Квантитет пред квалитет – без јавна дебата и анализа никнуваат нови универзитети

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip”

 • Најавите за отворање нови државни универзитети, без дебата и без вклученост на студентите беше повод вечерва Студентски пленум на едно место да ги повика противниците и приврзаниците на ваквите планови. И покрај отворената покана упатена до повеќе говорници, на јавната дебата „Нови универзитети за подобро образование?“ учествуваа професорите Благоја Јанков и Татјана Каракамишева, пратеникот на СДСМ Стефан Богоев, како и студентката Александра Филипова од Студенски пленум.

  „Дали целта е политички контрауниверзитет за да се вдомат контрапрофесори кои се блиски до власта?“, запраша пратеникот на СДСМ, Стефан Богоев.

  Тој нагласи дека во собраниска процедура бил доставен предлог законот за формирање на универзитетот „Дамјан Груев“ без никаква анализа. Според Богоев, спорно е министерот за образование и наука да одобрува кои професори ќе предаваат, и да се вработуваат професори-доценти кои немаат докторанди, како што се наведува во предлог законот.

  За студентката Филипова пак проблематично е што се носат реформи без јавна дебата и наместо квалитет се почесто се нуди квантитет во образованието.

  „Од веќе постоечките 135 факултети и 50 000 студенти во просек, нема да има кој да ги пополни местата во новите факултети, со оглед на тоа дека бројката на новите студенти од година, во година е различна“, рече Филипова која запраша со кој буџет ќе се отворат нови 13 факултети, кога и сега нема средства за професорите да ги спроведуваат своите научни истражувања.

  „Дали да се финансира во научниот кадар на веќе постоечките универзитети, или ќе се продолжи до бесконечност да се отвораат универзитети?“, запраша таа.

  Професорката Каракамишева, пак се стави во одбрана на отворањето нови универзитети. На забелешките од студентите и професорите дека одбегнува да одговори на прашањата рече:

  „Не сум креатор на овој закон, ниту на една измена. Јас најодговорно тврдам дека немам учествувано во никаква работна група, во никаква форма и со ниту еден збор и член во престојниот закон. Се обраќате во погрешна адреса. Не сум дел од донесувањето на одлука. Како професор немам проблем со бројката“.

  Таа најави дека како нов член на Одборот за акредитација ќе се покрене иницијатива заедно со Светската банка, преку која допрва ќе се евалуираат факултетите за тоа дали даваат соодветно образование според сите стандарди.

  Професорот Благоја Јанков, дел од Професорски пленум, забележа дека  во последните десет години, многу нешта се променија во образованието и државата. Порано, рече тој, имаше само два факултети,  а сега се 23 државни и приватни универзитети, 135 факултети со над 466 наставни програми.

  „Јас се сомневав во Владата, тогаш, а и сега, дека е направена анализа. Без какво било истражување, неоправдано е да се преземат некои работи“, посочи Јанков.

  На дебатата беа поканети и Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ, Ермира Мехмети од ДУИ, Орхан Ибраими од ДПА, министерот за образование Абдиљаќим Адеми, професорите Каролина Ристова – ­Астеруд и Иван Бабановски, како и полковникот Орце Поповски и генералот потполковник Методија Величковски. Тие, велат од Студентски пленум, не одговорија на поканата за учество во јавната дебата посветена на отворањето нови универзитети.

 • Sasia para cilësisë – pa debat publik dhe analizë mbijnë universitete të reja

   

  Paralajmërimet për hapjen e universiteteve të reja shtetërore, pa debat dhe pa përfshirjen e studentëve ishte shkas që sonte Plenumi studentor, në një vend ti ftojë kundërshtarët dhe ithtarët e planeve të këtilla. Edhe përpos ftesës së hapur, drejtuar më tepër diskutuesve, në debatin publik “Universitete të reja për arsim më të mirë?“ morën pjesë profesorët Bllagoja Jankov dhe Tatjana Karakamisheva, deputeti i LSDM-së Stefan Bogoev dhe studentja përfaqësuese e Plenumit Studentor Aleksandra Filipova.

