Наставниците од Карпош и Валандово користат дигитални алатки во наставата, ама половината немаат добиено обука

Речиси секој наставник користи дигитални алатки во наставата, покажа најново истражување во рамки на Проект за дигитализација на образованието, ама половината од нив не минале никаква обука за тоа, ниту пак добиле стручна помош од училиштето. Ова е заклучокот од истражување спроведено во периодот 6-30 мај 2020 година помеѓу наставниот кадар во основните училишта на територија на општините Валандово и Карпош.

237 од вкупно 250 анкетирани наставници во основните училишта или 95% се изјасниле дека користат дигитални алатки за време на наставата. 13 наставници посочиле дека ваквите онлајн содржини и помагала воопшто не ги користат за време на спроведувањето на воспитно-образовниот процес.

Истражување беше спроведено од страна на специјалистот за односи со јавност, Бојан Кордалов, а во рамките на Проектот за дигитализација на образованието кој делумно е финансиски поддржан од страна на Македонско-Американската Алумни Асоцијација (МААА).

„И претходно, а особено по појавата на пандемијата предизвикана од коронавирусот, стана јасно дека спроведувањето на одржлива и ефикасна дигитализација во образованието е една од најважните приоритети на целокупното општество. Првичните резултати од ова истражување јасно ја покажуваат подготвеноста на наставниот кадар за дигитална трансформација на образованието, што е за поздравување и од голем интерес за учениците и целиот образовен процес. Но, останува малку време до почетокот на новата учебна година. Доколку сакаме вистинска дигитална трансформација на образованието, неопходно е надлежните државни институции, како и локалните самоуправи да ги вложат сите свои напори и да бидат вистинска поддршка на училиштата и факултетите во претстојниот период.“, истакна Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми, како и автор на истражувањето.

Анализата, исто така, покажува и дека според мислењето на поголемиот број наставници не постои стручно лице кое им стои на располагање и им пружа помош доколку имаат потреба од правилно вклучување на дигиталните алатки во наставата. 113 или 45% од наставниците се изјасниле дека има такво стручно лице, додека, пак, 137 или 55% истакнале дека во нивното училиште не постои стручно лице кое им нуди поддршка во процесот на воведување на дигитални алатки во образованието.

130 од вкупно 250 наставници посочиле дека „не се согласуваат“ или „воопшто не се согласуваат“ дека имаат поминато соодветна обука за стекнување на дигитални вештини. Нешто помал број или вкупно 120 анкетирани наставници посочиле дека „се согласуваат“ или „потполно се согласуваат“ дека имаат поминато соодветна обука за стекнување на лични дигитални вештини кои се потребни за наставата.

„Важно е никогаш да не заборавиме дека секој ученик или ученичка само еднаш се запишува, на пример, во седмо или осмо одделение. Па, доколку содржините предвидени за таа возраст не ги совладаат, учениците може да останат без елементарното образование и знаења. Овие ученици кои денес се дел од основното или средното образование, за 10 до 15 години ќе бидат идните лидери во нашата земја. Токму тие, денешните ученици, ќе ја креираат општествената, економската и воопшто демократската иднина на регионот и светот. Со други зборови, како ќе изгледаат општествата во блиска иднина во голема мера зависи и од тоа во каков образовен систем ќе учи денешната младина. Или со уште поедноставни зборови, колку побрзо го дигитализираме образованието, толку побрзо учениците и студентите ќе можат непречено да го продолжат воспитно образовниот процес со ист или подобар квалитет од порано.“, посочува Кордалов.

Висок процент или 75% од наставниците вклучени во ова истражување сметаат дека со воведувањето дигитални технологии во наставата ќе се олесни совладувањето на наставниот материјал од страна на учениците. Истовремено, на прашањето „Дали за време на часовите, на учениците им дозволувате да користат мобилен телефон или други лични дигитални уреди“ најголем дел од наставниците односно 71 % одговориле дека не дозволуваат користење на лични дигитални уреди за време на наставата. 73 од вкупно 250 наставници или 29% одговориле потврдно, односно посочиле дека дозволуваат користење на мобилни телефони и други лични дигитални уреди на учениците за време на одвивањето на наставниот процес.