Повик за учесници на дводневни работилници за социјални медиуми

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Радио МОФ распишува повик за учесници на дводневни работилници за социјални медиуми кои ќе се одржат во пет градови во Македонија. Учесниците ќе имаат можност да ги научат основите на социјалните медуми и онлаjн мобилизација, онлајн застапување и известување.

  Работилницата преку теоретска и практична работа ќе ве воведе во основите на социјалните медиуми, техниките и моќта која ја имаат во споделување на информации пред широка публика. Учесниците на работилницата ќе научат да прават разлика меѓу пишувањето за интернет медиуми, ќе се запознаат со моќта на социјалните медуми, но и со граѓанско новинарство.

  Учесниците подетално ќе се запознаат со начините на функционирање на мрежите како Фејсбук, Твитер, Инстаграм при ширење на информациите, но ќе добијат и практични совети како информациите можат полесно да стигнат до оние за кои се наменети. На работилницата ќе се учат и практични работи како правење мемиња, настани или директен Фејсбук видео стрим.

  Посебно внимание во текот на работилниците се посветува на интернет активизмот во Македонија и корисните алатки, како и на мултимедијални платформи за онлајн активизам.

  Обуките ќе се реализираат во соработка со медиа/арт клубовите на МОФ во:

  Кичево, 27 и 28 мај
  Струга, 27 и 28 мај
  Велес, 27 и 28 мај
  Скопје, 4 и 5 јуни
  Кратово 18 и 19 јуни

  Обуките се дводневни [со времетраење од по 6 часа вклучувајќи и паузи]. Кандидатите за учество на обуките треба да се на возраст од 15 до 25 години и да покажуваат интерес за социјални медиуми.

  Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 26 мај, 2016 година.

  Повикот за учество на работилниците е отворен за сите млади кои сакаат да го збогатат своето искуство и знаења, но и да се инспирираат и научат повеќе од новинарите и тренерите од МОФ и Радио МОФ. Методологијата на работа се базира врз принципот на неформално образование кое вклучува интеракција и практична работа со учесниците.

  Бројот на учесници е ограничен. Ако се во можност учесниците се препорачува да си понесат свој лаптоп. Обуките се бесплатни и ќе бидат спроведени на македонски јазик од страна на искусни обучувачи. При селекцијата на кандидатите ќе биде земен предвид етничкиот и родовиот баланс на групите, а приоритет ќе имаат оние учесници кои први ќе се пријават овој линк или директно на апликацијата во продолжение:

 • Thirrje për pjesëmarrës në punëtori dyditore për media sociale

  Radio MOF shpall thirrje për pjesëmarrës në punëtori dyditore për media sociale të cilat do të mbahen në pesë qytete të Maqedonisë.  Pjesëmarrësit kanë mundësi të mësojnë bazat e medieve sociale dhe onlajn mobilizimin, onlajn përfaqësimin dhe njoftimin.

  Punëtoria, nëpërmjet punës teorike dhe praktike do tu mësojë bazat e medieve sociale, teknikat dhe fuqinë që e posedojnë gjatë shpërndarjes së informacioneve te publiku më i gjerë.  Pjesëmarrësit e punëtorisë do të mësojnë të bëjnë dallim ndërmjet shkrimit në internet mediet, do të njihen me fuqinë e medieve sociale por edhe me gazetarinë qytetare.

  Pjesëmarrësit do të njihen me detajet e mënyrës së funskionimit të rrjeteve sociale si Facebook, Twitter, Instagram, gjatë përhapjes së informatave, por do të marrin edhe këshilla praktike se si të mbërrijnë më lehtë  informatat deri te ata për të cilët janë dedikuar. Në punëtoritë do të mësohen edhe punë praktike si të krijohen “meme”, evenimente ose video strim i drejtpërdrejtë në Facebook.

  Vëmendje e veçantë gjatë punëtorive do tu kushtohet aktivizimit në internet në Maqedoni dhe veglat që shfrytëzohen, si dhe platformave multimediale për onlajn aktivizim.

  Trajnimet do të realizohen në bashkëpunim me media/art klubet e MOF, në:

  Kërçovë, 27 dhe 28 maj

  Strugë, 27 dhe 28 maj

  Veles, 27 dhe 28 maj

  Shkup, 4 dhe 5 qershor

  Kratovë, 18 dhe 19 qershor

  Trajnimet janë dyditore ( në kohëzgjatje prej 6 orë përfshirë edhe pauzat).  Kandidatët për pjesëmarrje në trajnime duhet të jenë të moshës prej 15 deri në 25 vjeç dhe të shfaqin interes për media sociale.

  Të gjithë të interesuarit të paraqiten më së voni deri më 26 maj 2016.

  Thirrja për pjesëmarrje në punëtoritë, është e hapur për të gjithë të rinjtë të cilët dëshirojnë të pasurojnë  përvojën dhe dijen e tyre por edhe të inspirohen dhe të mësojnë më tepër nga gazetarët dhe trajnuesit e MOF dhe Radio MOF.  Metodologjia e punës, bazohet mbi parimet e arsimit jo formal i cili përfshin ndërveprim dhe punë praktike me pjesëmarrësit.

  Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.  Nëse kanë mundësi, rekomandohet pjesëmarrësit të marrin me vete laptopin personal.  Trajnimet janë pa pagesë dhe do të realizohen në gjuhën maqedonase nga trajnues profesional.  Gjatë seleksionimit të kandidatëve do të merret parasysh barazia etike dhe gjinore e grupeve, ndërkaq prioritet do të kenë ata pjesëmarrës të cilët të parët do të paraqiten në këtë link  ose drejtpërdrejtë në aplikacionin në vazhdim: