Петиција за регулирање на бучавата од џамиите околу факултетите

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Преку онлајн-петиција упатена до Град Скопје се бара регулирање на бучавата која доаѓа од џамиите околу амфитеатрите на Природно-математичкиот факултет и кампусот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

  „Секој ден иста приказна: во амфитеатрите на ПМФ е неподносливо гласно и мора да се затворат прозорците за да стане донекаде подносливо. Кампусот филозофски-филолошки-правен-економски го има истиот проблем. Без разлика на верската припадност и степенот на (не)религиозност на студентите, повиците за молитва преку звучници можат да се означат како вид на звучно загадување, коешто им штети и на студентите и на професорите“, стои во петицијата.

  Според Еди Фрцовски, кој е автор на петицијата, верската слобода не треба да го нарушува образовниот процес.

  „Понекогаш повеќе од една џамија ги вклучува звучниците во исто време, создавајќи бучна какофонија што целосно ја нарушува концентрацијата на еден човек. Професорите продолжуваат со предавање и покрај тоа, што ги отежнува обидите да се следат предавањата и да се разбере материјалот“, се реагира во петицијата.

  Во неа, се предлага локалните џамии во близина на факултетите кои создаваат бучава да ги вклучуваат звучниците само во периодите од денот кога има паузи на факултетите.

  Според Правилникот на Министерството за здравство, граничните вредности на нивото на бучава во животната средина не треба да изнесуваат повеќе од:

 • Peticion për rregullimin e zhurmës nga xhamitë rreth fakulteteve

  Nëpërmjet onlajn peticionit nga Qyteti Shkup, kërkohet të rregullohet zhurma e cila vjen nga xhamitë rreth amfiteatrove të Fakultetit Matematiko – Natyror dhe kampusin e Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.

  “Për ditë tregimi i njëjtë:  Në amfiteatrot e FMN është jashtëzakonisht zhurmshëm dhe duhet të mbyllen dritaret që deri diku të bëhet e përballueshme.  Kampusi i Fakultetit Filologjik , Juridik, Ekonomik e kanë problemin e njëjtë.  Pa dallim të përkatësisë fetare dhe shkallës së (jo) religjiozitetit të studentëve, thirrjet për lutje nëpërmjet altoparlantëve mund të konsiderohen si një lloj i ndotjes akustike, e cila ju dëmton edhe studentëve edhe profesorëve”, qëndron në peticionin.

  Sipas Edi Frcovski, i cili është autor i peticionit, liria fetare nuk duhet të rrënojë procesin arsimor.

  “Ndonjëherë më tepër se një xhami i lëshojnë altoparlantët në të njëjtën kohë, duke krijuar kakofoni të zhurmshme që tërësisht e çrregullon  përqendrimin e një njeriu.  Profesorët vazhdojnë me ligjëratat edhe përpos kësaj, që i përkeqëson përpjekjet të ndiqen ligjëratat dhe  të kuptohet materiali”, reagojnë në peticionin.

  Në të, propozohet xhamitë lokale në afërsi të fakulteteve të cilat krijojnë zhurmë të lëshojnë altoparlantët vetëm gjatë periudhave të ditës kur ka pauza në fakultetet.

  Sipas Rregullores së Ministrisë së Shëndetësisë, vlerat kufitare të nivelit të zhurmës në mjedisin jetësor nuk duhet të jetë në tepër se: