Повик за обука за нови предавачи по „Учиме право“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум (МОФ) во рамки на програмските активности на Учиме право  објавува повик за обука за нови предавачи по „Учиме право“ (Street Law).

  За учество на оваа обука, кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

  -да се студенти на правни студии на Правен факултет, запишани најмалку во втора година од студиите, дипломирани правници или студенти на мастер студии по право;

  -да поседуваат развиени говорни и презентациски вештини;

  -да располагаат со способност за работа во тим и со млади луѓе во мултиетнички средини.

  Оваа година обуката ќе се одржи на 11-ти и 12-ти ноември 2017 година (сабота и недела) во Скопје, во просториите на Канцеларијата за млади на Општина Центар. Двата дена обуката ќе трае од 10:00 до 18:00 часот. Целата обука ќе се одвива на македонски јазик.

  Сите лица кои ќе присуствуваат на целата обука и истата успешно ќе ја поминат, ќе се стекнат со сертификат за помината обука и ќе добијат прилика да се вклучат во програмските и проектните активности на програмата Учиме право, под менторство на координативниот тим и поискусните предавачи.

  Сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат овие услови, може да се пријават со испраќање на свое CV на ucime_pravo@mof.org.mk [со назнака: Обука за нови предавачи по Учиме право 2017] и пополнување на оваа апликација најдоцна до 18:00 часот на 8-ми ноември 2017 година (среда).

  Испраќањето на CV и пополнување на апликацијата се задолжителни.

  За дополнителни информации и прашања, може да се обратите на ucime_pravo@mof.org.mk или на телефонските броеви 078 421 572 и 078 421 573.

  Оваа активност е финансирана и се спроведува во партнерство со Фондација Отворено Општество – Македонија.

 • Forumi Rinor Arsimor (FAR-MOF) në kuadër të aktiviteteve programore të Mësojmë drejtësi, shpall

  THIRRJE PËR TRAJNIM PËR LIGJËRUES TË RINJ PËR MËSOJMË DREJTËSI (Street Law)

  Për pjesëmarrje në këtë trajnim, kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet në vijim:

  të jenë studentë në studime në Fakultetin Juridik, të regjistruar të paktën në vitin e dytë të studimeve, të jenë jurist të diplomuar ose studentë të studimeve të magjistraturës për drejtësi;

  të posedojnë aftësi të zhvilluara si orator dhe prezantues;

  të disponojnë aftësi për punë në ekip dhe me njerëz të rinj në mjedise multietnike.

  Këtë vit trajnimi do të mbahet më 11 dhe 12 nëntor 2017 (e shtunë dhe e diel) në Shkup, në hapësirat e Zyrës për të Rinj të Komunës Qendër. Të dy ditët trajnimi do të zgjasë prej orës 10:00 deri në orën 18:00. I gjithë trajnimi do të mbahet në gjuhën maqedonase.

  Të gjithë personat të cilët do të marrin pjesë në të gjithë trajnimin dhe të njëjtin do ta kalojnë me sukses, do të marrin certifikatë për kalimin e trajnimit dhe do të fitojnë mundësinë të përfshihen në aktivitetet e projektit të programit Mësojmë drejtësi, nën mentorimin e ekipit koordinues dhe ligjëruesve me më tepër përvojë.

  Të gjithë personat e interesuar të cilët i plotësojnë këto kushte, mund të paraqiten me dërgimin e CV-së, së tyre në ucime_pravo@mof.org.mk (me shënim: Trajnim për ligjërues të rinj për Mësojmë drejtësi 2017) dhe të plotësojnë këtë aplikim më së voni deri në ora 18:00 më 8 nëntor 2017 (e mërkurë).

  Dërgimi i CV-së dhe plotësimi i aplikimit është i obligueshëm.

  Për informata plotësuese dhe pyetje shtesë, mund të drejtoheni në ucime_pravo@mof.org.mk ose në numrat e telefonit 078 421 572 dhe 078 421 573.