Иницијатива за законско регулирање на учеството и организирањето на средношколците

 • Учеството на учениците во донесување на важни одлуки и нивното здружување во училиштата е на занемарливо ниво, иако со години во Македонија е усвоена Декларацијата за детски права на Обединетите Нации, документ со кој се гарантираат овие права. Поради ова, Младинскиот образовен форум, Коалиција СЕГА и Првата детска амбасада во светот Меѓаши, покренаа иницијатива за изменување и дополнување на Законот за средно образование.

  Според извршниот директор на Коалиција СЕГА Зоран Илиески, неопходно е да се направат промени на постоечкиот Закон за образование.

  „Би сакале да ги искористиме европските пракси и да загарантираме учество на учениците во училиштето. На повисоко ниво, пак, да се загарантира организирањето на средношколците како би имале средношколкска организација која ќе биде партнер на Министерството за образование при донесувањето на сите нови политики, на сите нови реформи кои долгорочно ќе обезбедат пренесување на нивниот глас и мислење пред институциите“, појасни Илиески.

  Иницијативата ќе биде доставена до Собранието, до МОН и до Комисијата за образование, а ќе се повикаат и 22 граѓански организации да учествуваат на собраниска комисија за да дадат сопствени видувања и амандмани.

  Според директорот на „Меѓаши“ Драги Змијанац, иницијативата е голем исчекор што ќе им овозможи простор на младите да го практикуваат нивното право на учество и да се поттикнат возрасните да ги почитуваат нивните интереси. Тој нагласи дека државата се уште не придава доволно внимание на ученичкиот активизам.

  „Може да постојат форми, структури организирани, а да не бидат соодветно застапени потребите на учениците, да се бирократизираат и да подзаспијат тие структури. Но, никој не може да ги спречи децата да се самоорганизираат и да го искажат својот глас јасно и гласно“, нагласи Змијанац.

  Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум, пак, смета дека гласот на ученикот во институциите треба да се слушне и за нешто повеќе од избор на локација за екскурзија.

  „Истражувања на повеќе организации покажаа дека учеството на учениците е на занемарливо ниво, но, исто така, истражувањата потврдуваат дека учениците се способни да ги препознаат проблемите и се способни самостојно да се застапуваат. Македонија има генерации на ученици коишто имаат голем потенцијал да дадат активен придонес во своето училишта, само доколку некој им го овозможи тоа. Во креирањето на образовните политики се вклучуваат разни засегнати страни, но она чие отсуство најзначајно се забележува се самите корисници на образовниот систем, учениците“.

  Потписниците на иницијативата додаваат дека на средношколците треба им се даде доверба и простор да кажат што мислат, да бидат третирани како рамноправни со останатиот училишен кадар и да можат да учествуваат во креирање на квалитетно образование, бидејќи учениците најдобро можат да кажат што недостасува и што треба да се смени.

  Целата прес-конференција може да ја погледнете на видеото.

  Е.П.

 • Iniciativë për rregullimin ligjor të pjesëmarrjes dhe organizimit të gjimnazistëve

  Pjesëmarrja e gjimnazistëve në marrjen e vendimeve të rëndësishme dhe shoqërimi i tyre në shkollat është në nivel shumë të ulët, edhe pse me vite në Maqedoni është miratuar Deklarata për të Drejtat e Fëmijëve të Kombeve të Bashkuara, dokumenti me të cilin garantohen këto të drejta.  Për këtë shkak, Forumi Arsimor i të Rinjve, Koalicioni SEGA (TANI) dhe Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë Megjashi, ngritën iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të mesëm.

  Sipas drejtorit ekzekutiv të Koalicionit SEGA – Zoran Ilieski, nevojiten të bëhen ndryshime në Ligjin ekzistues për arsim.

  “Do të doja ti shfrytëzojmë praktikat evropiane dhe të garantojmë pjesëmarrjen e nxënësve në shkollë.  Nga ana tjetër , në nivel më të lartë, të garantohet organizimi i gjimnazistëve që të kemi organizatë të gjimnazistëve e cila do të jetë partner i Ministrisë së Arsimit, gjatë miratimit të të gjithë politikave të reja, të të gjitha reformave të reja të cilat në afat të gjatë do të sigurojnë zëri i tyre dhe mendimet e tyre të dëgjohen në institucionet.”

  Iniciativa do të paraqitet në Kuvend, te MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencës) dhe Komisioni për Arsim, ndërsa do të ftohen edhe 22 organizata qytetare të marrin pjesë në Komisionin e Kuvendit që të japin mendimet e tyre dhe të paraqesin amendamente.

  Sipas drejtorit të “Megjashi” Dragi Zmijanac, iniciativa është hap i madh i cili do të mundësojë hapësirë që të rinjtë të praktikojnë të drejtën e tyre të marrin pjesë dhe të nxisin të rriturit të respektojnë interesat e tyre.  Ai theksoi se shteti akoma nuk i kushton rëndësinë e duhur aktiviteti të nxënësve.

  Mund të ekzistojnë forma, struktura të organizuara, ndërsa të mos jenë të përfaqësuara në mënyrë përkatëse nevojat e nxënësve, të burokratizohen dhe të futen në gjumë ato struktura.  Por, askush nuk mund ti ndalojë fëmijët të vetë organizohen dhe të shprehin mendimin e tyre qartë dhe zëshëm”. theksoi Zmijanac.

  Dona Kosturanova, nga Forumi Arsimor i të Rinjve, nga ana tjetër, konsideron se zëri i nxënësit në institucionet duhet të dëgjohet edhe për diçka më tepër sesa veç për lokacionin se ku do të shkojnë në ekskursion.

  “Hulumtimet e më tepër institucioneve treguan se pjesëmarrja e nxënësve është në nivel të pa konsiderueshëm, por, gjithashtu, hulumtimet konfirmojnë se nxënësit janë të aftë të identifikojnë problemet dhe janë të aftë vetë të përfaqësohen. Maqedonia ka gjenerata të nxënësve të cilët kanë potencial të madh të japin kontribut aktiv në shkollën e tyre, vetëm nëse dikush jua mundëson këtë.  Në krijimin e politikave arsimore përfshihen palë të ndryshme të interesuara, por prezenca e atyre që është më e rëndësishme dhe vërehet janë vetë shfrytëzuesit e sistemit arsimor, nxënësit.”

  Nënshkruesit e iniciativës shtojnë dhe gjimnazistëve duhet tu jepet besimi dhe hapësira të tregojnë çfarë mendojnë, të trajtohen si të barabartë me kuadrin tjetër arsimor dhe të mund të marrin pjesë në krijimin e arsimit cilësor, për shkak se nxënësit më mirë dinë të tregojnë çfarë u mungon dhe çfarë duhet të ndryshojnë.

  Të gjithë pres konferencën mund ta ndiqni në videon.