Поради генерално чистење затворен е базенот во Карпош

До 20 јануари ба­зе­нот во СЦ “Бо­рис Трај­ков­ски” ќе би­де зат­во­рен по­ра­ди редовно ге­не­рал­но чис­те­ње. Веќе две не­де­ли објектот не ра­бо­ти ниту за пли­вач­ки­те шко­ли, ниту за гра­ѓа­ни­те кои рек­ре­а­тив­но го користат.

Поради генерално чистење затворен е базенот во Карпош

Во овој период кога нема гужва, се п­ра­ви де­зин­фек­ци­ја на ба­зе­нот, на коритото и плочките при што се ис­пуш­та це­ла­та во­да, информираат од СЦ „Бо­рис Трај­ков­ски.

Це­на­та за влез на ба­зе­нот е 200 де­на­ри, а за­дол­жи­тел­но е но­се­ње ка­па за пли­ва­ње. Ба­зе­нот бе­ше ре­но­ви­ран пред три го­ди­ни, пишува Вест.