  “Nëse qëllimi është kundër universitet politik që të akomodohen kundër profesorë të cilët janë të afërt me qeverinë?, pyeti deputeti i LSDM-së, Stefan Gogoev.

  Ai theksoi se në procedurë parlamentare është paraqitur propozim – ligj për formimin e universitetit “Damjan Gruev”, pa pasur asnjë analizë. Sipas Bogoev, është kontestuese ministri i Arsimit dhe Shkencës, të aprovojë lejë për profesorët të cilët do të ligjërojnë, dhe të punësohen profesorë – docent të cilët nuk kanë  kryer doktoratën, siç përcaktohet me propozim – ligjin.

  Për studenten Filipova, nga ana tjetër, problematike është që miratohen reforma pa debat publik dhe në vend të cilësisë gjithnjë e më tepër ofrohet sasi në arsim.

  “Nga gjithsej 135 fakultete ekzistuese dhe 50 000 studentë mesatarisht, nuk do të ketë kush ti plotësojë vendet në fakultetet e reja, duke pasur parasysh se numri i studentëve të ri nga viti në vit ndryshon”, tha Filipova e cila pyeti me cilin buxhet do të hapen 13 fakultete të reja, nëse dihet se edhe tani nuk mjaftojnë mjete që profesorët ti realizojnë hulumtimet e tyre shkencore.

  “Vallë të financohet në kuadrin shkencor në universitetet tani më ekzistuese, apo do të vazhdohet deri në pafundësi të hapen universitete?, pyeti ajo.

  Profesoresha Karakamisheva, u vu në mbrojtje të hapjes së universiteteve të reja. Vërejtjeve të studentëve dhe profesorëve se ajo eviton tu përgjigjet pyetjeve, tha:

  “Nuk jam përpiluese e këtij ligji, as e ndonjë ndryshimi.  Unë pohoj me përgjegjësinë më të madhe se nuk kam marrë pjesë në asnjë grup pune, në asnjë formë dhe me asnjë fjalë dhe nen, për ligjin në fjalë. Drejtoheni në adresë të gabuar. Nuk jam pjesë e miratimit të vendimit.  Si profesor nuk kam problem me numrin.”

  Ajo paralajmëroi se si anëtare e re e Këshillit për Akreditim, do të ngrejë iniciativë së bashku me Bankën Botërore, përmes së cilës, do të evaluohen fakultetet në lidhje me atë nëse ofrojnë arsim përkatës në përputhje me të gjitha standardet.

  Profesori Bllagoja Jankov, pjesë e Plenumit të Profesorëve, vërejti se gjatë dhjetë viteve të fundit, shumë sende u ndryshuan në arsimin dhe në shtet.  Më parë, tha ai, kishte vetëm dy fakultete, ndërsa tani janë 23 universitete shtetërore dhe private, 135 fakultete me mbi 466 programe arsimore.

  “Unë e dyshoja Qeverinë, aso kohe, por edhe tani, se është bërë analizë. Pa asnjë lloj hulumtimi, është e pa arsyeshme të ndërmerren disa punë”, sugjeroi Jankov.

  Në debat u ftuan edhe Ilija Dimovski nga VMRO – DPMNE-ja, Ermira Mehmeti nga BDI-ja, Orhan Ibrahimi nga PDSH-ja, ministri i Arsimit Abdilaqim Ademi, profesorët Karolina Ristova – Asterud dhe Ivan Babanovski, dhe kolonel Orce Popovski dhe nën koloneli i përgjithshëm Metodija Veliçkovski. Ata, thonë nga Plenumi i studentëve, nuk ju përgjigjën ftesës për pjesëmarrje në debatin publik dedikuar hapjes së universiteteve të reja.