На 28 години не знаела да плива, а на 30 учествува на триатлони – документарец за Нуџејма преку краудфандинг

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • И покрај тоа што никогаш не се занимавала со спорт и не знаела да плива, Нуџејма Софтиќ од Сараево на 28 години почнува да трча и за две години станува една од првите жени во Европа која со хиџаб истрчала маратон и учествувала на триатлонот Ајронмен.

  Нејзината инспиративна приказна, која мотивирала и многу други луѓе да се променат, била повод мала филмска екипа од Хрватска и Босна и Херцеговина, да го документира животот на Нуџејма, испреплетен со препреки и трагедии, во филмскиот проект во изработка насловен „Куќата на малата ѕвезда“ (Little Star Rising).

  Режисерката на филмот, Слаѓана Лучиќ, новинарка во Ал Џазира Балканс, за Радио МОФ објаснува дека токму приказната на Нуџејма и дала храброст да почне со снимање на овој прв документарен филм за неа.

  „Нуџејма и јас сме колеги во Ал Џазира Балканс во Сараево. Таа е лекторка, а јас уредник на вестите. Иако три години секојдневно сме се среќавале, не можам да кажам дека сме размениле повеќе од неколку збора. Но, нејзината промена беше толку силна што ме поттикна и мене дополнително да се ангажирам и за прв пат да истрчам полумаратон. И не бев единствена. Едноставно, кога во реалниот свет дожувувате нешто за што читате во книгите и гледате во филмовите тогаш немате избор туку и самите да го победите стравот од непознатото“, вели Лучиќ.

  Најголемиот дел од средствата потребни за снимање на филмот Лучиќ ги обезбедувала од личните приходи, заедно со продуцентката Тамара Бабун и со копродукциска поддршка на Ал Џазира Балканс. За постпродукција на филмот покренаа краудфандинг кампања преку која се надеваат дека ќе ги соберат последните 12.000 долари кои им се потребни за финализирање на документарецот.

  „Се сеќавам дека ми дојде да се откажам и да побегнам од целата работа кога прв пат ги видов пресметките на Тамара за долгометражен документарен филм. Сепак, дојдовме пред самиот крај. Драго ми е што бевме храбри и упорни и што ја имавме поддршката на семејствата и пријателите. Голем број на филмаџии од регионот се одлучуваат на краудфандинг поради недостаток на пари за проекти кои бараат повеќегодишна подготовка и снимање. Добрата страна на овој начин на прибирање на средства е што истовремено градите пат до својата публика уште додека работите на филмот, па така и тие стануваат дел од екипата. Лошата страна е што ако не се приберат доволно пари нема да можете да го завршите тоа што сте го почнале“, посочува Лучиќ.

  Филмот е сниман две години и ја следи личната промена на Нуџејма, но, и влијанието на пријателите, познаниците, странците и пошироката заедница. Во тие две години таа станува промената која покренува други да направат повеќе за себе. Но, на тој пат се соочува со бројни неистомисленици.

  Лучиќ објаснува дека плановите се филмот да биде целосно завршен до почетокот на март следната година, а потоа филмската екипа планира филмот да го прикажат на филмските фестивали во регионот и пошироко.

  Даниел Евросимоски

 • Në moshën 28 vjeçe nuk dinte të notonte, ndërsa në moshën 30 vjeçe mori pjesë në triatlon – një dokumentar rreth Nuxhejmës përmes crowdfunding

  Edhe pse kurrë nuk praktikoi sporte dhe nuk dinte të notonte, Nuxhejma Softiq nga Sarajeva në moshën 28 vjeçe filloi të vrapojë dhe për dy vjet ajo u bë një nga gratë e para në Evropë e cila me hixhab vrapoi maratonë dhe mori pjesë në triatlonin Ironman.

  Historia e saj frymëzuese, e cila i motivoi shumë njerëz të ndryshonin, ishte një rast për një ekuipazh të vogël nga Kroacia dhe Bosnja dhe Hercegovina për të dokumentuar jetën e Nuxhejmës, të ndërthurur me pengesa dhe tragjedi, në një projekt filmik nën titullin “Ylli i vogël në ngritje “(Little Star Rising).

  Drejtori i filmit Slagjana Luçiq, një gazetare në Al Xhazira Balkans, i tha Radio MOF se historia e Nuxhejmës i dha guximin të fillonte xhirimin e këtij dokumentari të parë rreth saj.

  “Nuxhejma dhe unë jemi kolege në Al Xhazira Balkans në Sarajevë. Ajo është lektore ndërsa unë jam redaktore e lajmeve. Megjithëse ne jemi parë çdo ditë për tre vite, nuk mund të them se kemi shkëmbyer më shumë se disa fjalë. Por ndryshimi i saj ishte aq i fuqishëm sa që më inkurajoi të angazhohesha më tepër dhe për herë të parë të vrapoja një gjysmë maratonë, dhe nuk isha e vetmja. Është e thjeshtë, kur në botën reale përjetoni diçka për të cilën e lexoni në libra dhe shihni nëpër filma, atëherë nuk keni zgjidhje përveçse të fitoni frikën ndaj të panjohurës,” thotë Luçiq.

  Pjesën më të madhe të fondeve të nevojshme për filmimin e filmit Luçiq i siguroi nga të ardhurat personale, së bashku me producentin Tamara Babun dhe me mbështetjen e bashkëprodhimit të Al Xhazira Balkans. Për postprodukcionin e filmit ata ngritën një fushatë crowdfunding përmes së cilës shpresojnë të mbledhin 12 mijë dollarët e fundit që u nevojiten për ta finalizuar dokumentarin.

  “Mbaj mend se desha të heq dorë dhe të ik nga e tërë puna kur i pashë së pari llogaritjet e Tamarës për një dokumentar të metrazhit të gjatë. Megjithatë, arritëm para përfundimit. Më vjen mirë që ishim të guximshëm dhe këmbëngulës dhe se kishim mbështetjen e familjeve dhe miqve. Një numër i filmave nga rajoni po vendosen për crowdfunding për shkak të mungesës së parave për projektet që kërkojnë përgatitje dhe incizim shumëvjeçar. Ana e mirë e kësaj mënyre të mbledhjes së fondeve është që në të njëjtën kohë po ndërtojmë rrugë deri te audienca jonë derisa punohet në filmin dhe kështu edhe ata bëhen pjesë e ekipit. Ana e keqe është se nëse nuk mblidhen para të mjaftueshme, nuk do të mund të përfundosh atë që ke filluar “, thekson Luçiq.

  Filmi është filmuar për dy vjet dhe ndjek ndryshimin personal të Nuxhejmës por edhe ndikimin e miqve, të njohurve, të huajve dhe të komunitetit më të gjerë. Në ato dy vite ajo bëhet ndryshimi që shkakton edhe të tjerët të bëjnë më shumë për veten e tyre. Por në atë rrugë ajo përballet me shumë kundërshtarë.

  Luçiq shpjegon se planet janë që filmi të përfundojnë në fillim të marsit të vitit të ardhshëm dhe pastaj ekipi i filmit planifikon të tregojë filmin në festivalet e filmit në rajon dhe më gjerë.

  Daniell Evrosimoski