#НеЕВест: Повик за учество на работилници за медиумска писменост

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Националниот младински совет на Македонија и Радио МОФ распишуваат повик за учесници на дводневни работилници за медиумска писменост кои ќе се одржат во три градови во Македонија.

  Работилниците преку теоретска и практична работа ќе ве обучат да ги препознавате лажните вести, манипулативните содржино во медиумите, како и техниките на пропагандата. Обуките ќе ве воведат во основите на новинарството, а учесниците на работилницата ќе научат да прават разлика меѓу објективните и етички, наспроти неетичките новинарски објави. Посебен акцент ќе биде ставен на говорот на омраза. Дополнително ќе бидат обезбедени менторства за разработката на текстови, видео и аудиоприлози, подкасти, по избор на учесниците.

  Обуките ќе се реализираат во Тетово (23 и 24 септември); Велес (30 септември и 1 октомври) и Скопје (7 и 8 октомври).

  Обуките се дводневни [со времетраење од по 6 часа вклучувајќи и паузи]. Кандидатите за учество на обуките треба да се на возраст од 15 до 25 години и да покажуваат интерес за новинарство. Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 15 септември на овој ЛИНК, или да го пополнат формуларот подолу. За сите информации контактирајте не на info@radiomof.mk или на ФБ страницата на Радио МОФ.

  Повикот за учество на работилниците е отворен за сите млади кои сакаат да го збогатат своето новинарско искуство и знаења, но и да се инспирираат и научат повеќе од новинарите на Радио МОФ. Обуките се наменети за млади кои сакаат да пишуваат и истражуваат. Методологијата на работа се базира врз принципот на неформално образование кое вклучува интеракција и практична работа со учесниците.

  Бројот на учесници е ограничен. Обуките се бесплатни и ќе бидат спроведени на македонски јазик од страна на искусни обучувачи од Радио МОФ. При селекцијата на кандидатите ќе биде земен предвид етничкиот и родовиот баланс на групите, а приоритет ќе имаат оние учесници кои први ќе се пријават.

  Работен јазик за работилниците е македонски.

  Целта на проектот „Младинска медиумска писменост“ е подигнување на свесноста кај младите учесници за критичко размислување, за аналитичен пристап на информациите кои ги добиваат од медиумите и способност за евалуација на содржината.

  Проектот се спроведува со помош на грант доделен преку проектот„Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Коалиција за медиумска писменост”, што го спроведува Високата школа за новинарство и односи со јавност, а во соработка со Институтот за различности во медиумите од Лондон и весникот „Нова Македонија“ со финансиска поддршка од Европската Унија.

 • #NukËshtëLajm  Thirrje për pjesëmarrje në punëtori për edukim mediatik

  Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë dhe Radio MOF shpall thirrje për pjesëmarrës në punëtori dyditore për edukim mediatik, të cilat do të mbahen në tre qytete të Maqedonisë.

  Punëtoritë nëpërmjet punës teorike dhe praktike do tu trajnojnë të identifikoni lajmet e rrejshme, përmbajtjet manipulative në media, si dhe teknikat e propagandës.  Trajnimet do tu njoftojnë me bazat e gazetarisë, ndërsa pjesëmarrësit e punëtorive do të mësojnë të bëjnë dallimin ndërmjet lajmeve objektive dhe etike, përkundër publikimeve gazetareske jo etike.  Theks i veçantë do ti vihet fjalës së urrejtjes.  Në mënyrë plotësuese do të sigurohet mentorim për përpilimin e teksteve, videove dhe audio lajmeve, nën kaste, sipas zgjidhjes së pjesëmarrësve.

  Trajnimet do të realizohen në Tetovë (23 dhe 24 shtator), Veles (30 shtator dhe 1 tetor) dhe Shkup (7 dhe 8 tetor).

  Trajnimet janë dy ditore me kohëzgjatje prej 6 orë përfshirë edhe pauzat.  Kandidatët për pjesëmarrje në trajnime duhet të jenë të moshës prej 15 deri në 25 vjeç dhe të shfaqin interes për gazetari.  Të gjithë të interesuarit mund të paraqiten më vonë deri më 15 shtator në këtë LINK ose të plotësojnë formularin më poshtë.  Për të gjitha informatat na kontaktoni në info@radiomof.mk ose në Fb faqen e Radio MOF.

  Thirrja për pjesëmarrje në punëtori është e hapur për të gjithë të rinjtë të cilët dëshirojnë të pasurojnë përvojën e tyre gazetareske dhe njohuritë e tyre, por edhe të inspirohen dhe të mësojnë më tepër nga gazetarët e Radio MOF.  Trajnimet u dedikohen të rinjve të cilët dëshirojnë të shkruajnë dhe të hulumtojnë.  Metodologjia e punës bazohet mbi parimin e arsimit jo formal i cili përfshin interaksion dhe punë praktike me pjesëmarrësit.

  Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.  Trajnimet janë pa pagesë dhe do të realizohen në gjuhën maqedonase nga trajnues me përvojë të Radio MOF. Gjatë seleksionimit të kandidatëve do të merret parasysh baraspesha etnike dhe gjinore e grupeve, ndërsa prioritet do të kenë ata pjesëmarrës që do të paraqiten të parët.

  Gjuha e punës gjatë punëtorive është gjuha maqedonase.

  Qëllimi i projektit “Edukimi mediatik i të rinjve” është rritja e vetëdijes te pjesëmarrësit e rinj për mendim kritik, për qasje analitike të informatave të cilat i marrin nga mediet dhe aftësi për evaluimin e përmbajtjes.

  Projekti realizohet me ndihmën e grantit të ndarë nëpërmjet projektit “Edukim mediatik për të rinj në epokën e prurjes së madhe të informatave:   Koalicioni për edukim mediatik”, që realizohet  nga Shkolla e lartë për gazetari dhe raporte me publikun, dhe në bashkëpunim me Institutin për diversitete në media nga Londra dhe gazeta “Nova Makedonija” me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.