Обложувалниците и казината ќе се селат на најмалку 500 метри од училиштата – усвоени измените на Законот за игри на среќа

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со 55 гласови „за“ Собранието денеска ги усвои измените на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, предложен од Владата со европско знаменце. Измените, меѓу другото, предвидуваат објектите за игри на среќа да бидат оддалечени не помалку од 500 метри од основните и средните училишта.

  Асоцијацијата на спортски обложувалници на Македонија (АСОМ) и Асоцијацијата на приредувачи на игри на среќа (АПИС) претходно организираа протест пред законодавниот дом изразувајќи го револтот за предлог-законот.

  Оттаму, тие побараа претседателот Стево Пендаровски да не го потпишува указот за стапување во сила на законот, велејќи дека со измените ќе се затвори гранка во која има илјадници вработени, а кои со измените на законот ќе останат без работа.

  Со измените на Законот, цената за една лиценца за обложувалница ќе порасне од 105 илјади на 200 илјади евра. Истовремено, се ограничува бројот на уплатно-исплатни места на 25 со една издадена лиценца, а дополнително, за секое следно уплатно-исплатно место над 25-тото, приредувачот ќе треба да плаќа надоместок од 10.000 евра.

  Меѓудругото, со измените се предвидува автомат клубовите сега да плаќаат за лиценца која ќе чини 100 илјади евра, наместо 78.750 евра. Таа, ќе биде ограничена на три деловни простории за кои автомат клубовите ќе треба да плаќаат надоместок во износ од 30.000 евра.

  „Се зајакнува регулативата во делот на интернет игрите на среќа со имплементирање на Препораката на Комисијата за принципите за заштита на потрошувачите и играчите на онлајн услугите за коцкање и за спречување на малолетници од коцкање преку интернет“, исто така се наведува во усвоениот предлог-закон.

  Кога лани пишувавме на темава, од движењето „Антикоцкање“ ни изјавија дека со законот само делумно го решава проблемот, но додава дека од некаде мора да се почне.

  „Во моментот, овој закон не е сјаен, не ги исполнува нашите барања, ние баравме локалите да се оддалечени 3 километри од нашите куќи, на крај да се затворат сите и да се донесе еден добар закон, да биде под контрола, строга контрола на државата за да можат да се занимаваат со игри на среќа“, изјави тогаш за Радио МОФ Јуши Емрулаи од „Антикоцкање“.

  Игри на (не)среќа – помеѓу казина и училишта, колку се мисли на младите?

 • Bastoret dhe kazinotë do të zhvendosen më së paku 500 metra nga shkollat – u miratuan ndryshimet e Ligjit për lojërat e fatit

  Me 55 vota “për”, Kuvendi sot i miratoi ndryshimet e ligjit për lojërat e fatit dhe për lojëra zbavitëse, të propozuar me flamur evropian nga Qeveria. Ndryshimet, mes tjerash, parashohin që objektet për lojërat e fatit të jenë të distancuara jo më pak se 500 metra nga shkollat fillore dhe të mesme.

  Asociacioni i bastoreve sportive në Maqedoni dhe Asociacioni i Organizatorëve të Lojërave të Fatit, paraprakisht organizuan protestë para Kuvendit, duke shprehur revoltën për propozim – ligjin.

  Ata kërkuan që kryetari, Stevo Pendarvosli të mos e nënshkruajë dekretin për hyrje në fuqi të ligjit, duke thënë se, me ndryshimet do të mbyllet një degë në të cilën ka mijëra të punësuar, ndërsa të cilët me ndryshimet e ligjit, do të mbesin pa punë.

  Me ndryshimet e ligjit, çmimi për një licencë për bastore do të rritet nga 105 mijë në 200 mijë euro. Njëkohësisht, kufizohet numri i vendeve të pagesave në 25 me një licencë të dhënë, ndërsa në mënyrë shtesë, për çdo vend pagese vijuese mbi atë të 25-të, organizatori duhet të paguajë kompensim prej 10 mijë euro.

  Mes tjerash, me ndryshimet parashihet që klubet me automate, tani të paguajnë për licencë e cila do të kushtojë 100 mijë euro, në vend që 78.750 euro. Ajo do të kufizohet në tre hapësira afariste për të cilat klubet me automate, do të duhet të paguajnë kompensim në vlerë prej 30 mijë euro.

  “Përforcohet rregullativa në pjesën e internet lojërave të fatit me implementimin e rekomandimit të Komisionit për principe për mbrojtje të konsumatorëve dhe lojtarëve të shërbimeve onlije për bixhoz dhe për parandalim të të miturve nga bixhozi në internet”, thuhet gjithashtu në propozim – ligjin e miratuar.

  Kur vitin e kaluar kemi shkruar në këtë temë, nga Lëvizja “Antibixhoz”, na thanë se, me ligjin zgjidhet vetëm pjesërisht problemi, por shtuan se, duhet të fillohet prej diku.

  “Momentalisht ky ligj nuk është i shkëlqyer, nuk i plotëson kërkesat tonë, ne kemi kërkuar që lokalet të jetë të distancuara 3 kilometra nga shtëpitë tona, në fund të mbyllen të gjithë dhe të sillet një ligj i mirë, të jetë nën kontroll, kontrolle të ashpër të shtetit që të mund të merren me lojërat e fatit”, deklaroi atëherë për Radio MOF Jushi Emrullai nga “Antibixhozi”.