Кривична пријава за вработена во студентски прашања на Економски факултет

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Вработена на студентски прашања на Економски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ доби кривична пријава поради сомнение за сторени кривични дела „злоупотреба на службена положба и овластување“ и „фалсификување исправа“.

  „Секторот за внатрешни работи Скопје – Единица за економски и компјутерски криминал, до надлежното Основно јавно обвинителство во Скопје, поднесе кривична пријава против 45-годишната Д.С.(45) од Скопје бидејќи во текот на 2019 година, во својство на службено лице – самостоен референт за студентски прашања на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје – Економски факултет Скопје, од шест студенти запишани на втор циклус на студии на Економскиот факултет неовластено побарала и примила парични средства на рака, на име уплата за промена од стара во нова студиска програма, како и на име продолжување на временскиот рок за изработка на магистерски труд, стекнувајќи се со противправна имотна корист во вкупен износ од 120.000 денари“, стои во билтенот на МВР.

  Д.С. им ветила дека во нивно име ќе ги уплати паричните средства на трансакциската сметка на Економскиот факултет – Скопје, искористувајќи го фактот дека временскиот рок за уплата истекувал, изготвила шест уплатници со невистинита содржина, во кои лажно прикажала дека паричните средства примени поединечно од секој студент се уплатени на сметката на факултетот и така изготвените лажни уплатници им ги презентирала на оштетените студенти како доказ за наводно извршена уплата, по што ги приложила во нивните студентски досиеа.

  Полициски службеници извршиле проверки на Економскиот факултет Скопје, од каде што е обезбедена целокупната документација за случајот, по што биле извршени разговори со оштетените и пријавената.

 • Padi penale për të punësuarën në pyetje studentore në Fakultetin Ekonomik

  E punësuara në pyetje të deputetëve në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit “Shën Kiril dhe Metodi”, fitoi kallëzim penal për shkak të dyshimit për kryerjen e veprave penale “keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizimeve”, dhe “falsifikim i dokumenteve”.

  “Sektori për punë të brendshme Shkup – Njësia për Krim ekonomik dhe kompjuterik, te Prokuroria Publike Themelore në Shkup, parashtroi kallëzim penal kundër 45 – vjeçares D.S. (45) nga Shkupi sepse gjatë vitit 2019, në vetinë e personit zyrtar referent i ri për pyetje të studentëve në Universiteti “Shën Kiril dhe Metodi” – Shkup, Fakulteti Ekonomik Shkup, nga gjashtë studentë të regjistruar në ciklin e dytë  të studimeve në Fakultetin Ekonomik, në mënyrë të pa autorizuar ka kërkuar dhe pranuar mjete me para në dorë, në emër të pagesës për ndryshimin e programit të vjetër me program të ri studimor, si dhe në emër të vazhdimit të afatit kohor për përpilimin e punimit të magjistraturës, duke përfituar dobi pronësore në mënyrë të paligjshme me shumë të përgjithshme prej 120.000 den”, thuhet në buletinin e MPB-së.

  D.S. ju ka premtuar se në emër të tyre do të paguajë mjetet në llogari transaksionale të Fakultetit Ekonomik – Shkup, duke përdorur faktin se afati kohor për pagesë po skadon, ka bërë gati gjashtë fletëpagesa me përmbajtje të pa vërteta, në të cilat në mënyrë të rrejshme ka shënuar se mjetet financiare të pranuara nga secili student janë paguar në llogari të fakultetit dhe kështu fletëpagesat e rrejshme jua ka prezantuar studentëve të dëmtuar si provë për kinse pagesën e kryer, pas çka i ka vendosur të njëjtat në dosarët e studentëve.

  Nëpunësit policorë kanë bërë kontroll në Fakultetin Ekonomik Shkup, prej nga është siguruar i gjithë dokumentacioni për rastin, pas çka janë bërë biseda me të dëmtuarit dhe të paditurën.