Конкурс за академски стипендии за граѓанско општество за 2017–2018

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Фондацијата Отворено општество отвори повик за конкурирање за „Академските стипендии за граѓанското општество – АСГО“ (Civil Society Scholar Awards – CSSA). Овие грантови ја поддржуваат меѓународната академска мобилност, со цел на студентите на докторски студии и факултетскиот кадар да им овозможат пристап до ресурсите кои го поткрепуваат социјално ангажираното и критичко истражување во нивните родни земји или региони.  Краен рок за аплицирање е 31.03.2017.

  ФООМ верува во покренување и решавање на контроверзни прашања и поддршка на смели, иновативни решенија, насочени кон суштинските причини и кои ја унапредуваат систематската промена. Исто така, веруваме во поттикнувањето на критичката дебата и во почитувањето на различните мислења. Универзитетите играат клучна улога во постигнувањето на овие цели и се витален дел од граѓанското општество.

  Стипендистите се избираат врз база на своите истакнати придонеси во истражувањето или други ангажмани во локалните заедници, во отворањето и проширувањето на дебатите за предизвикувачките/горливите општествени прашања, како и во јакнењето на критичките истражувања и академските мрежи во рамки на своите научни полиња.

  УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

  Стипендиите се отворени за следнава академска популација:

  • Студенти на докторски студии од соодветните научни полиња на акредитирани универзитети во или надвор од својата родна земја; или
  • Членови на факултетски кадар кои работат со полно работно време (мора да поседуваат најмалку диплома од магистерски студии) и кои предаваат на универзитети во својата родна земја;

  Кои се граѓани на: Авганистан, Албанија, Ангола, Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Камбоџа, Демократска Република Конго, Република Конго, Египет, Екваторска Гвинеја, Еритреја, Етиопија, Гвинеја, Хаити, Косово, Лаос, Либија, Македонија, Молдавија, Монголија, Мјанмар/Бурма, Непал, Палестина, Папуа Нова Гвинеја, Србија, Судан, Јужен Судан, Сирија, Свазиленд, Таџикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан или Јемен.

  Кандидатите кои имаат статус на постојан жител или двојно државјанство од Австралија, Канада, Европска Унија, Нов Зеланд, нордиските земји или САД нема да бидат земени предвид.

   СООДВЕТНИ АКАДЕМСКИ ОБЛАСТИ:

  Прифатлива е која било област во рамките на општествените и хуманистичките науки, но особено оние поврзани со: право, правда и владеење; одржлив развој и менаџмент на природни ресурси; економски права и јакнење на сиромашните; јавно здравје, социјална работа и општествен развој; закони и политики на новите медиуми; инклузивно образование; пост–конфликтни студии; човекови права.

  Програмата не дискриминира според возраста, расата, бојата на кожата, полот, религиската определба, сексуалната ориентација или физичката попреченост.

  НЕ можат да аплицираат студентите или членовите на факултетскиот кадар кои се во моментот запишани на магистерски студии.

  ПОДДРЖАНИ АКТИВНОСТИ ПО ДОБИЕН ГРАНТ:

  АСГО поддржува краткотрајни, меѓународни академски проекти, како што се: теренска работа (прибирање податоци); истражувачки посети на библиотеки, архиви или универзитети; развој на предмети, курсеви и наставни програми; меѓународни соработки во истражувањата кои ќе доведат до рецензирана публикација.

  Барањата за финансиска поддршка во школарината и хонорарите од првата година ќе бидат разгледувани врз база на јасно демонстрираната потреба од страна на студентите на докторски студии, кои стекнале право на упис на универзитетите надвор од својата родна земја.

  • Времетраење на проектот: 2 – 9 месеци;
  • Датуми за реализација: 1 септември 2017 – 31 август 2018;
  • Максимален износ на стипендијата: за студенти на докторски студии: 10 000 долари; за членови на факултетскиот кадар: 15 000 долари.

