Горјан Јовановски и тим волонтери прават систем за пријавување помош за текстилните работници 

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Написите по медиумите за третманот на текстилните работници и работнички, односно дека во фабрики се држат заклучени однадвор, но и барањата на газдите за продолжување на работното време во оваа индустрија, беше поттик за Горјан Јовановски за нова апликација – анонимен систем за помош, за онлајн пријавување на прекршоци кон работниците.  

  Активистот и креатор на МојВоздух за Радио МОФ вели дека читајќи како се прекршуваат работничките права, а истовремено инспекции и казни за тоа има малку, решил да собере тим од волонтери што ќе помогнат да направат ваков систем за онлајн пријавување.

  Горјан Јовановски

  „Планот е системот да не само ги препраќа пријавите до инспекторатот и во одредени случаи до МВР, туку и да ги агрегира податоците со цел да може да воочиме во која индустрија или работодавач има најголем број пријави од одреден карактер. На тој начин, сакаме да ги направиме овие податоци видливи пред јавноста, а на работиците да им овозможиме нивниот глас да биде чуен“, објаснува Јовановски.

  Тој нагласува дека иницијативата ја работат заедно со Здружението „Гласен текстилец“, кои ги знаат овие проблематики на самиот терен.

  „Волонтерите се супер луѓе, кои имаат и техничко, и дизајн и правно познавање, со цел да направиме еден прекрасен проект“, вели Јовановски.

  Всушност, дополнува програмерот, овој проект е дел од негов поголем план за активирање на граѓаните да преземат чекори околу решавање на проблеми што државата не сака/не може да ги реши.

  „Мојата улога во проектот е минимална, како координатор, и целосното водство го препуштам на дечките да ја носат идејата во насока во која веруваат е најдобро. Се надевам ова ќе служи како пример за други да не чекаат иницијатива да се појави, туку да креираат сопствени!“, вели Јовановски.

  Инаку, состојбите со текстилците поттикнаа реакции и нов протест, кој ќе се одржи на 10 ноември (недела). „Гласен текстилец“ повика за поддршка на текстилните работници, а повод се барањата на газдите, меѓу кои и продолжување на работното време, укинување на празници за да нема дискотинуитет во производството и замрзнување на придонесите.

  Протест во Штип за поддршка на текстилните работници

  Бојан Шашевски

 • Gorjan Jovanovski dhe një ekip vullnetarë, bëjnë sistem për denoncim për ndihmë për punëtorët e tekstilit

  Shkrimet në media në lidhje me trajtimin e punëtorëve dhe punëtoreve  të tekstilit, respektivisht se në fabrikat mbahen të kyçur me çelës nga jashtë, por edhe kërkesat e pronarëve për vazhdimin e orarit të punës në këtë industri, ishte shtysë për Gorjan Jovanovski për aplikacion të ri – sistem anonim për ndihmë, për onlajn denoncim të kundërvajtjeve ndaj punëtorëve.

  Aktivisti dhe krijuesi i MojVozduh për Radio MOF thotë se duke lexuar se si shkelen të drejtat e punëtorëve, ndërsa njëkohësisht inspektime dhe dënimet për këtë janë të vogla, vendosi të mbledhë një ekip me vullnetarë të cilët do t’i ndihmojnë të bëjnë sistem të këtillë për onlajn denoncim.

  “Plani është sistemi jo vetëm të dërgojë denoncimet te inspektorët dhe në raste të caktuara në MPB, por edhe të grumbullojë të dhëna me qëllim të mund të përcaktojmë në cilën industri ose cili punëdhënës ka numër më të madh të denoncimeve të një karakteri të caktuar.  Në këtë mënyrë, dëshirojmë këto të dhëna t’i bëjmë të dukshme për publikun, ndërsa punëtorëve tu mundësojmë zëri i tyre dëgjohet”, sqaron Jovanovski.

  Ai thekson se iniciativën e punojnë së bashku me Shoqatën “Tekstilistë të zëshëm”, të cilët i dinë këto problematika në terren.

  “Vullnetarët janë super njerëz, të cilët kanë njohuri teknike, juridike dhe njohuri nga dizajni, me qëllim të bëjmë një projekt të shkëlqyeshëm”, thotë Jovanovski.

  Në fakt, plotëson programuesi, ky projekt është pjesë e planit të tij më të madh për aktivizimin e qytetarëve të ndërmarrin  hapa rreth zgjidhjes së problemeve që shteti nuk dëshiron / nuk mundet t’i zgjidhë.

  “Roli im në projekt është minimal, si koordinator dhe udhëheqjen e plotë tërësisht jua lë djelmoshave të çojnë idenë në drejtimin në të cilin besojnë se është më i miri.  Shpresoj ky do të shërbejë si shembull për të tjerët mos presin të paraqitet iniciativë, por të krijojnë iniciativat e tyre!” thotë Jovanovski.

  Për ndryshe, gjendjet me tekstilistët nxiti reagime dhe protestë të re, e cila do të mbahet më 10 nëntor ( e diel ).  “Tekstilist i zëshëm” bëri thirrje për mbështetje të punëtorëve të tekstilit, ndërsa me rastin e kërkesave të pronarëve, ndër të cilat edhe vazhdimin e orarit të punës, abrogimin e festave që të mos ketë mos vazhdueshmëri në prodhimtari dhe pezullimin e kontributeve.

  Bojan Shashevski