Награден конкурс на Радио МОФ за најдобро меме на тема #ЗамарамСоПолитика

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Можеби и понатаму ви е полесно да „не се замарате со политика“, но Радио МОФ преку награден конкурс ве поттикнува да го направите токму спротивното – да изработите меме со политичка содржина.

  Право на учество на конкурсот имаат сите граѓани кои ќе ни достават меме на тема #ЗамарамСоПолитика. Мемињата можат да опфатат идеи, активности, настани или личности поврзани со политичките и демократски процеси. Повикуваме на креативни, политички ангажирани мемиња што ќе бидат индикатор и критичар на аномалиите во системот, на лошите реформи или политики кои нанесуваат штети на заедницата.

  Мемето да биде без вулгарности и говор на омраза, но апсолутно се дозволени духовитост и сатира. Дотолку повеќе што политичката сатира како форма е показател на слободата на изразување, и степенот на развој на едно цивилно општество.

  Во вашето меме нема потреба да биде вклучен натписот #ЗамарамСоПолитика. Овој хаштаг е само појдовна точка. Нема ограничување на идеи и натписи за креирање на мемето!

  Секој учесник во конкурсот е дозволено да испрати по едно меме.

  Мемињата треба да се испраќаат со име и презиме или под псевдоним, заедно со телефонски број на info@radiomof.mk, со назнака за „Награден конкурс за #ЗамарамСоПолитика“.

  Најдоброто меме ќе го бираат нашите читатели и комисијата од Радио МОФ. Пристигнатите апликации ќе бидат објавени во посебна рубрика на Радио МОФ, каде ќе може да се гласа за нив.

  Конкурсот се отвора денес (20 декември), а краен рок за испраќање на мемето е 26 декемри, на полноќ. Гласањето се отвора на 27, а трае до 29 декември (на пладне).

  Најдоброто меме како награда ќе добие безжични слушалки Sony (прикажани се подолу).

  Со конкурост, Радио МОФ ја затвора кампањата #ЗамарамСоПолитика во чиј фокус изминатиот период беа теми за младите и политиката, за граѓанскиот глас кој е обликувач на општествените текови.

  slusalki-sony

  Повикот е отворен и спроведен од Радио МОФ, а поддржан од National Endowment for Democracy.

 • Konkurs shpërblyes i Radio MOF për meme më të mirë me temë #LodhemMePolitikë

   

  Ndoshta edhe më tej e keni më lehtë të “mos lodheni me politikë”, por Radio MOF nëpërmjet konkursit shpërblyes ju inkurajon ta bëni pikërisht të kundërtën – të krijoni meme me përmbajtje politike.

  Të drejtë për pjesëmarrje në konkurs, kanë të gjithë qytetarët të cilët do të na paraqesin meme me temë #LodhemMePolitikë.  Memet, mund të përfshijnë ide, aktivitete, ngjarje ose personalitete që janë të lidhur me proceset politike dhe demokratike.  Ju bëjmë thirrje për meme kreative, politikisht të angazhuara, që do të jenë indikator dhe kritik i anomalive të sistemit, të reformave të këqija ose politikat të cilat i shkaktojnë dëm komunitetit.

  Memja të jetë pa vullgaritete dhe fjalë të urrejtjes, por absolutisht lejohen humori dhe satira.  Aq më tepër që satira politike si formë është indikator i lirisë së të shprehurit, dhe shkallës së zhvillimit të një shoqërie të civilizuar.

  Në mëmën tuaj nuk ka nevojë të jetë i shënuar mbishkrimi #LodhemMePolitikë (#ЗамарамСоПолитика). Ky hashtag paraqet vetëm pikën fillestare.  Nuk ka kufizim të ideve dhe mbishkrimeve për krijimin e mëmës!

  Secilit pjesëmarrës në konkurs i lejohet të dërgojë vetëm një meme.

  Memet duhet të dërgohen me emër dhe mbiemër ose me pseudonim, së bashku me numrin e telefonit në info@radiomof.mk, me shënim për “Konkurs shpërblyes për #LodhemMePolitikë”.

  Memen më të mirë do ta zgjedhin lexuesit tanë dhe komision i Radio MOF.  Aplikimet e arritura do të publikohen në rubrikë të veçantë të Radio MOF, ku do të mund të votohet për të njëjtat.

  Konkursi hapet sot (20 dhjetor), ndërsa afati përfundimtar për dërgimin e memes është 26 dhjetor, në mesnatë.  Votimi do të hapet më 27 dhe do të zgjasë deri më 29 dhjetor ( në mesditë).

  Memja më e mirë si shpërblim do të fitojë kufje pa tela Sony ( si më poshtë).

  Me konkursin, Radio MOF e hap fushatën #LodhemMePolitikë në fokusin e të cilit periudhën e kaluar ishin tema për të rinjtë dhe politikën, për zërin e qytetarit i cili është formuesi i rrjedhave shoqërore.

  slusalki-sony

  Thirrja është e hapur dhe realizohet nga Radio MOF, me mbështetje të National Endowment for Democracy.