Повици за делегати за Локалните младински совети во Тетово и Чаир

Општина Тетово и Општина Чаир распишаа повици за пријавување на делегати за
собраниата на Локалните младински совети.

Повиците се отворени за сите младински организации, партиски подмладоци, културни и спортски друштва, средношколски и студентски организации и сите други видови на младинско неформално здружување, кои ги исполнуваат критериумите од повиците.

Рокот за пријавување во Општина Чаир е до 8-ми септември, а во Општина Тетово до 9-ти септември.

Во продолжение во целост ги пренесуваме повиците од Општина Тетово и Општина Чаир на македонски и албански јазик:

Повик за пријавување на делегати за собранието на Локалниот младински совет во Општина Тетово:

Почитувани,

Општина Тетово, распишува повик за пријавување на делегати за собранието на Локалниот младински совет во Општина Тетово.

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да бидете дел на собранието на Локалниот младински совет во Општина Тетово.

Повикот е отворен за сите младински организации, партиски подмладоци, културни и спортски друштва, средношколски и студентски организации и сите други видови на младинско неформално здружување, кои воедно ги исполнуваат следниве критериуми:

– Да се активни во измината година со најмалку 5 активности спроведени
за или од млади во Општина Тетово
– Претставниците на организациите кои ќе бидат присутни на Собранието
да се на возраст од 15 до 30 години

ПРИЈАВА: Сите за интересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи во архивата на Општина Тетово –Дервиш Цара без број, со назнака за Локален младински совет – Тетово.

Задолжителни документи
1. Портфолио за работа на организацијата/неформалната група
2. Мотивационо писмо за учество не повеќе од 300 збора
3. Годишен извештај за работа за претходната година (кој потврдува
дека организацијата била активна во измината година со најмалку 5 активности спроведени за или од млади во Општина Тетово)

Додатни документи: Документи кои ја потврдуваат работата на
организацијата/структурата. (Не се задолжителни, но се преферираат)
1. Статут
2. Годишна програма за 2016 година (доколку организацијата поседува таков документ)

Рокот за пријавување е од 23.08.2017 до 09.09.2017 година.

Апликациите ќе бидат разгледувани од Oпштинската комисија за верификација на членство и доколку е потребно, Oпштинската комисија за верификација ќе побара од апликантите
дополнителни документи за да се потврдат критериумите.

Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме
на ваше присуство.

Со почит,
Општина Тетово

Преземете го документот на овој линк ПРИЈАВА ЗА ДЕЛЕГАТ

Thirrje për aplikime për delegatë në Kuvendin e Këshillit rinor lokal në Komunën e Tetovës: 
Të nderuar,

Komuna e Tetovës, shpall thirrje për aplikime për delegatë në Kuvendin е Këshillit
rinor lokal në Komunën e Tetovës.

Kemi nder të veçantë të Ju ftojmë të paraqiteni për të qenë pjesë e Kuvendit të
Këshillit rinor lokal në Komunën e Tetovës.

Thirrja është e hapur për të gjitha organizatat rinore, forumet rinore të partive politike,
organizatat kulturore dhe sportive, organizatat e gjimnazistëve dhe ato studentore, dhe
të gjitha format tjera të organizimit rinor, e që i plotësojnë kriteret e ardhshme:

– Të jenë aktive me atë që në vitin e kaluar të kenë zbatuar së paku 5 aktivitete
nga ose për të rinjtë në kuadër të Komunës së Tetovës.
– Përfaqësuesit e organizatave të cilët do të jenë prezent në Kuvend të jenë në
moshë prej 15 deri 30 vjeç.

APLIKIMI: Të gjithë organizatat e interesuara që i plotësojnë kriteret për anëtarësim
duhet t’i dorëzojnë dokumentet e nevojshme në arkivin e Komunës së Tetovës në
rrugën Dervish Cara pa numër, të emërtuara “për Këshillin rinor lokal – Tetovë”.

Dokumentet e nevojshme

1. Portfolio për punën e organizatës/grupit joformal
2. Letër motivimi për pjesëmarrje jo më shumë se 300 fjalë
3. Raportin vjetor për punën e vitit të kaluar (i cili vërteton se organizata ka qenë
aktive në vitin e kaluar me sëpaku 5 aktivitete të realizuara për apo nga të
rinjtë në Komunën e Tetovës)

Dokumente shtesë: Dokumente të cilat vërtetojnë punën e organizatës/strukturën.
(Nuk janë të detyrueshme, por preferohen)

1. Statuti
2. Programin vjetore për vitin 2016 (nëse organizata posedon dokument të tillë)

Afati për aplikim është nga 01.09.2017 deri më 08.09.2017.

