Повик за нови членови на Медиа/Арт клубовите на МОФ

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум во рамки на програмата Младински активизам објавува повик за нови членови на Медиа/Арт клубовите во Скопје, Тетово, Велес и Струга.

  Медиа/Арт клубовите на Младински образовен форум се место за слободно и креативно изразување на младите. Во моментов постојат 5 клубови во Македонија и тоа во Скопје, Тетово, Велес и Струга. Членовите на Медиа/Арт клубовите посетуваат работилници во кои учат како да ги користат новите медиуми и техниките на уметноста. Содржините кои младите членови на Медиа/Арт клубовите ги создаваат имаат цел да поттикнат размислување и дејствување на конкретна општествена тема од нивен интерес за помагање на локалната заедница преку младински активизам.

  Програмата на Медиа/Арт клубовите трае од октомври 2017 – мај 2018 и се состои од работилници кои се дел од следните модули:

  • Улична уметност;
  • Перформанс;
  • Фотографија;
  • Дизајн;
  • Архитектура;
  • Филм и видео продукција;
  • Реупотреблив дизајн.

  Времетраењето на еден модул е максимум четири месеци во кои членовите темелно ќе ги изучуваат алатките кои се предвидени во програмата. Медиа/Арт клубовите на МОФ ќе ги обезбедат сите потребни материјали за работа на членовите, како и предавачите со кои ќе соработуваат.

  Секој клуб обработува максимум 3 модули во текот на годината, а по истекот на рокот за пријавување, пријавените ќе бидат известени кој модул ќе биде реализиран во нивниот град. Работен јазик на работилниците е македонски.

  Каде да се пријавам?Сите заинтересирани млади на возраст од 15 до 25 години од Скопје, Велес, Тетово и Струга најдоцна до 1-ви октомври можат да се пријават на: https://goo.gl/4t17g8.
  Доколку имате прашања можете да ни пишете на: info@mof.org.mk, на fb.com/mofedu или да не’ побарате на (02) 3139692. Очекувајте го нашиот мејл или повик со известување за почетокот на работилниците. Организацијата е поддржана од програмата Civica Mobilitas.

 • Thirrje për anëtarë të rinj të Media / Art klubeve të MOFForumi Rinor Arsimor në suazat e programit Aktivizëm rinor shpall thirrje për anëtarë të rinj të Media/ Art klubeve në Shkup, Tetovë, Veles dhe Strugë.

  Çfarë paraqet Media/ Art klubi?Media / Art klubet e Forumit Rinor Arsimor janë vend për shprehjen e lirë dhe kreative të të rinjve. Për momentin ekzistojnë 5 klube në Maqedoni, në Shkup, Tetovë, Veles dhe Strugë. Anëtarët e Media/ Art klubeve vizitojnë punëtori në të cilat mësojnë si ti përdorin mediet e reja dhe teknikat e artit. Përmbajtjet të cilat anëtarët e rinj të Media / Art klubeve i përbëjnë, kanë për qëllim të nxisin mendime dhe veprime për tema konkrete shoqërore me interes për ta, që të ndihmojnë komunitetin lokal nëpërmjet aktivizmit rinor.

  Çfarë do të bëj atje?Programi i Media/ Art klubeve zgjat nga tetori 2017 – maj 2018 dhe konsiston në punëtori të cilat janë pjesë e moduleve si vijon:

  • Art në rrugë;
  • Performancë;
  • Fotografi;
  • Dizajn;
  • Arkitekturë;
  • Film dhe video produksion;
  • Dizajn që mund të përdoret përsëri;

  Kohëzgjatja e një moduli është maksimum katër muaj, gjatë kësaj kohe anëtarët në mënyrë rrënjësore do ti mësojnë veglat të cilat janë parashikuar me programin. Media/ Art klubet e MOF do ti sigurojnë të gjitha materialet e nevojshme për punën e anëtarëve si dhe ligjërues me të cilët do të bashkëpunojnë.

  Çdo klub përpunon maksimum 3 module gjatë vitit, ndërsa pas skadimit të afatit për paraqitje, të paraqiturit do të njoftohen cili modul do të realizohet në qytetin e tyre.
  Gjuha e punës në punëtori do të jetë gjuha maqedonase.

  Ku të paraqitem?Të gjithë të rinjtë të interesuar të moshës prej 15 deri në 25 vjeç nga Shkupi, Velesi, Tetova dhe Struga, më së voni deri më 1 tetor mund të paraqiten në:https://goo.gl/4t17g8.
  Nëse keni pyetje mund të na shkruani në: info@mof.org.mk, në: fb.com/mofeduose na kërkoni në (02) 3139692. Prisni meil ose thirrje telefonike nga ne, që tu njoftojmë për datën e fillimit me punë të punëtorive.

  Organizimi mbështetet nga programi Civica Mobilitas.