ЈСП-Скопје од утре со редуциран возен ред, нема бесплатно возење за студенти, ученици и пензионери

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Од Јавното сообраќајно претпријатие – Скопје информираа дека од утре, 12. март, автобусите од јавниот превоз ќе сообраќаат по редуциран возен ред, а се укинуваат бесплатните годишни средношколски, студентски билети, превозот за пензионери.

  „Од утре, четврток (12.03.2020 год), нема да важат бесплатните годишни средношколски и студентски билети за користење на јавниот превоз. Времено, нема да важи и одлуката за бесплатен превоз за возрасни лица (жени со 62 год, мажи со 64 год) во вторник, петок, сабота и недела во јавниот превоз и на Жичарницата на Водно“, соопштија од ЈСП.

  Укинувањето на бесплатниот превоз на посочената категорија корисници е направено поради актуелната состојба со коронавирусот и препораките од надлежните институции за превенција и заштита од вирусот.

  Одлуката е времена, ќе важи во наредните две недели, се до наредните препораки.

  Комплетниот преглед на возниот ред може да се види на веб страницата www.jsp.com.mk.

  „ЈСП Скопје апелира до граѓаните за рационално користење на јавниот превоз, а истовремено потсетуваме дека сите возила на ЈСП Скопје уште од пред десетина дена се подложни на дополнителен третман на дезинфекција. Имено, секое возило, независно дали сообраќа цел ден на одредена линија или се вклучува еднократно, е подложно на дополнителна дезинфекција, како една од превентивните мерки од коронавирусот. Возилата се дезинфицирааат со распрскување на соодветни средства на база на алкохол и Дезинтал 10%, а се врши и рачна дезинфекција на одделни делови од возилото како ракодржачи и слично. Секое возило се третира со дополнителната дезинфекција еднаш, пред вклучување на линија или потоа, зависно од динамиката и распоредот на сообраќање во јавниот превоз“, соопштија од ЈСП-Скопје.

  Од претпријатието напоменуваат дека е извесно дека редуцираниот возен ред ќе важи во наредните две недели, односно до наредните препораки од надлежните институции.

 • NPK – Shkup nga nesër me itinerar të reduktuar, pa transport falas për studentë, nxënës dhe pensionistë

  Nga Ndërmarrja Publike për Komunikacion- Shkup, informojnë se nga nesër, 12 mars, autobusët e transportit publik do të lëvizin me itinerar të reduktuar, ndërsa anulohen biletat vjetore falas për studentë, nxënës të shkollave të mesme dhe për pensionistë.

  “Nga nesër, e enjte (12.03.2020), nuk do të vlejnë biletat vjetore falas për nxënësit e shkollave të mesme, studentë për transport publik.  Përkohësisht, nuk do të vlejë edhe vendimi për transport falas për persona të moshuar (gra 62 vjeç, burra 64 vjeç) të martën, të premten, të shtunën dhe të dielën në transportin publik dhe Teleferikun në Vodno”, njoftuan nga NPK.

  Anulimi i transportit falas për kategoritë të përdoruesve në fjalë është bërë për shkak të gjendjes aktuale me koronavirusin dhe rekomandimet e institucioneve kompetente për parandalim dhe mbrojtje nga virusi.

  Vendimi është i përkohshëm, do të vlejë gjatë dy javëve të ardhshme, deri në rekomandimet e ardhshme.

  Të gjithë itinerarin mund ta shihni në ueb faqen www.jsp.com.mk.

  “NPK Shkup apelon te qytetarët për përdorim racional të transportit publik, ndërsa njëkohësisht përkujtojmë se të gjitha automjetet e NPK Shkup që para dhjetë ditë i janë nënshtruar trajtimit plotësues të dezinfektimit.  Përkatësisht, çdo automjet, pa marrë parasysh nëse lëviz gjatë gjithë ditës në linjë të caktuar ose kyçet njëherë, i nënshtrohet dezinfektimit plotësues, si një nga masat parandaluese nga koronavirusi. Automjetet dezinfektohen me spërkatje me mjete përkatëse me bazë të alkoolit dhe Dezintal 10% ndërsa bëhet me dezinfektim me dorë në pjesë të caktuara të automjetit si mbajtëse për duar dhe ngjashëm. Çdo automjet trajtohet me dezinfektues plotësues njëherë, para lëshimit në linjë ose më pas,  varësisht nga dinamika dhe orari i qarkullimit në transportin publik”, njoftuan nga NPK – Shkup.

  Nga ndërmarrja, përmendin se është evidente se qarkullimi i reduktuar do të vlejë gjatë dy javëve të ardhshme, përkatësisht deri në rekomandimet e ardhshme nga institucionet kompetente.