Повик за учесници на дводневен тренинг за спроведување на истражување и евалуација

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум во соработка со Меѓународната дебатнa образовна асосцијација – Холандија (IDEA-NL) објавува повик за учесници на дводневна обука за спроведување на истражување и евалуција која ќе се одржи на 4-5 февруари во Скопје.

  Обуката ќе им овозможи на учесниците разработка на видовите на истражување и евалуација на активности кои се дел од работата на граѓанските организации. Специфично обуката ќе ги покрие следните теми: типови на истражувачки алатки, спроведување прашалници, фокус групи и интервјуа, анализа на податоци и евалуација на резултати.

  Критериумите што треба да ги исполнуваат учесниците се: да бидат на возраст од 18 – 35 години, а за предност ќе се смета активно учество во граѓанска организација или неформална група.

  Обуката ќе се одржи на 4ти и 5ти февруари во Скопје, а локацијата ќе биде дополнително определена. Работните сесии на обуката ќе бидат во периодот 12:00-18:30 на 4 февруари и 10:00-16:00 на 5 февруари, присуството на двата дена од обуката е задолжително. Пријавувањето се врши преку пополнување на формуларот достапен на следниот ЛИНК.

  Рокот за аплицирање истекува е до 31 јануари 2017 (вторник). Избраните кандидати ќе бидат известени преку е-пошта. Организаторот ќе може да покрие сместување и патни трошоци во износ на повратен автобски билет за ограничен број учесници надвор од Скопје.

  Обуката ќе се одржи на македонски јазик, од предавачи од Младински образовен форум, а истата се организира во рамки на проектот: „From measurement to learning: Monitoring and evaluation of the effect of debate clubs on debaters”, поддржан од  Еразмус+ програмата на Европската Унија. За повеќе детали може да пишете на мејлот: obuki@mof.org.mk

 •  

  Thirrje për pjesëmarrës në trajnimin dyditor për realizimin e hulumtimit dhe evaluimit

  Forumi Rinor Arsimor në bashkëpunim me Asociacionin Arsimor Debator Ndërkombëtar – Holandë ( IDEA-NL) shpall thirrje për pjesëmarrës në trajnimin dyditor për realizimin e hulumtimit dhe evaluimit i cili do të mbahet më 4 – 5 shkurt në Shkup.

  Trajnimi do tu mundësojë pjesëmarrësve përpunimin e llojeve të hulumtimeve dhe evaluimin e aktiviteteve të cilat janë pjesë e punës së organizatave qytetare. Në mënyrë specifike trajnimi do ti mbulojë temat si vijon: llojet e veglave për hulumtim, realizimi pyetësorëve, fokus grupe dhe intervista, analizë e të dhënave dhe evaluim i rezultateve.

  Kriteret të cilat duhet ti plotësojnë pjesëmarrësit janë: të jenë të moshës prej 18 – 35 vjeç, ndërsa si përparësi do të konsiderohet pjesëmarrja aktive në organizata qytetare ose grupe jo formale.

  Trajnimi do të mbahet më datë 4 dhe 5 shkurt në Shkup, ndërsa lokacioni do të përcaktohet në mënyrë plotësuese. Sesionet e punës të trajnimit do të zgjasin nga periudha 12:00 – 12:00-18:30 më 4 shkurt dhe 10:00-16:00 më 5 shkurt, prezenca gjatë dy ditëve sa do të zgjasë trajnimi është e detyrueshme. Paraqitja kryhet nëpërmjet plotësimit të formularit që është i qasshëm në: https://goo.gl/forms/xoAwPnPXNEOGaL5z2. Afati i aplikimit skadon më 31 janar 2017 (e martë). Kandidatët e zgjedhur do të njoftohen nëpërmjet e-postës. Organizatori do të mund të mbulojë akomodimin dhe shpenzimet për rrugë në shumë të biletës kthyese për autobus për numër të kufizuar të pjesëmarrësve jashtë Shkupit.

  Trajnimi do të mbahet në gjuhën maqedonase, nga ligjërues të Forumit Rinor Arsimor, dhe i njëjti organizohet në suazat e projektit: “From measurement to learning: Monitoring and evaluation of the effect of debate clubs on debaters”, i mbështetur nga Erazmus + programi i Bashkimit Evropian. Për më shumë detaje mund të na shkruani në meilin: obuki@mof.org.mk