МОН нуди 10% повисока плата во образование, СОНК размислува за предлогот

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Покачување на платата во дејноста образование за 10% е понудата од Министерството за образование и наука на денешната средба во владата помеѓу премиерот Зоран Заев, министерот за образование и наука Арбер Адеми и претседателот на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура (СОНК), Јаким Неделков. Од СОНК велат дека ваквиот предлог допрва ќе биде разгледуван.

  „Имаме конкретен предлог за покачување на платите, и јас би кажал дека ова е историско покачување на платите во дејноста образование. Така што, конкретниот предлог е од април, платите да бидат покачени за дополнителни 10% во дејноста образование, почнувајќи од основно, средно, високо и наука. Така што во 2018 сме имале 5% покачување на платите, во 2019 од септемвриската плата со дополнителни 5% и априлската плата ќе биде во 2020 година, со 10% покачување на платите“, изјави министерот за образование и наука Арбeр Адеми по средбата.

  Неделков вели дека Советот на СОНК мора да расправа врз анализите и добиените резултати, а тоа значи дека се потребни неколку денови за да одговорат на дадениот предлог, и да кажат дали се задоволни или не од предлогот.

  „Лично како човек, а не како претседател на СОНК, секогаш се трудам и тежнеам кон нешто повеќе, во однос на она сегашното. Така да, сметам дека може и повеќе“, изјави претседателот на СОНК, Јаким Неделков.

  СОНК на првиот ден од новата учебна година одржа еднодневен предупредувачки штрајк на кој се бараше зголемување на платите на просветните работници за 25 отсто. Од Синдикатот најавија дека доколку не се постигне договор со надлежните, ќе пристапат кон генерален штрајк во образование.

  М.К.

 • MASH ofron 10% pagë më të lartë në arsim, SASHK mendohet për propozimin

  Rritja e pagës në veprimtarinë arsim për 10% është oferta e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në takimin e sotëm në Qeveri ndërmjet kryeministrit Zoran Zaev, ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi dhe kryetarit të Sindikatës së Pavarur për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (SASHK), Jakim Nedellkov.  Nga SASHK thonë se propozimi I këtillë do të shqyrtohet më pas.

  “Kemi propozim konkret për rritjen e pagave dhe unë do të kisha thënë se kjo është rritje historike e pagave në veprimtarinë arsim.  Kështu që, propozimi konkret është nga prilli, pagat të rriten për 10% plotësuese në veprimtarinë arsim, duke filluar nga arsimi fillor, i mesëm, i lartë dhe shkenca.  Kështu që në vitin 2018 kemi pasur 5% rritje të pagave, në vitin 2019 nga paga e shtatorit me 5% rritje plotësuese dhe paga e prillit do të jetë në vitin 2020 me 10% rritje”, deklaroi ministri I Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi, pas takimit.

  Nedellkov thotë se Këshilli I SASHK duhet të diskutojë në bazë të analizave dhe rezultateve të fituara, ndërsa kjo do të thotë se duhen disa ditë për t’ju përgjigjur propozimit të ofruar dhe të tregojnë nëse janë të kënaqur apo nuk janë të kënaqur nga propozimi.

  “Personalisht si person, dhe jo si kryetar I SASHK-ut, çdo herë përpiqem dhe synoj drejt diçka më tepër, në raport me të tanishmen.  Kështu që, konsideroj se mundet edhe më tepër”, deklaroi kryetari i SASHK-ut, Jakim Nedellkov.

  SAASHK, në ditën e parë të vitit të ri shkollor, mbajti grevë njëditore si paralajmërim, me çka kërkohej rritja e pagave të punëtorëve arsimor për 25 për qind.  Nga Sindikata deklaruan se, nëse nuk arrihet marrëveshje me kompetentët, do ti qasen grevës së përgjithshme në arsim.

   

  M.K.