Општина Кисела Вода и „Технолаб“ изготвуваат катастар на загадувачи

Општина Кисела Вода во соработка со Технолаб ДОО Скопје започна со изготвување на катастар на загадувачи.

Катастарот на загадувачи ќе содржи податоци за деловните субјекти, кои ја загрозуваат или можат да ја загрозат животната средина на територијата на Општина Кисела Вода. Тие ќе ги опфатат сите потребни информации за загадувачките материи кои се создаваат во текот на технолошкиот процес, а ќе бидат опфатени теми како, воздух, вода, отпад и почва.

Потоа податоците ќе се објавуваат на веб страната на Општина Кисела Вода, ќе се ажурираат со цел за информирање на граѓаните за уделот и влијанието на деловните субјекти во загадувањето на животната средина. Воедно, ќе се доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање.