Конкурс на ЗНМ за новинарски награди за 2016

Здружението на новинари на Маккедонија (ЗНМ) распишува конкурс за доделување на две годишни награди за новинари за 2016 година.

ЗНМ секоја година доделува две награди за новинари, наградата „Крсте Петков Мисирков“ за животно дело и наградата „Јашар Еребара“ за истражувачко новинарство.

За наградата за животно дело кандидатите може да се пријавуваат сами или по предлог на тројца новинари. Во пријавата освен  личните податоци на кандидатот, се доставува и кратко образложение за неговите посебните животни остварувања што оставиле посебна трага во македонското новинарството.

Кандидатите за годишната награда за истражувачко новинарство се пријавуваат со сериозни и несекојдневни новинарски истражувања објавени во 2016 година, посветени на важни прашања за пошироката заедница. Приказните треба да откриваат злоупотреби на власта и кршење на човековите права и слободи. Тие треба да бидат оригинални поткрепени со факти проверени од разни извори на информации.

Во апликацијата за наградата за истражувачко новинарство еден примерок од приказната се доставува во изворниот формат и две копии.

Апликациите и пријавите треба да се достават до ЗНМ најдоцна до 13 февруари 2017 година.

Апликациите за двете награди може да се достават:

– По пошта, адресирани на Здружение на новинарите на Македонија, Градски Sид блок 13, 1000 Скопје, Р.М.;

– По електронска пошта на: contact@znm.org.mk или

– Лично во канцеларијата на ЗНМ

Пријавите треба да бидат означени: „За НАГРАДА“.

На добитникот на награда за животно дело ќе му се додели плакета и пригоден подарок, додека за најдобрата истражувачка сторија предвидена е плакета и парична награда.

Изборот на добитниците за животно дело и за истражувачко новинарство ќе го изврши Комисија за доделување на наградите на ЗНМ.

Лице за контакт за информации околу аплицирањето за наградите: Елизабета Столева – 02/ 3 116 447 или на електронска адреса: contact@znm.org.mk