[Фото] Промоција на книгата „Прва менструација“, филмови, квиз и дружба го одбележаа Денот на менструална хигиена

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Девојките зад здруженијата „Тиииит! Инк.“ и „ПЕРИОД.Скопје“. со разни активности под слоганот „Прва менструација“ го одбележаа денешниот Меѓународен ден за менструална хигиена. Вчера, платото пред периодов осаменото и тивко МКЦ, беше исполнето со луѓе, штандови со публикации кои едуцираат за менструална хигиена и менструална правда, а имаше и кутија за донирање влошки.

  Во женските тоалети на МКЦ официјално беа поставени и диспанзери со влошки, што го прави младинскиот центар во Скопје првата јавна културна установа која нуди бесплатен пристап до менструални продукти.

  Фото: Радио МОФ

  Диспанзерите се поставени во соработка со Факултетското студентско собрание на Факултетот за електротехника и информациски технологии. Студентите во собранието од минатата академска година издејствуваа факултетот да нуди пристап до бесплатни менструални продукти. Иницијативата ја предложиле кај деканот од кого побарале средства за влошки, додека диспанзерите ги дизјанирале сами и ги реализирале со помош на 3Д-принтер.

  За време на настанот се одржуваше квиз за сеопфатно сексуално образование во организација на ХЕРА во кој можеше да се натпреваруваат сите присутни, а најдобрите добија симболични награди како маички со порака „Тестни се!“.

  Годинешниот Ден за менструална хигиена се одбележува со настанот „Прва менструација“, слоган кој е инспириран од истоимената збирка приказни во која седумдесетина девојки и жени се присеќаат и го раскажуваат моментот кога ја добиле првата менструација.

  Промоторките и прирдувачките на книгата ја истакнаа важноста да се зборува за првите искуства со менструалниот циклус и за човечкиот аспект на раскажувањто приказни со цел тоа да не прерасне во траума. За време на промоцијата беше спомената и Сеопфатната студија за пристапот до менструална хигиена за која се разговараше на минатогодишната конференција „Кршење на табуата: Менструална правда за сите!“.

  Во текот на вечерта во салата „Фросина“ беа прикажани и кратки филмови, а настанот заврши со концерт на српското поп дуо „Долорес“.

  Ангела Бошкоска 

  *Во овој текст е направена измена во делот за временскиот период кога се поставени диспанзерите со влошки на ФЕИТ.

 • [Foto] Promovimi i librit “Menstruacionet e para”, filma, kuiz dhe socializim shënuan Ditën e Higjienës Menstruale

  Vajzat prapa shoqatave “Tiiiit! Ink.” dhe “PERIOD. Skopje” me aktivitete të ndryshme nën sloganin “Menstruacionet e para”, shënuar ditën e sotme ndërkombëtare për higjienë menstruale. Mbrëmë, pllatoja para QKR këtë periudhë e vetmuar dhe e qetë, u mbush me njerëz, stenda me botime që edukojnë për higjienën menstruale dhe drejtësinë menstruale, si dhe kishte një kuti për dhurimi e pecetave.

  Në tualetet e grave në QKR, zyrtarisht u vendosë edhe dispanserë me peceta, që e bën qendrën për të rinj në Shkup institutin e parë kulturor publik e cila ofron qasje falas deri te produktet menstruale.

  Foto: Radio MOF

  Dispanseritë janë vendosur në bashkëpunim me parlamentin e fakultetit të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Teknologjive të Informacionit. Studentët në parlament nga viti i kaluar akademik janë angazhuar që fakulteti të ofrojë qasje për produkte falas menstruale. Iniciativën e kanë propozuar te dekani prej të cilit kanë kërkuar mjete për pecet, derisa dispanseritë i kanë dizajnuar vet dhe i kanë realizuar me ndihmën e një printeri 3D.

  Gjatë ngjarjes u mbajt një kuiz për edukimin gjithëpërfshirës seksual në organizim të HERA-s në të cilin mund të garonin të gjithë pjesëmarrësit, ndërsa më të mirët fitua shpërblime simbolike si bluza me porosinë “Testoni veten!”.

  Dita e sivjetme për higjienë menstruale u shënua me ngjarjen “Menstruacionet e para”, slogan i cili është inspiruar nga përmbledhje me tregime me të njëjtin emër në të cilën shtatëdhjetë vajza dhe gra kujtojnë dhe tregojnë momentin kur i kanë ardhur menstruacionet e para.

  Promovueset e librit e theksuan rëndësinë që të flitet për përvojat e para me ciklin menstrual dhe për aspektin njerëzor të rrëfimit të tregimeve me qëllim që ajo të mos shndërrohet në traumë. Gjatë promovimit u përmend edhe studimi gjithpërfshirës për qasjen deri te higjienës menstruale për të cilën u gol në konferencën e vitit të kaluar “Thyerja e tabusë: Drejtësi menstruale për të gjithë!”.

  Gjatë mbrëmjes në sallën “Frosina” u shfaqën edhe filma të shkurtër, ndërsa ngjarja përfundoi me koncert të pop duos serbe “Doloroes”.

  Angela Boshkoska

  *Në këtë tekst, është bërë ndryshim në pjesën e periudhës kohore kur janë vendosur dispanseritë me peceta sanitare në FIETI.