Повик за учество на петдневни тренинзи за фотографија и видео „Во чевлите на бегалците”

 • Младински образовен форум во рамки на програмата Младински активизам објавува повик за учесници на тренинг за фотографија и тренинг за видео.

  Преку запознавање со техниките и елементите на фотографијата и видеото како алатки, основната цел на овие тренинзи е да ги поттикне учесниците да размислуваат зачовековите права и да научат повеќе за современите предизвици на општеството, социјалните проблеми на маргинализираните заедници, за дискриминацијата врз бегалците.

  Во текот на работниот процес, учесниците ќе бидат повикани и мотивирани  да споделуваат идеи, да работат индивидуално и во групи и конечно, заедно да создадат изложба. Темите кои ќе бидат опфатени со обуките и изложбата ќе бидат миграција и тековната бегалска криза.

  Двете работилници ќе се одржат паралелно од 7 до 11 април, 2016година во Хотел Истатов, Дојран. Кандидатите што сакаат да учествуваат треба да ги исполнат следниве критериуми:

  – Да бидат на возраст од 18 до 25 години, жители на Р. Македонија;
  – Да имаат интерес да научат повеќе за фотографија и видео продукција;
  – Да бидат активно вклучени и заинтересирани за унапредување на општеството;
  – Да може да учествуваат на сите денови на тренингот;

  Бројот на учесници е ограничен, a учеството е бесплатно. Обуките ќе се одвиваат на македонски и англиски јазик со искусни тренери во полето на човековите права, фотографија и видео.

  По завршување на тренинзите, учесниците со своите дела ќе треба да земат учество во поголем мултимедијален настан кој ќе се случи на 26ти мај.

  Сите заинтересирани треба да аплицираат најдоцна до 30-ти март 2016 со испраќање целосно пополнет формулар на следниот линк. Ве молиме во формуларот наведете за кој тренинг се пријавувате. За повеќе информации обратете се на petar_antevski@mof.org.mk или контактирајте ја организацијата на : 02/3139 692. Потврда за учество ќе им биде испратена на одбраните учесници по истекот на рокот за пријавување непосредно пред почетокот на тренинзите.

  Активноста е организирана од МОФ во рамки на проектот: „Во чевлите на бегалците: Младинска солидарност преку Медиа/Арт“.

 • Thirrje për pjesëmarrje në trajnime pesë ditor për fotografi dhe video “Në këpucët e refugjatëve”

  Forumi Arsimor i të Rinjve në kuadër të programit Aktiviteti i të Rinjve publikon thirrje për pjesëmarrës në trajnim për fotografi dhe trajnim për video.

  Përmes njohjes së teknikave dhe elementeve të fotografisë dhe videos si vegla, qëllimi kryesor i këtyre trajnimeve është të nxisë pjesëmarrësit të mendojnë rreth të drejtave të njeriut dhe të mësojnë më tepër për sfidat moderne të shoqërisë, problemet sociale të komuniteteve të margjinalizuara, për diskriminimin mbi refugjatët.

  Gjatë procesit të punës, pjesëmarrësve do tu bëhet thirrje dhe do të motivohen të ndajnë ide, të punojnë në mënyrë individuale dhe në grupe dhe përfundimisht, së bashku të krijojnë një ekspozitë. Temat të cilat do të përfshihen me trajnimet dhe ekspozitën do të jenë migrimi dhe kriza aktuale e refugjatëve. Të dy punëtoritë do të mbahen paralelisht nga 7 deri më 11 prill, 2016 ne Hotel Istatov, Dojran.

  Kandidatët që do të duan të marrin pjesë duhet të plotësojnë kriteret si vijon:

  – Të jenë në moshë prej 18 deri në 25 vjeç, banorë të R.Së Maqedonisë,
  – Të kenë interes të mësojnë më tepër për fotografinë dhe video produksionin,
  – Në mënyrë aktive të jenë të përfshirë dhe të jenë të interesuar për avancimin e shoqërisë,
  – Të mund të marrin pjesë të gjitha ditët në trajnim

  Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, ndërsa pjesëmarrja është pa pagesë. Trajnimet do të zhvillohen në gjuhën maqedonase dhe gjuhën angleze, me trajnues me përvojë në sferën e të drejtave të njeriut, fotografimit dhe videos.
  Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit me veprat e tyre do të duhet të marrin pjesë në eveniment më të madh multimedial i cili do të ndodhë më 26 maj.

  Të interesuarit duhet të aplikojnë më së voni deri më 30 mars 2016, me dërgimin e formularit tërësisht të plotësuar në linkun si vijon: aplikimi.Ju lutemi në formular të shënoni për cilin trajnim paraqiteni. Për më tepër informata drejtohuni në: petar_antevski@mof.org.mk ose kontaktoni organizatorët në:02/3139 692.

  Konfirmimi për pjesëmarrje do tu dërgohet pjesëmarrësve të zgjedhur pas skadimit të afatit për paraqitje, para fillimit të trajnimeve.

  Aktiviteti organizohet nga MOF në kuadër të projektit:“Në këpucët e refugjatëve: Solidariteti i të rinjve përmes Media/Art”.