„Поетите на третата генерација во македонската литература“, нова книга од Веле Смилевски

Здружението за уметност и култура „Дијалог“ од Скопје ја објави книгата „Поетите на третата генерација во македонската литература“ од Веле Смилевски. Таа е објавена во знак на одбележување на шест децении од појавата на третата поетска генерација чие творештво изврши силно влијание во развојните процеси  на македонската поезија која, во тој период (од крајот на педесеттите години на минатиот век) го фаќаше чекорот со развиените европски литератури.

Критичките љубопитства, истражувања и толкувања во обемната студија на Веле Смилевски осветлуваат одредени аспекти од поетските опуси на Влада Урошевиќ, Петре М. Андреевски, Радован Павловски, Јован Котески, Богомил Ѓузел, Јован Павловски и Петар Т. Бошковски, чии стихови се дел од најзначајните антологиски претставувања на македонската поезија во земјата и во светот.

Толкувачкиот пристап на Смилевски е надополнет со избор од по десет најкарактеристични песни на авторите што се предмет на неговата студија. Во овој оддел објавени се фотографии и био-библиографски прилози за поетите. Рецензент на книгата е академик Луан Старова.

Книгата е издадена во рамките на програмата на Министерството за култура со проекти од национален интерес.