[Интерактивна Мапа] Младите во програмите на локалните избори 2021

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински културни центри, хабови, библиотеки и кино сали, велосипедски патеки, награди и стипендии за талентирани ученици… Политичките опции ветуваат брда и долини за младите на претстојните локални избори кои ќе се одржат на 17-ти октомври.

  Ние во Радио МОФ претходниве денови ги разгледувавме програмите на најголемиот дел политички субјекти во 80-те македонски општини и Градот Скопје кои се достапни онлајн или пак ни беа доставени од партиите и движењата. Ги селектиравме деловите кои конкретно се однесуваат на младите и ги вклопивме во интерактивна мапа, каде вие по општини можете да прегледате кој и што ветува и каква е нивната визија за младите во следните четири години.

  Она што забележавме е дека во програмите често се појавуваат ветувања и проекти кои всушност се законска обврска, како на пример: формирањето локални младински совети, посебен буџет за млади, младински центри или пак канцеларии за млади. Дополнително, можат да се приметат и едни исти проекти кои ги ветува одредена политичка опција, кои буквално се „copy-paste“ вметнати во програмите за различни општини.

  Се обидовме да ги добиеме програмите на што е можно поголем број политички субјекти за секоја општина каде што имаат кандидати за градоначалник или листа за советници. Во мапата се ставени само конкретни ветувања посветени на младите. За неколку од општините каде не успеавме да најдеме никакви програми, или пак во програмите немаше ништо конкретно за младите – означени се со „нема информации“.

  Интерактивната мапа погледнете ја во продолжение:

  Даниел Евросимоски

 • [Hartë interaktive] Të rinjtë në programet e zgjedhjeve lokale 2021

  Qendra kulturore rinore, hab-e, biblioteka dhe kinema, shtigje për biçikleta, çmime dhe bursa për studentë të talentuar… Opsionet politike premtojnë qumësht dhe mjaltë për të rinjtë në zgjedhjet e ardhshme lokale të 17 tetorit.

  Ne në Radio MOF, ditët e kaluara kemi shqyrtuar programet e shumicës së subjekteve politike në 80 komunat e Maqedonisë dhe Qytetin e Shkupit që janë në dispozicion online ose na janë dorëzuar nga partitë dhe lëvizjet. Kemi përzgjedhur rubrikat që i referohen në mënyrë specifike të rinjve dhe i kemi vendosur në një hartë interaktive, ku sipas komunave mund të shihni se kush dhe çfarë premton dhe cili është vizioni i tyre për të rinjtë në katër vitet e ardhshme.

  Ajo që kemi vënë re është se në programe shfaqen shpesh programe dhe projekte që në fakt janë detyrim ligjor, si: formimi i këshillave rinore lokale, buxheti i veçantë për të rinjtë, qendrat rinore apo zyrat rinore. Veç kësaj, vërehen të njëjtat projekte të premtuara nga një opsion i caktuar politik, të cilat tekstualisht paraqesin “copy-paste” të inkorporuara në programet për komuna të ndryshme.

  Jemi përpjekur që të marrim programet e sa më shumë subjekteve politike për secilën komunë ku kanë kandidatë për kryetar komune apo listë këshilltarësh. Në hartë janë vendosur vetëm premtime specifike kushtuar të rinjve. Për disa nga komunat ku nuk gjetëm asnjë program, ose nuk kishte asgjë specifike për të rinjtë në programe – ato janë të shënuara me “pa informacion”.

  Shikoni hartën interaktive më poshtë:

  Daniell Evrosimoski