Конкурс за учество во ТВ шоу „Нови Херои“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Телевизиското шоу „Нови херои“, наменето за млади од 14 од 18 години има отворен повик за учество во втората сезона. Главната цел на шоуто е да развие јавна свест за позитивна етничка интеракција и социјална кохезија и да поттикне соработка кај младите од различно етничко потекло.

  Сите заинтересирани треба да снимат двоминутно видео во кое се се претстават себеси, но и решението што го нудат за некој проблем од околината во која живеат. Видеото може да се испрати на Фејсбук страната „Нови Херои“, нивниот „Инстаграм“ или на мејлот (noviheroi@fabrika.com.mk) до 1 март 2020.

  Проблемот за кој ќе понудите решение може да биде од било која сфера од нашето општество.Тоа треба да биде остварливо, а во видеото треба накратко да го наведете вашиот план за решавање на одреден прeдизвик. 16 млади кои ќе се пријават со најкреативните решенија ќе бидат селектирани за учество во ТВ шоуто „Нови Херои“.

  Првата сезона на шоуто заврши на почетокот на 2020 година, а се емитуваа 12 епизоди на националните телевизии „ТВ Телма“ и „ТВ 21“. За време на шоуто, учесниците беа поделени во 8 тимови и се натпреваруваа во пронаоѓање креативни решенија за локалните проблеми кои влијаат на сите нас.

  Отворен повик за „Нови херои“

  Во првата сезона, тимовите организираа неколку акции меѓу кои и формирање на мултиетнички бенд, иницијатива за изградба на скејт парк во Виница, подобрување на условите на кошаркарското игралиште во општина Сарај, изложба на цртежи на тема анти-дискриминација во Гостивар, чистење и маркирање на планинската велосипедска патека на Плачковица и развивање на свеста кај младите против насилство, задевање и исмевање.

  Тимовите во секоја епизода беа оценувани според креативностa, снаодливостa, тимскиoт дух и отвореноста во пристапот при решавање на локалниот проблем. Последната епизода беше големото финале помеѓу двата најуспешни тима во текот на целата сезона. На крајот, победничкиот тим ја доби главната награда која беше одредена врз основа на интересот на победниците за нивниот понатамошен личен развој и едукација.

 • Konkurs për pjesëmarrje në TV SHOW “Heronjtë e Rinj”

  Thirrje e hapur deri te të gjithë të rinjtë e moshës 14-18 vjeç nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Regjistrohuni në konkursin për pjesëmarrje në sezonin e dytë të “Heronjëve të  rinj” në formën si vijon:

  – Inçizoni video (deri në 2 min) me telefonat tuaj celularë në të cilën e prezantoni veten, ofroni një zgjidhje praktike për një problem në mjedisin tuaj dhe na dërgoni atë në formë të mesazhit në faqen tonë në „Facebook“, profilin e Instagramit, ose në e-mail adresën tonë (noviheroi@fabrika.com.mk) më së voni deri më 1 Mars 2020.

  Problemi për të cilin do të ofroni zgjidhje mund të jetë i çdo sfere të shoqërisë sonë. Zgjidhja e problemit duhet të jetë e zbatueshme, në video duhet të përshkruani shkurtimisht planin tuaj për zgjidhjen e një sfide të veçantë. 16 të rinj që do të aplikojnë me zgjidhjet më krijuese do të përzgjidhen për të marrë pjesë në TV SHOW Heronjtë e Rinj.

  “Heronjtë e Ri” është TV SHOW në të cilin adoleshentët midis moshës 14 dhe 18 vjeç kanë mundësinë të luajnë një rol drejtues dhe të zgjidhin sfidat në mjedisin e tyre lokal. Qëllimi kryesor i “Heronjëve të Rinj” është të zhvilloj ndërgjegjësim publik për ndërveprimin pozitiv etnik dhe kohezionin social dhe të inkurajoj bashkëpunim midis të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike.

  Sezoni i parë i TV SHOW “Heronjtë e Rinj” përfundoi në fillim të vitit 2020, me 12 episodet të cilat u transmetuan në televizionet kombëtare TV Telma dhe TV 21.

  “Heronjëve të rinj”

  Gjatë shfaqjes, 16 pjesëmarrës të rinj të ndarë në 8 ekipe garuan për të gjetur zgjidhje kreative për problemet lokale që na tangojnë të gjithë neve. Si një retrospektivë e sezonit të parë, ekipet organizuan aksionet e mëposhtme; formimi i një bendi multietnik, iniciativa për ndërtimin e një skate parku në Vinicë, përmirësimi i kushteve të fushës së basketbollit në komunën e Sarajit, ekspozita e vizatimeve me temë antidiskriminimi në Gostivar, pastrimi dhe shënimi i shtegut malor të biçikletave në Pllaçkovicë, hvillimi i vetëdijes tek të rinjtë kundër dhunës, ngacmimit dhe talljes.

  Ekipet në secilën episod u vlerësuan sipas kritereve vijuese: kreativiteti, shkathtësia, fryma ekipore, mbështetja, motivimi, dhe respekti. Episodi i fundit ishte finalja e madhe mes dy ekipeve më të suksesshme gjatë gjithë sezonit. Në fund, ekipi fitues mori çmimin kryesorë, çmim që u përcaktua në bazë të interesit të fituesve për zhvillimin dhe edukimin e tyre të mëtejshëm personal.