Пиштар Љутфиу е предлогот на ДУИ за нов министер за образование и наука

 • Пиштар Љутфиу е предложен од ДУИ за нов министер за образование и наука, откако минатата недела партијата без јасно образложение ги повлече сите свои министри од Владата, меѓу кои и досегашниот министер за образование Абдилаќим Адеми.

  Младиот Пиштар Љутфиу како што е наведено на неговиот ЛинкедИн профил, дипломирал во 2009 година на Универзитетот на Југоисточна Европа, отсек јавна администрација. На истиот универзитет магистрирал на политички науки, во 2012 година.

  Во неговата биографија на интернет уште стои дека е претседател на клубот „Аlpbach Macedonia“, како и дел од Институтот за политички и интернационални студии во Скопје. По потекло е од Дебар.

  Во петокот оставки покрај Адеми поднесоа и досегашните министри Муса Џафери, Фатмир Бесими, Беким Незири, Нурхан Изаири, Аднан Јашари и Лирим Шабани, како и замениците-министри Ардиан Џеладини, Неметула Халими, Земри Ќамили и Илми Селами.

  ДУИ на нивно место предложи нови и за јавноста непознати млади лица.

  За министер без ресор, заменик на премиерот задолжен за европски прашања, е предложен Фестим Халили, додека предлогот за министер без ресор и заменик на премиерот задолжен за Рамковниот договор е Арбер Адеми.  За министер за правда е предложен Валдет Џафери, за економија Дритон Кучи, за министер за животна средина Башким Ахмети, за локална самоуправа предложена е Шухрете Елези.  Арлинд Зеќири е предложен за министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, за заменик министер за одбрана предложен е Беким Максути, како заменик министер за внатрешни работи Агим Нухиу, заменик министер за транспорт и врски Фатон Положани, а за заменик министер за финансии предложен е Гзим Беадини.

  Претседателот на Собранието денеска ги констатираше оставките на министрите и на замениците-министри од ДУИ, но не предложи седница на дневен ред на која ќе се изберат новите министри и пратеници.

 • Pishtar Ljutvfiu është propozimi i BDI-së për ministër të ri të Arsimit dhe Shkencës

  Pishtar Ljutfiu është propozuar nga BDI-ja si ministër i ri i Arsimit dhe Shkencës, pasi javën  e kaluar partia pa dhënë ndonjë sqarim të qartë i tërhoqi të gjithë ministrat e saj nga Qeveria, ndër të cilët edhe ministrin e Arsimit dhe Shkëncës Abdilaqim Ademi.

  Pishtar Ljutfiu i ri në moshë, siç thuhet  në Linked profilin e tij, ka diplomuar në vitin 2009 në Universitetin e Evropës Juglindore, drejtimi administratë publike.  Në Universitetin e njëjti i ka kryer studimet e magjistraturës për shkenca politike, në vitin 2012.

  Në biografinë e tij në internet, thuhet se është kryetar i klubit “Alpbach Macodeonia”, si dhe pjesë e Institutit për Studime Politike dhe Internacionale në Shkup.  Me origjinë është nga Dibra.

  Të premten dorëheqjet e tyre, përveç Ademit, depozituan edhe ministrat e deritanishëm Musa Xhaferi, Fatmir Besimi, Bekim Neziri, Nurhan Izairi, Adnan Jashari dhe Lirim Shabani, si dhe zëvendës ministrat Ardian Xheladini, Nemetulla Halimi, Zemri Qamili dhe Ilmi Selami.  BDI në vendin e tyre propozoi persona të ri për publikun kryesisht emra të panjohur.

  Ministër pa resor, zëvendës kryeministër i angazhuar për Çështje Evropiane është propozuar Festim Halili, ndërsa propozimi për ministër pa resor dhe zëvendës i kryeministrit i angazhuar për Marrëveshjen Kornizë është Arber Ademi.   Ministër i Drejtësisë është propozuar Valdet Xhaferi, për Ekonomi Driton Kuçi, ministër i Mjedisit jetësor Bashkim Ahmeti, për Vetëqeverisje Lokale është propozuar Shuhrete Elezi.   Arlind Zeqiri, është propozimi për ministër pa resor, i angazhuar për Investime të Huaja, zëvendës ministër i Mbrojtjes është propozuar Bekim Maksuti, zëvendës ministër i Punëve të Brendshme Agim Nuhiu, zëvendës ministër i Transportit dhe Lidhjeve Faton Pollozhani ndërsa  zëvendës  ministër i Financave është propozuar Gzim Beadini.

  Kryetari i Kuvendit sot i konstatoi dorëheqjet e ministrave dhe zëvendës ministrave të BDI-së, por nuk propozoi seancë me rend të ditës në të cilin do të zgjidhen ministrat dhe deputetët e ri.