Младите го разубавија паркот во Велес

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со преку акцијата „Сите за парк-паркот за сите“, членовите на младинскиот клуб од Велес на МОФ го уредија паркот во овој град. Ги репарираа клупите, собраа сметот и го уредија едно од најубавите места во Велес.

  Целта на оваа акција беше да се разубави неискористениот јавен простор, да се поврзат младите со уличната уметност, но и да се пренесе порака дека можат да придонесат за јавните површини преку креативност и проактивност.

  Акцијата ја помогнаа и екипи од Општина Велес.

  Младинскиот клуб – Велес е место за млади луѓе кои сакаат неформално да стекнат знаења како креативно да ги изразат своите ставови и идеи.

  Младите членови добиваат можност да научат како да снимаат видеа и аудио прилози, да создадат фото приказна, да научат за перформативна и урбана уметност и тн.  Предавањата во клубот ги држат млади луѓе со искуство во ова поле на дејствување.

  Во моментов постојат пет клубови на програмата Медиа/Арт на национално ниво, во:  Куманово, Скопје, Тетово, Битола и Велес кои активно работат на создавање креативни и интересни содржини на општествено релевантни теми кои се од интерес на самите членови.

 •  

  Të rinjtë e zbukuruan parkun në Veles

   

  Nëpërmjet aksionit “Të gjithë për park – parku për të gjithë”, anëtarët e klubit rinor të FAR-it nga Velesi , e rregulluan parkun në këtë qytet.  I riparuan karriget, i mblodhën hedhurinat e rregulluan një prej vendeve më të bukura në Veles.

  Qëllimi i këtij aksioni ishte të zbukurohet hapësira publike e pa shfrytëzuar, të lidhen të rinjtë me artin rrugor, por edhe të bartet mesazhi se mund të kontribuojnë për sipërfaqet publike nëpërmjet kreativitetit dhe proaktivitetit.

  Aksionin e ndihmuan edhe ekipe të Komunës së Velesit.

  Klubi rinor – Veles është vendi ku të rinjtë të cilët dëshirojnë në mënyrë joformale të fitojnë dije se si të shprehin në mënyrë kreative qëndrimet dhe idetë e tyre.

  Anëtarët e rinj, fitojnë mundësi të mësojnë si të incizojnë video dhe audio lajme, të krijojnë foto storje, të mësojnë për artin performues dhe urban etj.   Ligjëratat në klub i mbajnë të njerëz të rinj me përvojë në këtë fushë të veprimit.

  Për momentin ekzistojnë pesë klube të programit Media / Art në nivel nacional, në:  Kumanovë, Shkup, Tetovë, Manastir dhe Veles të cilat punojnë në mënyrë aktive në krijimin e përmbajtjeve kreative dhe interesante për tema shoqërore relevante, të cilat janë me interes për vetë anëtarët.