Повик за учество на тренинг за техники на улична уметност „Во чевлите на бегалците”

 • Младински образовен форум во рамки на програмата Младински активизам објавува повик за учесници на тренинг за техники на улична уметност. Преку запознавање со техниките и елементите на уличната уметност како алатка, основната цел на овој тренинг е да ги поттикне учесниците да размислуваат за човековите права и да научат повеќе за современите предизвици на општеството, социјалните проблеми на маргинализираните заедници, за дискриминацијата врз бегалците. Во текот на работниот процес, учесниците ќе бидат повикани и мотивирани  да споделуваат идеи, да работат индивидуално и во групи и конечно, заедно да создадат изложба. Темите кои ќе бидат опфатени со обуките и изложбата ќе бидат миграција и тековната бегалска криза.

  Работилницата ќе се одржи од 5-ти до 9-ти мај, 2016 година. Кандидатите што сакаат да учествуваат треба да ги исполнат следниве критериуми:

  – Да бидат на возраст од 16 до 22 години, жители на Р. Македонија;
  – Да имаат интерес да научат како се создава изложба и да учествуваат во неа со свои дела;
  – Да бидат активно вклучени и заинтересирани за унапредување на општеството;
  – Да може да учествуваат на сите денови на тренингот;

  Бројот на учесници е ограничен, a учеството е бесплатно. Обуките ќе се одвиваат на македонски и англиски јазик со искусни тренери во полето на човековите права и уличната уметност.

  По завршување на тренингот, учесниците со своите дела ќе треба да земат учество во поголем мултимедијален настан кој ќе се случи на 26-ти мај.

  Сите заинтересирани треба да аплицираат најдоцна до 24-ти април 2016 со испраќање целосно пополнет формулар на следниот линк. Ве молиме во формуларот наведете за кој тренинг се пријавувате. За повеќе информации обратете се на petar_antevski@mof.org.mk или контактирајте ја организацијата на : 02/3139 692. Потврда за учество ќе им биде испратена на одбраните учесници по истекот на рокот за пријавување непосредно пред почетокот на тренинзите.

  Активноста е организирана од МОФ во рамки на проектот: „Во чевлите на бегалците: Младинска солидарност преку Медиа/Арт“.

 • Thirrje për pjesëmarrje në trajnimin për art rrugor “Në këpucët e refugjatëve”

  Forumi Arsimor i të Rinjve në kuadër të programit Aktivitetit i të rinjve, shpall thirrje për pjësëmarrës në trajnimin për teknika të artit rrugor. Nëpërmjet njohjes së teknikave dhe elementëve të artit rrugor si vegël, qëllimi kryesor i këtij trajnimi është të nxiten pjesëmarrësit të mendojnë në lidhje me të drejtat e njeriut dhe të mësojnë më tepër për sfidat moderne të shoqërisë, probleme sociale të komuniteteve të margjinalizuara, për diskriminimin mbi refugjatët. Gjatë procesit të punës, pjesëmarrësit do të thirren dhe do të motivohen të ndajnë ide, të punojnë individualisht dhe në grupe dhe përfundimisht së bashku të krijojnë një ekspozitë. Temat të cilat do të përfshihen me trajnimet dhe ekspozitën do të jenë migrimi dhe kriza aktuale me refugjatët.

  Punëtoria do të mbahet prej 5 deri më 9 maj, 2016. Kandidatët të cilët dëshirojnë të marrin pjesë, duhet të plotësojnë kriteret si vijon:

  – Të jenë të moshës prej 16 – 22 vjeç, banorë të R. së Maqedonisë; – Të kenë interes të mësojnë si krijohen ekspozita dhe të marrin pjesë në ekspozitë me veprat e tyre; – Në mënyrë aktive të kyçen dhe të jenë të interesuar për avancimin e shoqërisë; – Të mund të marrin pjesë gjatë të gjitha ditëve të trajnimit;

  Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, ndërsa pjesëmarrja është pa pagesë. Trajnimet do të zhvillohen në gjuhën maqedonase dhe angleze, me trajnues me përvojë në sferën e të drejtave të njeriut dhe artit rrugor.

  Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit me veprat e tyre do të duhet të marrin pjesë në eveniment më të madh multimedial i cili do të mbahet më 26 maj.

  Të gjithë të interesuarit të aplikojnë më së voni deri më 24 prill 2016 me dërgimin e formularit të plotësuar tërësisht në: линк. Ju lutemi në formular te shënoni për cilin trajnim paraqiteni. Për më tepër informata drejtohuni në: petar_antevski@mof.org.mk ose  kontaktoni organizatën në: 02/3139 692. Konfirmimi për pjesëmarrje  do tu dërgohet pjesëmarrësve të zgjedhur pas skadimit të afatit për paraqitje, para fillimit të trajnimeve.

  Aktiviteti organizohet nga MOF në kuadër të projektit: “Në këpucët e refugjatëve: Solidariteti rinor nëpërmjet Media/Art”.