti? Ekipi i Radio MOF, vendosi të zbulojë mitet më të shpeshta, në lidhje me teknologjinë, të pyesim ekspertë të fushës, të cilët do t’i sqarojnë, mohojnë ose konfirmojnë mitet, të shohim çfarë thotë shkenca dhe në formë të videos interaktive të prezantojmë përgjigjet e tyre.