Недоволна промоција и слаба искористеност на е-услугите на националниот портал, утврди Државниот завод за ревизија

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Бавна дигитализација, недоволна промоција и слаба искористеност на е-услугите, утврди Државниот завод за ревизија (ДЗР) по ревизијата на тема ефикасност на Националниот портал за е-услуги.

  Тие посочуваат дека 140 закони, заедно со Законот за општа управна постапка сè уште не се усогласени со пакетот закони за дигитализација. Дополнително, тие нотираат дека на порталот се поднесени 0.556 поднесени барања по регистриран корисник и издадени 9.568 електронски документи со истечени сертификати.

  Владата, Министерството за информатичко општество, институциите и органите на државната управа, од ДЗР велат дека делумно се посветени кон активностите за дигитална трансформација и овозможување на електронски услуги за граѓаните.

  „Процесот на дигитализацијата на услугите е бавен, влијае врз квалитетот и достапноста на електронските услуги, а искористеноста на националниот портал за е-услуги од страна на граѓаните е на ниско ниво“, се посочува во извештајот на ДЗР.

  Утврдено било и дека не е воспоставен доволен мониторинг во делот на усогласување на матичната легислатива со законската легислатива за дигитализација, што, како што велат, претставува административна бариера за граѓаните.

  „Формиран е Национален совет за дигитална трансформација и две работни групи за изменување и дополнување на закони поради дигитализација на процеси поврзани со постапките утврдени со закон и координација на активностите од областа на информациско комуникациските технологии. Отсуството на активности и конкретни резултати, овозможило делумна усогласеност на законите, јавните институции да не ги дигитализираат процесите и услугите, а граѓаните и понатаму да ги користат услугите преку шалтер“, велат од Државниот завод за ревизија.

  Целосниот извештај може да се погледне на следниов ЛИНК.

 • Promovim i pamjaftueshëm dhe përdorim i dobët i e-shërbimeve të portalit nacional, konstatoi Enti Shtetëror i Revizionit

  Digjitalizim i ngadaltë, promovim i pamjaftueshëm dhe përdorim të dobët i e-shërbimeve, konstatoi Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR) pas revizionit në temë efikasiteti i portalit nacional për e-shërbime.

  Ata theksojnë se 140 ligje, së bashku me ligjin për procedurë të përgjithshme administrative nuk janë harmonizuar me pakon e ligjeve për digjitalizim. Më tej, ata theksojnë se në portal janë dorëzuar 0.556 kërkesa të dorëzuara sipas një përdoruesi të regjistruar dhe janë lëshuar 9.568 dokumente elektronike me certifikata të skaduara.

  Nga ESHR thonë se Qeveria, Ministria e Shoqërisë Informatike, institucionet dhe organet e administratës shtetërore, janë të përkushtuar pjesërisht ndaj aktiviteteve për transformim digjital dhe mundësim të shërbimeve elektronike për qytetarët.

  “Procesi i digjitalizimit të shërbimeve është i ngadaltë, ndikon ndaj cilësisë dhe disponueshmërinë e shërbimeve elektronike, ndërsa përdorimi i portalit nacional për e-shërbime nga ana e qytetarëve është në nivel të ulët”, theksohet në raportin e ESHR-së.

  Është konstatuar edhe se nuk është vendosur monitoring i mjaftueshëm në pjesën e harmonizimit të legjislacionit amë me legjislacionin ligjor për digjitalizim që, siç thonë, paraqet barrierë administrative për qytetarët.

  “Është formuar këshill nacional për transformim digjital dhe dy grupe punuese për ndryshim dhe plotësim të ligjeve për shkak të digjitalizimit të proceseve të lidhura me procedurat e konstatuara me ligj dhe koordinim i aktiviteteve nga fusha e teknologjive informative komunikuese. Mungesa e aktiviteteve dhe rezultateve konkrete, ka mundësuar harmonizim të pjesshëm të ligjeve, institucionet publike të mos i digjitalizojnë proceset dhe shërbimet, ndërsa qytetarët edhe më tej t’i përdorin shërbimet përmes sporteleve”, thonë nga Enti Shtetëror i Revizionit.

  Raportin e plotë mund ta shihni në LINK-un në vijim.