Консултации за нов модел на студентско организирање во Тетово

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум ја организира третата јавна консултација за ново студентско организирање која ќе се одржи во Тетово на 14 ноември (вторник) со почеток од 12 часот, на Универзитетот на Југоисточна Европа на Факултет за бизнис и економија, предавална број 4.

  Студентите ќе можат да ги споделат своите очекувања и ставови на првите отворени консултации за студентското организирање во Македонија. Консултациите се во организација на Младински образовен форум и Фондацијата Отворено општество – Македонија.

  Говорници на настанот ќе бидат:
  Ветон Иљази, Студентски парламент на Универзитетот на Југоисточна Европа
  Јана Нашулова, Студентски пленум
  Фани Димоска, Европска асоцијација на студенти по право (ЕЛСА)
  Мартина Илиевска, Младински образовен форум (МОФ)
  Блертон Зејнели, Democracy Lab

  Според МОФ, иницијативата за одржување јавни консултации со студенти, професори, студентски организации и други засегнати страни има за цел да ги прибере мислењата за нов модел на студентско организирање. Овие консултации ќе помогнат во дефинирање аргументи и предлози кои би се доставиле до надлежните институции за подобрување на решенијата во рамки на Закон за високо образование.

  Вакви јавни консултации се реализираат со студентите на четири државни универзитети. По дискусиите кои се одржаа во Штип на Универзитет „Гоце Делчев“ и Битола на Универзитет „Св. Климент Охридски“, и оваа која ќе се случи на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, ќе следи и дискусија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

  „Ги охрабруваме сите заинтересирани студенти и останатите членови на академската заедница да присуствуваат на консултациите и да ги дадат своите ставови за тоа какво студентско организирање заслужува македонскиот студент“, соопштува МОФ.

  Активностите се финансирани и се спроведуваат во партнерство со Фондација Отворено општество – Македонија.

 • Konsultime për model të ri të organizimit studentor në Tetovë

  Forumi Arsimor Rinor e organizon konsultimin e tretë publik për organizim të ri studentor, i cili do të mbahet në Tetovë në 14 nëntor ( e martë) me fillim në ora 12:00, në Universitetin e Evropës Juglindore në Fakulteti për Biznes dhe Ekonomi, në klasa nr.  4

  Studentët do të mund të ndajnë pritshmëritë e tyre dhe qëndrimet e tyre gjatë konsultimeve të para, të hapura për organizimin studentor në Maqedoni.  Konsultimet janë në organizim të Forumit Arsimor Rinor dhe Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

  Diskutues do të jenë:
  Veton Iljazi, Parlamenti Studentor i Universitetit të Evropës Juglindore
  Jana Nashullova, Plenumi studentor
  Fani Dimoska, Asociacioni Evropian i studentëve të drejtësisë (ELSA)
  Matina Ilievska, Forumi Arsimor Rinor (FAR)
  Blerton Zejneli, Democracy Lab

  Iniciativa për mbajtjen e konsultimeve me studentë, profesorë, organizata studentore dhe palë të tjera të interesuara ka për qëllim të grumbullojë mendimet në lidhje me modelin e ri të organizimit studentor. Këto konsultime do të ndihmojnë në përkufizimin e argumenteve dhe propozimeve të cilat do të paraqiten te institucionet kompetente për përmirësimin e zgjidhjeve në kuadër të Ligjit për arsim të lartë.

  Konsultime të tilla publike, realizohen me studentë në katër universitetet shtetërore.  Pas diskutimeve që u mbajtën në Shtip në Universitetin “Goce Dellçev” dhe në Manastir në Universitetin “Shën  Kliment Ohridski”, dhe kjo që do të mbahet në Universitetin e Evropës Juglindore – Tetovë, do të vijojë edhe diskutimi në Universitetin “Shën Kirill dhe Metodi”- Shkup.

  I inkurajojmë të gjithë studentët e interesuar dhe anëtarë të tjerë të komunitetit akademik të marrin pjesë në konsultimet dhe të japin qëndrimet e tyre për atë se çfarë organizim studentor meriton studenti maqedonas.

  Aktivitetet financohen dhe realizohen në partneritet me Fondacionin Shoqëri e Hapur – Maqedoni.