Полицијата ги растера журкаџиите на Водно, Спасовски со апел до родителите

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • СВР Скопје вчера презело мерки за расчистување на поголема група на млади на Водно. И покрај воведените мерки за изолација, десетина лица, вчера со автомобили се упатиле на планината Водно за „журка на отворено“.

  „Во врска со препораките на Владата за преземање на мерки за расчистување на поголеми групи на луѓе јавни простори, како една од мерките за справување со корона вирусот, СВР Скопје презеде мерки за расчистување на поголема група на млади на Водно. Уште еднаш апелираме до младите да ги почитуваат мерките на Владата“, стои во известувањето на Министерството за внатрешни работи.

  „Синоќа се случи, сè тоа што беше затворено во градот, да доведе до тоа сите групно да заминат на Водно. Полицијата мораше да оди и да интервенира. Апелирам до родителите, не може да има одговорност ако родителите дозволуваат во една ваква кризна ситуација, децата да бидат надвор и повторно да бидат заедно. Со тоа не ги штитат ниту децата, ниту нас. Затоа апелираме на голема свесност кај секој граѓанин, да се почитуваат препораките“, изјави Спасовски на денешната прес-конференција.

  Денеска е четвртиот ден по воведувањето на изолацијата како мерка против ширењето на коронавирусот. Со работа прекинаа образовните институции, откажани се сите јавни настани, а скратени се работното време на кафулињата и редоследот на јавниот автобуски превоз.

  На социјалните мрежи, преку хаштагот #СедиСиДома, #QëndroNëShtëpi, граѓаните споделуваат активности со кои ги пополнуваат деновите од изолацијата.

 • Policia i shpërndau zhurkaxhinjtë në Vodno, Spasovski me apel për prindërit

  SPB Shkup mbrëmë ka ndërmarrë masa për të shpërndarë grup më të madh të rinjsh në Vodno. Edhe përpos masave të vendosura për izolim, dhjetëra njerëz, mbrëmë me automjete kanë shkuar në malin Vodno për “argëtim në të hapur”.

  “Në lidhje me rekomandimet e Qeverisë për ndërmarrjen e masave për pastrimin e grupit më të madh të njerëzve në hapësira publike, si një nga masat për ballafaqim me korona virusin, SPB Shkup, ndërmori masa për pastrimin e grupit më të madh të të rinjve në Vodno. Edhe njëherë apelojmë tek të rinjtë të respektojnë masat e Qeverisë”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

  “Mbrëmë ndodhi, gjithçka që ishte mbyllur në qytet, të rezultojë me atë që të gjithë në grup të shkojnë në Vodno. Policia duhej të shkonte dhe të intervenonte.  Apelojmë te prindërit, nuk mund të ketë përgjegjësi nëse prindërit lejojnë në një situatë të këtillë krize, fëmijët të jenë jashtë dhe përsëri të jenë së bashku. E gjithë kjo nuk i mbron as fëmijët, as ne. Prandaj apelojmë për vetëdije më të madhe te çdo qytetar, të respektohen rekomandimet”, deklaroi Spasovski në konferencën e sotme për shtyp.

  Sot është dita e katërt pas vendosjes së izolimit si masë kundër përhapjes së koronavirusit.  Me punë ndërprenë institucionet arsimore, janë anuluar të gjitha ngjarjet publike, ndërsa me orar të shkurtuar punojnë kafeteritë dhe itinerari i transportit publik të autobusëve.

  Në rrjetet social, përmes hastagut #QëndroNëShtëpi, #СедиСиДома, qytetarët shpërndajnë aktivitete me të cilat mund të plotësohen ditët në izolim.