Македонија 17-та во светот според родовата рамноправност на работното место

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Македонија се наоѓа на 17-тото место од 189 светски држави во светот според Индексот за родова еднаквост на работното место, кое го изработи Европскиот совет за надворешни односи (ЦФР).

  Македонија има вкупен резултат од 86,6, од максималните 100 поени според рангирањето и е подобро пласирана од држави како САД (20-то место, Шведска (21) и Германија (31).

  Од регионов пред Македонија се наоѓаат само Босна и Херцеговина (6-то место) и Хрватска (15) додека зад земјава се Словенија (33), Албанија (38), Косово (41), Бугарија (47), Грција (51) и Србија (53) и Црна Гора (72).

  Индексот е заснован на податоци од Светска Банка и калкулира скор базиран на седум посебни индикатори. Македонија има перфектен скор во четири од овие категории: Пристап до институции, можност за кредит, судска достапност и користење на имот. Понизок скор земјава има во категориите: можност за работа, заштита на жените од насилство и стимулирање на жените за вработување.

  Австралија го предводи Индексот како земја која нуди најголема еднаквост на работното место, со скор од 94,9 поени. На првите пет места се уште и Канада, Нов Зеланд, Шпанија и Мексико.

  На дното на листата, на последното 189-то место се наоѓа Јемен. Меѓу најлошите пет земји според Индексот се и Сирија, Катар, Судан и Иран.

  Од ЦФР предупредуваат дека нивниот Индекс ги мери формалните правни пречки за економското учество на жените. Иако, тие напоменуваат, дека често постои разлика помеѓу законите и фактичката состојба во една земја, сепак, податоците нудат важен одраз на законските права на жените.

 • Maqedonia në vendin e 17-të në botë sipas barazisë gjinore në vendin e punës

  13/12/2018 – 11:36LAJME, QYTETARË

  Maqedonia gjendet në vendin e 17-të nga gjithsej 189 shtete në botë sipas Indeksit të Barazisë Gjinore në vendin e punës, të cilin e përpunoi Këshilli Evropian për Marrëdhënie të Jashtme (CFR).

  Maqedonia ka rezultat të përgjithshëm prej 86.6 nga 100 pikë maksimale sipas rangimit dhe është plasuar më mirë se shtetet si SHBA-të (vendi i 20-të, Suedia (21) dhe Gjermania (31).

  Nga rajoni para Maqedonisë gjenden vetëm Bosnja dhe Hercegovina (vendi i 6-të) dhe Kroacia (15) ndërsa mbrapa janë Sllovenia (33), Shqipëria (38), Kosova (41), Bullgaria (47), Greqia 951) dhe Serbia (53) dhe Mali i Zi (72).

  Indeksi, bazohet mbi të dhënat e Bankës Botërore dhe kalkulon  shkallën bazuar në shtatë indikatorë të veçantë.  Maqedonia ka shkallë perfekt në katër prej këtyre kategorive:  Qasja drejt institucioneve, mundësia për kredi, qasshmëria e gjykatave dhe shfrytëzimi i pronës.  Shkallë më të ulët ka në kategoritë: mundësi për punë, mbrojtja e grave nga dhuna dhe stimulimi i grave për punësim.

  Australia udhëheq me Indeksin si shtet i cili ofron barazi më të madhe në vendin e punës, me shkallë prej 94.9 pikë.  Në pesë vendet e para janë Kanadaja, Zelanda e Re, Spanja dhe Meksiko.

  Në fund të listës, në vendin e fundit 189, gjendet Jemeni.  Në mesin e pesë shteteve më të këqija sipas Indeksit janë edhe Siria, Katari, Sudani dhe Irani.

  Nga CFR tërheqin vërejtjen se Indeksi i ri i mat pengesat formale juridike për pjesëmarrjen ekonomike të grave.  Edhe pse, theksojnë, se shpesh ekziston dallim ndërmjet ligjeve dhe gjendjes faktike në një shtet, megjithatë, të dhënat ofrojnë reflektim të rëndësishëm të të drejtave ligjore të grave.