Повик за средношколци за Консултативна средба за измена на Законот за средно образование

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум објавува повик за пријавување на средношколци на консултативна средба за измена на Законот за средно образование која ќе се случува на 14.09.2017 во Хотел Порта со почеток во 10 часот.

  Младински образовен форум – МОФ, Коалицијата СЕГА и Првата детска амбасада Меѓаши во соработка со Министерството за образование и наука ја започна оваа иницијатива која произлегува од утврдената потреба за законско регулирање на материјата која се однесува на ученичкото учество во образовниот систем, да се придонесе кон подобрен квалитет на живот на средношколците и развивање на нивните демократски капацитети и активно граѓанство.             

  Целта на оваа консултативна средба е да се приберат мислењата на средношколците во поглед на оваа тема, и препораките кои што ќе произлезат од дискусиите ќе бидат вклучени во процесот на застапување за подобрување на моменталната состојба.

  Истовремено, на средношколците им се дава можност директно да учествуваат во решавање на ова прашање кое што најмногу ги засега нив.

  Ги повикуваме сите ученици од  средните училишта на територијата на Република Македонија, кои се заинтересирани да се вклучат во дискусијата, да се пријават со праќање на мејл на martin_lazarevski@mof.org.mk најдоцна до 13.09.2017 (среда) до 12 часот.

  Доколку имате дополнителни прашања, може да пишете на горенаведениот мејл или пак да се јавите на телфонскиот број 078/421-573.

 • Forumi Rinor Arsimor, shpall thirrje për paraqitjen e nxënësve të shkollave të mesme për takimin këshillimor për ndryshimin e Ligjit për arsim të mesëm, i cili do të mbahet më datë 14.09.2017 në Hotel Porta me fillim në ora 10.00.

  Forumi Rinor Arsimor -MOF, Koalicioni SEGA dhe Ambasada e Parë për Fëmijë Megjashi në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës d e filloi këtë iniciativë e cila rezultoi nga nevoja e konstatuar për rregullimin ligjor të materies e cila vlen për pjesëmarrjen e nxënësve në sistemin arsimor, që të kontribuohet në cilësinë më të mirë të jetës së gjimnazistëve dhe zhvillimin e kapacitetit të tyre demokratik dhe pjesëmarrjes qytetare.             

  Qëllimi i këtij takimi këshillimor është të grumbullohen mendimet e nxënësve të shkollave të mesme në lidhje me këtë temë, dhe rekomandimet të cilat do të rezultojnë nga diskutimet do të përfshihen në procesin e përfaqësimit për përmirësimin e gjendjes aktuale.

  Njëkohësisht, gjimnazistëve u jepet mundësi në mënyrë të drejtpërdrejtë të marrin pjesë në zgjidhjen e kësaj çështje e cila më tepër i tangon ata.

  Ju bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve të shkollave të mesme në territorin e Republikës së Maqedonisë, të cilët janë të interesuar të bëhen pjesë e diskutimit, të paraqiten me dërgimin e meilit në:martin_lazarevski@mof.org.mk më së voni deri më 13.09.2017 (e mërkurë) ora 12.00.

  Nëse keni pyetje plotësuese, mund të na shkruani në meilin e lartpërmendur ose të na paraqiteni në numrin e telefonit 078/421-573.