  Несоодветните академски области вклучуваат: бизнис администрација; обуки за менаџирање; компјутерски науки; финансии/банкарство; маркетинг; инженерство; природни науки (физика, биологија, хемија итн.); математика; медицински науки; предавање и подучување англиски јазик како странски.

  Силно ги охрабруваме кандидатите да ги проверат барањата за виза на земјата–домаќин (вклучувајќи го минималното ниво на финансирање кое се бара) пред да аплицираат во програмава.

  Конкурсот на АСГО се базира исклучиво врз заслуги. Селекцијата ќе се изврши врз база на докажан академски успех и јасна и оправдана потреба за патување во странство со цел завршување на истражувачкиот проект, како и релевантноста на проектот за развојот на отвореното општество во родната земја на кандидатот. Избраните стипендисти можат да бидат поканети од страна на АСГО да присуствуваат на краткотрајна обука/летна школа и конференција за учесници за време на користењето на грантот. Патните трошоци и сместувањето за овие настани ќе бидат покриени од страна на АСГО.

  За повеќе критериуми и услови за пријавување, ве молиме да ги консултирате деталните документи: Насоки и Најчесто поставувани прашања, достапни овде:

  https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards-20170123

 •  

  BURSA AKADEMIKE PËR SHOQËRI CIVILE 2017 – 2018

  PROGRAM PËR BURSA I FONDACIONIT SHOQËRI E HAPUR

  AFATI PËR APLIKIM:  31.03.2017

  “Bursat Akademike për shoqëri civile – BAShC” (Civil Society Scholar Awards – CSSA) e mbështesin mobilitetin akademik ndërkombëtar, me qëllim  studentëve të studimeve të magjistraturës dhe kuadrit në fakultete tu mundësojnë qasje drejt resurseve të cilat e mbështesin angazhimin social dhe hulumtimin kritik në shtetet e tyre amë ose në rajon.

  Në Fondacionin Shoqëri e hapur, ne besojmë në ngritjen dhe zgjidhjen e çështjeve kontroverse dhe në mbështetjen e zgjidhjeve të guximshme, inovative, të drejtuara kah shkaqet thelbësore dhe të cilat e avancojnë ndryshimin sistemor.  Gjithashtu, besojmë në nxitjen e debatit kritik dhe në respektimin e mendimeve të ndryshme.  Universitetet luajnë rol kryesor në arritjen e këtyre qëllimeve dhe janë pjesë vitale e shoqërisë civile.

  Bursistët zgjidhen në bazë të kontributeve të tyre të shquara në hulumtime ose angazhime të tjera në komunitetet lokale, në hapjen dhe zgjerimin e debateve në lidhje me çështjet sfiduese / të hidhura, si dhe në përforcimin e hulumtimeve kritike dhe rrjeteve akademike në suazat e fushave të tyre shkencore.

  KUSHTE PËR PARAQITJE:

  Bursat janë të hapura për popullatën akademike si më poshtë:

  • Studentët e studimeve të doktoraturës nga fushat shkencore përkatëse të universiteteve të akredituara në ose jashtë shtetit të tyre amë; ose
  • Anëtarë të kuadrit të fakulteteve të cilët punojnë me orar të plotë pune ( duhet të posedojnë të paktën diplomë të studimeve të magjistraturës) dhe të cilët ligjërojnë në universitetet e shtetit të tyre amë;

  Të cilët janë qytetarë të : Afganistanit, Shqipërisë, Angolës, Azerbajxhanit, Bjellorusisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kamboxhës, Republikës Demokratike të Kongos, Republikës Kongo, Egjiptit, Guinesë së Ekuadorit, Eritrejës, Etiopisë, Guinesë, Haitit, Kosovës, Laos, Libisë, Maqedonisë, Moldavisë, Mongolisë, Mjanmar / Burmës, Nepalit, Palestinës,  Papua Guinesë së Re, Serbisë, Sudanit, Sudanit Jugor, Sirisë, Svazilendit, Taxhikistanit, Tunisit, Turkmenistanit, Uzbekistanit ose Jemenit.

