Конкурс за стипендии за студиски престој преку CEEPUS Програмата

Конкурс за стипендии за студиски престој преку CEEPUS ПрограматаЦентралноевропскатa програма за студентска размена во областа на универзитетските студии, ЦЕЕПУС, објави конкурс за стипендии за студиски престој во земјите-учеснички во Програмата, чија цел е да промовира мобилност на студенти и на наставен кадар, како и соработка, т.е. развивање заеднички програми што водат кон заеднички дипломи (joint degrees).

Во академската 2013-2014 година, Програмата ги вклучува следниве високообразовни институции од Македонија:

 

1. Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ од Скопје:

Филолошки факултет, Катедра за славистика;
Филолошки факултет, Катедра за преведување и толкување — англиски јазик;
Филолошки факултет, Катедра за германски јазик и книжевност;

Медицински факултет;

Факултет за ветеринарна медицина;

Машински факултет;

Природно-математички факултет, Институт за математика;

Природно-математички факултет, Институт за хемија;

Природно-математички факултет, Институт за етнологија и антропологија;

Природно-математички факултет, Институт за географија;

Факултет за земјоделски науки и храна;

Економски факултет;

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство;

Филозовски факултет, Институт за историја на уметност и археологија;

Градежен факултет, Катедра за техничка механика и јакост на материјалите;

2. Универзитетот „Св.Климент Охридски“:

Технички факултет, Катедра за сообраќајно-транспортно инженерство;

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи;

3. Државен универзитет во Тетово, одТетово, преку следниве факултети:

Факултет за медицински науки;

Економски факултет;

4. Институт „Евробалкан“ од Скопје:

Византолошки студии;

Студии на Југоисточна Европа;

Студии на културата.

Крајниот рок за аплицирање за зимскиот семестар во академската 2013-2014 година е 15 јуни 2013 година, а пријавувањето се прави преку официјалната интернет страница на Програмата.