Aplikacionet do të shqyrtohen nga Komisioni komunal për verifikim të anëtarësisë
dhe nëse është e nevojshme, Komisioni komunal për verifikim do të kërkojë nga
aplikantët dokumente shtesë për të verifikuar kriteret.

Jemi në dispozicion për informata shtesë, dhe shpresojmë në praninë tuaj.

Me respekt,
Komuna e Tetovës

 

Shkarkoni dokumentin APLIKACIONI PËR DELEGATËT

Повик за пријавување на делегати за собранието на Локалниот младински совет во Општина Чаир:

Почитувани,

Општина Чаир, распишува повик за пријавување на делегати за собранието на Локалниот младински совет во Општина Чаир.

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да се пријавите да бидете дел на собранието на Локалниот младински совет во Општина Чаир.

Повикот е отворен за сите младински организации, партиски подмладоци, културни и спортски друштва, средношколски и студентски организации и сите други видови на младинско неформално здружување, кои воедно ги исполнуваат следниве критериуми:

–  Да биле активни во изминатата година со активности спроведени за или од млади во Општина Чаир

–  Претставниците на организациите кои ќе бидат присутни на Собранието да се на возраст од 15 до 30 години

ПРИЈАВА:Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи на info@cair.gov.mk, или да ги поднесат во архивата на Општина Чаир – ул. Христијан Тодоровски Карпош бр. 5, со назнака за Локален младински совет – Чаир.

Задолжителни документи

  1. Портфолио за работа на организацијата/неформалната група
  2. Мотивационо писмо за учество не повеќе од  300 збора
  3. Годишен извештај за работа за претходната година (кој потврдува дека организацијата била активна во измината година со активности спроведени за или од млади во Општина Чаир)

Додатни документи: Документи кои ја потврдуваат работата на организацијата/структурата. (Не се задолжителни, но се преферираат)

  1. Статут
  2. Годишна програма за 2016 година (доколку организацијата поседува таков документ)

Рокот за пријавување е од  25.08.2017 до 08.09.2017 година.

Апликациите ќе бидат разгледувани од Oпштинската комисија за верификација на членство и доколку е потребно, Oпштинската комисија за верификација ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите.

Ви стоиме на располагање за дополнителни информации, и се надеваме на ваше присуство.

Со почит,
Општина Чаир

Контакт телефон: 02 2603 040

Thirrje publike për delegatë në Kuvendin e Këshillit Rinor Lokal në Komunën e Çairit:

Të nderuar,

Komuna e Çairit, shpall thirrje për aplikime për delegatë në Kuvendin е Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit.

Kemi nder të veçantë të Ju ftojmë të paraqiteni për të qenë pjesë e Kuvendit të Këshillit rinor lokal në Komunën e Çairit.

Thirrja është e hapur për të gjitha organizatat rinore, forumet rinore të partive politike, organizatat kulturore dhe sportive, organizatat e gjimnazistëve dhe ato studentore, dhe të gjitha format tjera të organizimit rinor, e që i plotësojnë kriteret e ardhshme:

– Të jenë aktive me atë që në vitin e kaluar të kenë zbatuar aktivitete nga ose për të rinjtë në kuadër të Komunës së Çairit.

– Përfaqësuesit e organizatave të cilët do të jenë prezent në Kuvend të jenë në moshë prej 15 deri 30 vjeç.

APLIKIMI:Të gjithë organizatat e interesuara që i plotësojnë kriteret për anëtarësim duhet t’i dorëzojnë dokumentet e nevojshme në info@cair.gov.mk ose t’i sjellin në arkivin e Komunës së Çairit në rrugën HristijanTodorovskiKarposh – Shkup, të emërtuara “për Këshillin rinor lokal – Çair”.

Dokumentet e nevojshme
1. Portfolio për punën e organizatës/grupit joformal
2. Letër motivimi për pjesëmarrje jo më shumë se 300 fjalë
3. Raportin vjetor për punën e vitit të kaluar (i cili vërteton se organizata ka qenë aktive në vitin e kaluar me aktivitete të realizuara për apo nga të rinjtë në Komunën e Çairit)

Dokumente shtesë: Dokumente të cilat vërtetojnë punën e organizatës/strukturën. (Nuk janë të detyrueshme, por preferohen)
1. Statuti
2. Programin vjetor për vitin 2016 (nëse organizata posedon dokument të tillë)

Afati për aplikim është nga 25.08.2017 deri më 08.09.2017.

Aplikacionet do të shqyrtohen nga Komisioni komunal për verifikim të anëtarësisë dhe nëse është e nevojshme, Komisioni komunal për verifikim do të kërkojë nga aplikantët dokumente shtesë për të verifikuar kriteret.

Jemi në dispozicion për informata shtesë, dhe shpresojmë në praninë tuaj.

Me respekt,
Komuna e Çairit
Kontakt telefoni:02 2603 040