Повик на Радио МОФ за нови емисии кои ќе не разбудат, расположат и замислат

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Нова сезона, нови емисии, нови дружби и нов зрак во етертот! За сите оние млади луѓе кои имаат желба да пренесат нови знаења и искуства за своето хоби, за музиката што ја слушаат, за настаните кои ги организираат и посетуваат, оние кои не престануваат да зборат, но знаат да слушаат и за сите оние кои храбро би седнале зад микрофонот во студио, Радио МОФ отвара повик за нови радио емисии и водители!

  Темата на емисијата ја избирате вие! Од сеопфатна анализа на технолошкиот напредок во последните пет години до последните случувања во градот, нова музика што ја слушате во моментов илидолгите разговори на клупа за актуелни уметнички настани; Од длабоки мисли за општествениот контекст во кој живеат младите до егзистенцијалната потреба за промена! Бараме емисии со стимулативна енергија кои ќе не разбудат, расположат и замислат!

  Обврски на авторите на новите емисии:

  -Емисиите треба да бидат ваше авторско дело;
  -Ангажманот околу емисијата ќе биде ваш волонтерски труд;
  -Ваша обврска ќе биде спремањето содржина и водењето на емисијата.

  Радио МОФ ќе обезбеди:

  -техничка поддршка за снимањата;
  -помош при осмислувањето на содржините;
  -промоција на емисијата.

  Пријавените кандидати ќе бидат повикани на интервју и аудиција, а за избраните ќе биде организирана и мини обука. Повикот за емисии на Радио МОФ е отворен за сите млади луѓе, по возраст и дух, а пријавувањето за врши со пополнување на формуларот на овој линк.

  Краен рок за испраќање на апликациите е понеделник, 30тисептември, 2016 година.

  Ние во Радио МОФ не веруваме во цензура и табу, само во слободна аргументирана мисла и затоа сакаме да чуеме за твојата идеја за радио емисија и да помогнеме таа успешно да биде реализирана.

  Нека биде креативна, интересна и смела!

 • Sezon i ri, emisione të reja, shoqërime të reja dhe reze e re në eter!  Për të gjithë të rinjtë të cilët kanë dëshirë të transferojnë dije të reja dhe përvoja për hobin e tyre, për muzikën që e dëgjojnë, për ngjarjet të cilat i organizojnë dhe vizitojnë, ata të cilët nuk pushojnë së foluri, por dinë të dëgjojnë dhe për të gjithë ata të cilët guximshëm do të ishin ulur mbrapa mikrofonit në studio, Radio MOF, hap thirrje për radio emisione të reja dhe udhëheqës!

  Temën e emisionit e zgjidhni Ju! Nga analiza gjithëpërfshirëse e progresit teknologjik gjatë pesë viteve të fundit deri në ngjarjet e fundit në qytet, muzika e re që e dëgjoni për momentin ose bisedat e gjata në bankat në lidhje me ngjarje artistike aktuale, nga mendimet e thella për kontekstin shoqëror në të cilin jetojnë të rinjtë deri te nevoja ekzistenciale për ndryshim! Kërkojmë emisione me energji stimuluese të cilat do të na zgjojnë, disponojnë dhe do të na bëjnë të mendojmë!

  Obligimet e autorëve të emisioneve të reja:

  -Emisionet duhet të jenë vepra juaj autoriale,

  – Angazhimi rreth emisionit do të jetë puna juan vullnetare,

  – Obligimi juaj do të jetë përgatitja e përmbajtjeve dhe udhëheqja e emisionit.

  Radio MOF do të sigurojë:

  -Mbështetje teknike për incizimin,

  – ndihmë gjatë përpilimit të përmbajtjeve,

  – promovim të emisionit.

  Kandidatët e paraqitur do të thërriten për intervistë dhe audicion, ndërsa për të përzgjedhurit do të organizohet një mini trajnim. Thirrja për emisione të Radio MOF është e hapur për të gjithë njerëzit e rinj, për nga mosha dhe shpirti, ndërsa paraqitja do të kryhet me plotësimin e formularit në овој линк.

  Afati i fundit për dërgimin e aplikacioneve është ditën e hënë, 30 shtator, 2016

  Ne në Radio MOF, nuk besojmë në censurë dhe  tabu, vetëm në mendim të lirë dhe të argumentuar dhe prandaj duam të dëgjojmë  idenë tënde për radio emision dhe të ndihmojmë e njëjta të realizohet me sukses.

  Le të jetë kreative, interesante dhe e guximshme!