Промовирана Европска младинска картичка со попусти за младите

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Од овој месец и кај нас започнува да се користи Европската младинска картичка со која младите ќе добијат пристап до попусти за повеќе услуги и производи, како што се одење во кино, театар, базен, но и поевтино кафе, храна или превоз…

  За неа ќе може да аплицира секој кој е на возраст од 15 до 29 години. Аплицирањето се врши онлајн преку веб-страницата mladinskakarticka.mk и е целосно бесплатно. Потоа картичката ќе може да се подигне на некој од пунктовите на Агенцијата за млади и спорт кои дополнително ќе бидат поставени или да ви биде доставена поштенски до вашиот дом.

  „Таа ќе има важност од 2 години и ќе може да ја користи секој кој се наоѓа во рамките на одредената возраст, без разлика дали е средношколец, студент, вработен или неактивен млад граѓанин на оваа држава. Во првата фаза таа ќе нуди само попусти, но понатака ќе работиме на тоа таа да се претвори и во платежно средство и младите да ја користат како еден вид дебитна картичка“, појаснува Дарко Каевски, директор на Агенцијата за млади и спорт.

  Европската младинска картичка ќе нуди голем број на попусти за услуги и производи во повеќе од 300 објекти од областа на угостителството, културата, спорт и рекреација, едукација, туризам, превоз и малопродажба. Таа ќе ги нуди овие бенефиции низ целата држава, а крајната цел е нејзино имплементирање во странство, односно во државите од ЕУ во кои веќе се користи оваа картичка.

  Проектот е на Владата, а го имплементира Агенцијата за млади и спорт. Според премиерот Зоран Заев, кој присуствуваше на денешната промоција на картичката во Јавна соба, придобивките од картичката се големи, бидејќи таа ќе нуди бројни попусти на разни производи и услуги ширум земјава.

  „Бројот на објекти кои ќе нудат попусти постојано ќе се зголемува поради постојаната компетитивност помеѓу нив. Така се надеваме дека во наредните години списокот на фирми кои ќе се вклучат во овој проект двојно ќе се зголеми“, истакна премиерот Заев.

  Услов за да се поседува оваа е картичка лицето да е на возраст од 15 до 29 години. Како што информираа од Агенцијата за млади и спорт, веќе во јули, таа ќе почне активно да се користи.

  Ѓ.Б.

   

 • U promovua Kartela Rinore Evropiane me lirime për të rinjtë

  Nga ky muaj edhe tek ne fillon të përdoret Kartela Rinore Evropiane me të cilën të rinjtë do të fitojnë qasje në lirime për më tepër shërbime dhe prodhime, siç janë për kinema, teatër, pishinë, por edhe për kafe më të lirë, ushqim ose transport…

  Për të, do të mund të aplikojnë secili që i përket grup moshës prej 15 deri në 29 vjet.  Aplikimi kryhet onlajn nëpërmjet ueb faqes mladinskakarticka.mk dhe është pa pagesë.  Pastaj kartela do të mund të merret në ndonjë nga pikat e Agjencisë për të Rinj dhe Sport të cilat do të vendosen në mënyrë plotësuese ose do t’ju dërgohet me postë në shtëpinë Tuaj.

  “Ajo do të jetë e vlefshme 2 vjet dhe do të mund ta përdorë secili që i përket kësaj grup moshe, pa dallim nëse është nxënës i shkollës së mesme, student, i punësuar ose qytetar i ri jo aktiv, i këtij vendi.  Gjatë fazës së parë ajo do të ofrojë vetëm lirime, por më tutje do të punojmë në drejtim të asaj ajo të shndërrohet edhe në mjet pagese dhe të rinjtë ta përdorin si një lloj të kartelës debitorë”, sqaron Darko Kaevski, drejtori i Agjencisë për të Rinj dhe Sport.

  Kartela Rinore Evropiane do të ofrojë numër të madh të lirimeve për shërbime dhe prodhime në më tepër se 300 objekte nga fusha e hotelerisë, kulturës, sportit dhe rekreacionit, edukimit, turizmit, transportit dhe shitjes me pakicë.  Ajo do t’i ofrojë këto beneficione në të gjithë vendin, ndërsa qëllimi përfundimtar është implementimi i saj jashtë vendit, respektivisht në vendet e BE-së në të cilat do të përdoret kjo kartelë.

  Projekti është i Qeverisë ndërsa e implementon Agjencia për të Rinj dhe Sport.  Sipas kryeministrit Zoran Zaev, i cili mori pjesë në promovimin e sotshëm të kartelës në Javna Soba, përfitimet nga kartela janë të mëdha, sepse ajo do të ofrojë lirime të shumta për prodhime të ndryshme dhe shërbime në mbarë vendin.

  “Numri i objekteve që do të ofrojnë lirime vazhdimisht do të rritet për shkak të konkurrencës së vazhdueshme ndërmjet tyre. Kështu, shpresojmë se gjatë viteve të ardhshme lista e firmave të cilat do të përfshihen në këtë projekt do të rritet për dyfish”, theksoi Zaev.

  Kusht që të posedohet kjo kartelë është personi të jetë i moshës prej 15 deri në 29 vjet. Siç informuan nga Agjencia për të Rinj dhe Sport, që në korrik, ajo do të fillojë të përdoret në mënyrë aktive.

  Gj.B.