Повик за учесници на обуки за вештини за млади

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум – МОФ во соработка со Институт за европска политика – ЕПИ отвора повик за учесници на обуки за вештини за млади, во склоп на  проектот Градење на следната генерација на млади лидери (Building the next generation of youth leaders). Обуките ќе се спроведуваат во Скопје, во периодот од 29-ти октомври до 18-ти декември 2016. Ќе се реализираат два различни циклуси на обуки: Циклус обуки за претприемништво и Циклус обуки за граѓанска ангажираност, а секој апликант може да аплицира на еден од двата циклуси. Обуките се дводневни и ќе се реализираат за време на викендите.

  Циклусот на обуки за претприемништво се состои од следните модули:

  1. Kомуникациски вештини и односи со јавност
  2. Претприемништво и пишување на бизнис план
  3. Водење и растење на бизнис
  4. Тимска работа, лидерство и мотивација
  5. Маркетинг и оналјн маркетинг
  6. Стартапи и нови бизнис иновативни технологии

  Циклусот на обуки за граѓанска ангажираност се состои од следните модули:

  1. Аргументирано изразување и дебата
  2. Управување со проектен циклус
  3. Водење на НВО и развој на проекти
  4. Истражување, мониторинг и евалуација
  5. Организација на настани
  6. Младински активизам и граѓански иницијатви

  За учество апликантите треба да ги исполат следните услови:

  • Да се невработени и да се во потрага по работа;
  • Да се апсолвенти или дипломирани на возраст од 21 до 26 години;
  • Да покажуваат интерес за создавање на старт-ап, започнување на бизнис, креирање на граѓански иницијативи или вклучување во идните активности поддржани од проектот. Да покажуваат интерес, разбирање и решавање на клучни младински проблеми на локално и национално ниво;
  • Да се во можност да ги посетат сите шест обуки од избраната трака.


  obuki-mof-posterСите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 7ми октомври, 2016 година, преку испраќање CV и пополнета апликација на bojana_nizamovska@mof.org.mk. Апликацијата може да се преземе од следниот линк

  Бројот на учесници е ограничен. Изборот на учесници ќе го врши комисија составена од претставници на Младински образовен форум и Институт за европска политика. Предност имаат апликантите кои се високо општествено ангажирани. Обуките се бесплатни и ќе бидат спроведени на македонски јазик од страна на искусни тренери од Младински образовен форум, Институт за европска политика и нивни партнерски организации. Сите учесници кои ќе ги посетат обуките ќе добијат сертификат.

  Низ програмата учесниците ќе се групираат во тимови и ќе имаат можност да аплицираат со предлог бизнис план или предлог проект за граѓанска иницијатива. Најдобрите три предлог – концепти ќе бидат реализирани до јуни 2017 година со менторство од искусни професионалци во бизис секторот и граѓанскиот сектор.

  Обуките се овозможени со поддршка на Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE).

 • Forumi Arsimor i të Rinjve (MOF) Në bashkëpunim me Institutin për Politikë Evropiane (EPI), hap thirrje për pjesëmarrës trajnime për shkathtësi për të rinjtë në përbërje të projektit Ndërtimi i gjeneratës së re të liderëve të rinj (Building the next generation of youth leaders), të cilat do të realizohen në Shkup gjatë periudhës prej 29 tetor deri më 18 dhjetor 2016.  Do të realizohen dy cikle të ndryshme të trajnimeve:  Cikli i trajnimeve për sipërmarrësi dhe Cikli i trajnimeve për angazhim qytetar, ndërkaq secili aplikant mund të aplikojë për një nga dy ciklet.  Trajnimet janë dy ditore dhe do të realizohen gjatë fundjavave.

  Cikli i trajnimeve për sipërmarrësi përbëhet nga modulet si vijon:

  1. Shkathtësi komunikimi dhe raporte me publikun
  2. Sipërmarrësi dhe përpilimi i biznes planit
  3. Udhëheqja dhe rritja e biznesit
  4. Puna në ekip, të jesh lider dhe motivim
  5. Marketing dhe onlajn marketing
  6. Startape dhe biznes teknologji të reja inovative

  Cikli i trajnimeve për angazhim qytetar, përbëhet nga modulet si vijon:

  1. Shprehje e argumentuar dhe debat
  2. Menaxhim me cikël projekti
  3. Udhëheqja e OJQ-së dhe zhvillim i projekteve
  4. Hulumtim, monitorim dhe evaluim
  5. Organizim i evenimenteve
  6. Aktivizmi rinor dhe iniciativa qytetare

  Për pjesëmarrje aplikantët duhet të plotësojnë kushtet si vijon:

  • Të jenë të papunësuar dhe të jenë në kërkim të punës;
  • Të jenë absolventë ose të diplomuar të moshë 21 deri në 26 vjeç;
  • Të shfaqin interes për krijimin e strat – ap, fillimin e biznesit, krijimin e iniciativave qytetare ose të bëhen pjesë e aktiviteteve të ardhshme të mbështetura nga projekti. Të shfaqin interes, të kuptojnë dhe të zgjidhin problemet kryesore të të rinjve në nivel lokal dhe nacional;
  • Të mund ti vizitojnë të gjitha gjashtë trajnimet e për grupin që do të përcaktohen.


  Të gjithë të interesuarit, mund të paraqiten më së voni deri më 7 tetor 2016, nëpërmjet dërgimit të CV-së dhe plotësimin e aplikacionit bojana_nizamovska@mof.org.mk. Aplikimin mund ta siguroni në këtë link.

  Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Zgjedhja e pjesëmarrësve do të kryhet nga komision, nga përfaqësues të Forumit Arsimor të të Rinjve dhe Institutit për Politikë Evropiane.  Përparësi do tu jepet aplikantëve të cilët kanë angazhim të lartë shoqëror.  Trajnimet janë pa pagesë dhe do të realizohen në gjuhën maqedonase nga trajnues me përvojë të Forumit Arsimor të të Rinjve dhe Institutit për Politikë Evropiane dhe partnerë të tyre organizativ.  Të gjithë pjesëmarrësit të cilët do ti vizitojnë trajnimet do të marrin certifikata.

  Gjatë programit pjesëmarrësit do të organizohen në grupe dhe ekipe dhe do të kenë mundësi të aplikojnë me propozim biznes plan ose propozim projekt për iniciativë qytetare.  Tre propozimet më të mira – konceptet, do të realizohen deri në qershor 2017, me ndihmën e profesionistëve me përvojë në sektorin e biznesit dhe sektorin civil, të cilët do të jenë mentorët e tyre.

  Trajnimet mundësohen me mbështetjen e Qendrës për Sipërmarrësi Ndërkombëtare Private (CIPE).