  Kandidatët të cilët kanë status të banorit të përhershëm ose shtetësi të dyfishtë të Australisë, Kanadasë, Bashkimit Evropian, Zelandës së Re, shteteve Nordike ose SHBA-ve, nuk do të merren parasysh.

  FUSHA PËRKATËSE AKADEMIKE:

  E pranueshme është cila do fushë në suazat e shkencave shoqërore dhe humaniste, por në veçanti ato të ndërlidhen me: Drejtësia, sundimi i së drejtës, zhvillim i qëndrueshëm dhe menaxhim i resurseve natyrore, të drejta ekonomike dhe përforcim i të varfërve, shëndeti publik, punë sociale dhe zhvillim shoqëror, ligje dhe politika të medieve të reja, arsim inkluziv, studime pas konflikteve, të drejta të njeriut.

  Programi nuk diskriminon në bazë të moshës, racës, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, përkatësisë fetare, orientimit seksual ose pengesave fizike.

  NUK mund të aplikojnë studentët ose anëtarë të kuadrit të fakulteteve të cilët për momentin janë të regjistruar në studime të magjistraturës.

  AKTIVITETE TË MBËSHTETURA PAS GRANTIT TË FITUAR:

  BAShC, mbështet projekte akademike ndërkombëtare, afatshkurtra, siç janë: Puna në terren ( grumbullimi i të dhënave); vizita hulumtuese në biblioteka, arkiva ose universitete, zhvillim i lëndëve, kurseve dhe programe arsimore, bashkëpunime ndërkombëtare gjatë hulumtimeve të cilat do të rezultojnë me publikim të recensuar.

  Kërkesat për mbështetje financiare për shpenzime të shkollës dhe honorarë për vitin e parë do të shqyrtohen në bazë të nevojave qartë të demonstruara nga studentët e studimeve të doktoraturës, të cilët kanë fituar të drejtën për regjistrim në universitetet jashtë shtetit të tyre amë.

  • Kohëzgjatja e projektit: 2-9 muaj;
  • Datat për realizim: 1 shtator 2017 – 31 gusht 2-18;
  • Shuma maksimale e bursës: Për studentët e studimeve të doktoraturës:  10 000 dollarë; për anëtarët e kuadrit të fakulteteve: 15 000 dollarë.

  Fushat akademike jo përkatëse përfshijnë:  Biznes administratë,  trajnime për menaxhim, shkenca kompjuterike, financa / banka, marketing, inxhinieri, shkenca natyrore ( fizike, biologji, kimi, etj); matematikë, shkenca mjekësore, ligjërata dhe mësim i gjuhës angleze si gjuhë të huaj.

  Fuqishëm i inkurajojmë kandidatët ti kontrollojnë kërkesat për viza në shtetin – nikoqir ( përfshirë nivelin minimal të financimit i cili kërkohet) para se të aplikojnë në këtë program.

  Konkursi BAShC, bazohet ekskluzivisht mbi merita. Seleksionimi do të kryhet në bazë të suksesit të vërtetuar akademik dhe nevojës së qartë dhe të arsyetuar për udhëtim në vend të huaj me qëllim përfundimin e projektit hulumtues, si dhe sa është relevant projekti për zhvillimin e shoqërisë së hapur në vendin amë të kandidatit.  Bursistët e zgjedhur mund të ftohen nga BAShC, të marrin pjesë në trajnim / shkollë verore të shkurtë dhe konferencë për pjesëmarrës gjatë shfrytëzimit  të grantit.  Shpenzimet e rrugës dhe akomodimi për këtë ngjarje do të mbulohen nga BAShC.

  Për më shumë kritere dhe kushte për paraqitje, Ju lutemi konsultoni dokumentet me detaje: Udhëzime dhe Pyetje që shtrohen më shpesh, të qasshme në:

  https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards-20170123