Повик за авторски дела на средношколци на тема „Средношколско организирање и учество“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум (МОФ), Коалиција на младински организации СЕГА и Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ објавуваат повик за текстови, фотографии и илустрации на теми поврзани со средношколско учество и средношколско организирање.

  Целта на овој повик е да се се претстави перцепцијата и искуствата на средношколците и средношколското учество во рамките на нивното училиште, нивната вклученост во процесите на одлучување и нивното мислење за формите на средношколско организирање кои би требало да ги има во училиштата. Овој повик има за цел да овозможи  простор во кој средношколците ќе можат да споделат ставови и искуства и да предложат решенија за можни идни чекори во поглед на подобрување и унапредување на нивното организирање.

  Право на учество имаат сите средношколци кои своите идеи за средношколско организирање и учество сакаат да ги преточат во авторски дела во форма на текст, фотографија или илустрација.

  Пријавувањето почнува од денес (08.05.2017), а вашите текстови, фотографии и илустрации (пропратени со краток опис на идејата доколку станува збор за фотографии и илустрации) испраќајте ги на policy@mof.org.mk. Истите ќе бидат објавувани на страната на веб медиумот Радио МОФ.

  За сите објавени авторски дела следува симболична награда.

  Конкурсот е во рамките на  проектот: „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“, спроведуван од Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со Младински Образовен Форум и Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“, а финансиски поддржан од Детската Фондација Песталоци од Швајцарија.

 •  Thirrje për vepra autoriale të gjimnazistëve me temë: Organizim dhe pjesëmarrje gjimnaziste   

  Forumi Rinor Arsimor, Koalicioni për Organizata Rinore SEGA dhe Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë “MEGJASHI”, bëjnë thirrje për tekste, fotografi dhe ilustrime me tema në lidhje me pjesëmarrjen gjimnaziste dhe organizimin gjimnazist.

  Qëllimi i thirrjes është të paraqiten perceptimi dhe përvojat e gjimnazistëve dhe pjesëmarrja e gjimnazistëve në suazat e shkollës së tyre, përfshirja e tyre në proceset e vendimmarrjes dhe mendimi i tyre në lidhje me format e organizimit gjimnazist të cilat duhet të ekzistojnë nëpër shkollat.  Kjo thirrje ka për qëllim të mundësojë hapësirë në të cilën gjimnazistët do të mund të ndajnë qëndrime dhe përvoja dhe të propozojnë zgjidhje të mundshme për hapat e ardhshëm të mundshëm, në drejtim të përmirësimit dhe avancimit të organizimit të tyre.

  Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë gjimnazistët të cilët idetë e tyre për organizim dhe pjesëmarrje gjimnaziste, duan ti shndërrojnë në vepra autoriale në formë të tekstit, fotografisë ose ilustrimit.

  Paraqitja fillon më datë 08.05.2017, ndërsa tekstet, fotografitë dhe ilustrimet tuaja (shoqëruar me përshkrim të shkurtë të idesë nëse bëhet fjalë për fotografi ose ilustrime) mund ti dërgoni në policy@mof.org.mk. Të njëjtat do të publikohen në ueb faqen e medies Radio MOF.

  Të gjitha veprat autoriale të publikuara do të shpërblehen me shpërblim simbolik.

  Konkursi është pjesë e projektit: “Implementim i Konventës për të drejtat e fëmijës në Maqedoni”, i zbatuar nga Koalicioni për Organizata Rinore SEGA në partneritet me Forumin Rinor Arsimor dhe Ambasadën e Parë të Fëmijëve në Botë “MEGJASHI”, ndërsa financiarisht i mbështetur nga Fondacioni i Fëmijëve Pestaloci nga Zvicra.