Повик за учество на работилница „Students and Public Space: Design Challenge”

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум објави повик за пријавување на учесници на работилница „Students and Public Space: Design Challenge” Работилницата ќе трае три дена, а ќе се одржи на 3, 4 и 5 јуни 2016 година во канцелариите на МОФ. Темата на работилницата е осмислување на практични решенија кои ќе бидат применливи на јавните простори на универзитетските кампуси или студентските домови.

  Јавен простор претставува локација која е наменета да му користи  на секој граѓанин. Дизајнот помага преку алтернативни решенија и  физички интервенции  граѓаните да се инволвираат и заинтересираат за промена на истиот со што би се пренаменил во попристапен и попрактичен простор во корист на луѓето кои што живеат во одредена средина. Преку оваа работилница учесниците ќе имаат можност да креираат продукти  чија цел е олеснување на престојот на студентите на универзитетите и студентските домови. За важноста на јавниот простор зборува и  биеналниот натпревар „Европска награда за урбан јавен простор“.

  Учесниците треба да се пријавуваат во тимови на следниов линк. Во текот на целиот процес студентите ќе бидат менторирани од страна на помлади архитекти и студенти по индустриски дизајн. Тимовите треба да се состојат од максимум четворица студенти кои ќе работат на едно идејно решение, а по завршувањето на работилницата најдобрите идеи ќе бидат реализирани со финансиска помош од страна на МОФ.

  На оваа работилница учесниците ќе можат да се запознаат со дел од процесот на дизајнирање на производите со цел да создадат производ чија задача ќе биде да го олесни животот на студентите во просторот во кој творат, учат и го минуваат времето за време на своите студии. Дизајнот е процес  од кој излегуваат различни форми на продукти, а учесниците  во текот на овие три дена ќе  имаат можност да се запознаат со истражувањеразмислувањемоделирање, прилагодување и ре-дизајн што ќе им помогне да дојдат до финален продукт.

  Бројот на учесници е ограничен, a учеството е бесплатно. Материјалите за работа ќе бидат обезбедени од страна на МОФ. Обуката ќе се одвива на македонски јазик, а се повикуваат студенти кои студираат индустриски дизајн, архитектура и дизајн на мебел и ентериер. Потврда за учество ќе им биде испратена на одбраните апликанти веднаш по истекот на рокот за пријавување кој е до 27 мај 2016.

  За повеќе информации контактирајте не на 02/3139 692 или на Aleksandra_filipova@mof.org.mk

 • Thirrje për pjesëmarrje në punëtorinë „Students and Public Space: Design Challenge”

  Forumi arsimor i të rinjve (FAR) shpall një thirrje për pjesëmarrje në punëtorinë „Students and Public Space: Design Challenge”. Punëtoria do të vazhdojë për tre ditë, më saktësisht do të mbahet më 3, 4 dhe 5 qershor 2016, në zyrat e FAR. Tema e punëtorisë do të jetë gjetja e zgjidhjeve praktike që do të mund të zbatohen në ambientet publike të kampuseve ose konvikteve studentore.

  Ambientet publike nënkuptojnë lokacionet që mund të shfrytëzohen nga çdo person. Dizajni ndihmon që me ndihmën e zgjidhjeve alternative dhe intervenimeve fizike qytetarët të përfshihen dhe interesohen për ndryshimin e ambienteve publike dhe në këtë mënyrë ato të bëhen më të kapshme dhe më praktike, duke u shërbyer banorëve që jetojnë në një zonë të caktuar. Me këtë punëtori pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të përgatisin produkte që do të kenë për qëllim lehtësimin e qëndrimit të studentëve në konviktet universitare dhe studentore. Për rëndësinë e ambienteve publike flet edhe konkursi bienal „Çmimi evropian për ambientet publike urbane“.

  Pjesëmarrësit duhet të aplikojnë në grup ose ekipe, në këtë link. Studentët gjatë gjithë procesit do të monitorohen nga arkitektë të rinj dhe student të degës së dizajnit industrial. Në ekipet mund të marrin pjesë maksimum katër studentë, të cilët do të angazhohen për një zgjidhje ideore, ndërsa pas mbylljes së punëtorisë idetë më të mira do të realizohen me mbështetjen financiare të FAR.

  Në kuadër të punëtorisë pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të njihen me një pjesë të procesit të dizajnimit të produkteve, që të jenë në gjendje të përgatisin një produkt që do të ketë për qëllim lehtësimin e jetës ës studentëve në ambientet ku krijojnë, mësojnë dhe kalojnë kohën gjatë studimeve. Dizajni është një proces nga i cili dalin produkte me forma të ndryshme, ndërsa pjesëmarrësit gjatë tre ditëve të punëtorisë do të kenë mundësi të njihen me hulumtimin, mënyrën e të menduarit, modelimin, përshtatjen dhe ridizajnimin, që në fakt do t’u ndihmojë të kompletojnë produktin final.

  Numri i pjesëmarrësve është i limituar, ndërsa pjesëmarrja në punëtori është falas. Materialet e nevojshme për punëtorinë do të sigurohen nga ana e FAR. Trajnimet do të zhvillohen në gjuhën maqedonase, ndërsa ftohen të marrin pjesë studentët e degës së dizajnit industrial, arkitekturës dhe dizajnimit të mobileve dhe enterierit. Vërtetime pjesëmarrjeje do t’u dërgohen aplikuesve të zgjedhur, menjëherë pas skadimit të afatit të paraparë për aplikim, afat ky që skadon më 27 maj 2016.

  Informata më të hollësishme mund të fitoni në numrin 02/3139 692 ose në e-mailin Aleksandra_filipova@mof.org.mk