Конкурс на Радио МОФ за најдобра Инстаграм објава од аерозагадувањето

 • Радио МОФ организира награден конкурс за најдобра аматерска фотографија или кратко видео од аерозагадувањето во Македонија. Право на учество имаат сите граѓани кои се загрижени за последиците од енормното загадување на воздухот, по кое градовите како Скопје и Тетово станаа познати во светот.

  Фотографиите и кратките Инстаграм видеа треба да бидат направени во Македонија и да бидат дело на лицето кое ќе учестввува на конкурсот. Секоја фотографија/видео треба да содржи и 2-3 реченици со нивно појаснување, како и местото на кое се направени.

  За учество на конкурсот потребно е фотографијата или видеото од аерозагадувањето да ги објавите на вашиот Instagram профил. За тие да влезат во натпреварот важно е да бидат истовремено објавени под двата хаштага #НеСеДише и #РадиоМОФ. Во обзир ќе бидат земени само објавените фотографии/видеа за време на конкурсот, кои се ставени на опцијата „public“. Еден учесник може да пријави бесконечно многу фотографии. Победник на натпреварот ќе биде оној корисник чија Инстаграм слика или видео ќе добијат најмногу „лајкови“. Апликациите од сите учесници на конкурсот ќе може да ги следите во посебна објава на Радио МОФ.

  ГЛАСАЈТЕ ЗА НАЈДОБРАТА ИНСТАГРАМ ОБЈАВА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

  Доколку пак не користите Инстаграм, вашите фотографии испратете ги на мејл info@radiomof.mk , по што ние ќе ги прикачиме на Инстаграм профилот на Радио МОФ.  Доколку имате прашања можете слободно да ни се обратите на info@radiomof.mk; Фејсбук или Твитер.

  Конкурсот почнува денеска (25 јануари), а краен рок за вашите Инстаграм објави на тема „Аерозагадувањето во Македонија “ е петок, 5 февруари. Гласањето се затвора во недела, на 7 февруари.

  Авторот на најдобрата фотографија/видео ќе биде награден со заштитна маска за дишење што го филтрира воздухот, со филтри кои се менуваат.

  Смогот кој се гледа со голо око, зачадените оџаци, индустриските капацитети, прашината од градилиштата, исечените дрвја, луѓето кои со маски се движат низ улиците се само мал дел од идеите за вашите фотографии/видеа.

  Светската здравствена организација (СЗО) објави дека квалитетот на загадениот воздух го намалува животниот век на луѓето во Европа за една година, а 40 милиони луѓе во 115 најголеми градови во Европската унија, се изложени на загадувачи кои ги надминуваат стандардите на СЗО. Според СЗО, како последица од аерозагадувањето годишно во Македонија умираат повеќе од илјада лица.

 • Konkurs i Radio FAR për Instagram publikimin më të mirë për ndotjen e ajrit

  Radio FAR organizon konkurs shpërblyes për fotografi më të mirë amatore ose video të shkurtë në lidhje me ndotjen e ajrit në Maqedoni.  Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët të cilët janë të shqetësuar për pasojat nga ndotja enorme e ajrit, për çka qytetet si Shkupi dhe Tetova u bënë të njohura në botë.

  Fotografitë dhe videot e shkurta në Instagram duhet të jenë realizuar në Maqedoni dhe të jenë vepër e personit i cili do të marrë pjesë në konkurs. Secila fotografi/video duhet të përmbajë edhe 2-3 fjali me sqarime, si dhe vendin ku janë realizuar.

  Për pjesëmarrje në konkurs   nevojitet edhe fotografia ose videoja nga ndotja e ajrit të publikohen në Instagram profilin tuaj.  Që të hynë në garë është me rëndësi njëkohësisht të jenë publikuar me të dyja hashtaget #НеСеДише dhe #РадиоМОФ.

  Do të merren parasysh vetëm fotografitë/videot e publikuara gjatë konkursit, të cilat janë vendosur me opsionin “public”.  Një pjesëmarrës mund të publikojë pafund numër të fotografive.  Fitues i garës do të jetë ai përdorues fotografia ose videoja në Instagrami i të cilit do të ftojnë më shumë pëlqime “llajke”.  Aplikacionet e të gjithë pjesëmarrësve në konkurs do të mund ti ndiqni në :

  Votoni për publikimin më të mirë në Instagram për ndotjen e ajrit

  Nëse nuk jeni përdorues i Instagramit, fotografitë tuaja mund ti dërgoni në meil info@radiomof.mk, pas çka ne do ti vendosim në Instagram profilin e Radio FAR.  Nëse keni pyetje lirisht mund të na drejtoheni në info@radiomof.mkFacebookТviter.

  Konkursi fillon sot (25 janar), ndërsa afati i fundit për Instagram publikimet tuaja me temë “Ndotja e ajrit në Maqedoni”, është dita e premte, 5 shkurt.  Votimi mbyllet të dielën më 7 shkurt.

  Autori i fotografisë/videos  më të mirë do të shpërblehet me maskë mbrojtëse për të marrë ajër e cila filtron ajrin, me filtra që ndërrohen .

  Smogu që shihet me sy, oxhaqet që tymojnë, kapacitetet industriale, pluhuri nga vendet e ndërtimeve, prerja e drurëve, njerëzit që lëvizin me maska nëpër rrugë janë vetëm një pjesë e vogël e ideve për fotografitë/videot tuaja.

  Organizata Botërore Shëndetësore (OBSH) publikoi se cilësia e ajrit të ndotur e redukton jetën e njerëzve në Evropë për një vit, ndërsa 40 milion njerëz në 115 qytetet më të mëdha të Bashkimit Evropian, janë të ekspozuar në ndotës të cilët i kalojnë standardet e OBSH-së. Sipas OBSH si pasojë e ndotjes së ajrit në vit në Maqedoni vdesin më shumë se një mijë veta.