ДЗЛП: Да не се објавува датумот на раѓање на учениците на распоредот за екстерното

Дирекцијата за заштита на личните податоци (ДЗЛП) денеска соопшти дека треба се да запре со објавување на датумот на раѓање за учениците од училиштата при објавување на распоредот за екстерното тестирање.

МОН: За екстерното тестирање на матурантите 283 приговори, 130 прифатениОттаму соопштија дека до нив се доставени повеќе претставки за добивање на информација во однос на објавување на распоредот на тестирање, а во кој може слободно да се видат имињата на сите ученици како и нивниот датум на раѓање.

„Неопходно ќе биде да се изврши соодветно прилагодување на апликативниот софтвер од интегрираниот информатички систем за електронско тестирање и примена на технички и организациски мерки при обработка на личните податоци на учениците на начин кој ќе обезбеди автоматската обработка на личните податоци на учениците да се врши во согласност со прописите и начелата за заштита на личните податоци. Во тој контекст треба да се регулира пристапот до податоците содржани во базата и нивната видливост и достапност на начин кој нема да ја нарушува приватноста на субјектите на лични податоци, во овој случај учениците“, посочуваат од ДЗЛП.

Дирекцијата ќе упати Укажување до Министерството за образование и наука, односно до Државниот испитен центар со кое ќе даде конкретни насоки за регулирање на обработката на личните податоци на учениците објавени на неведената интернет страница.

Откако до Дирекцијата се доставени повеќе претставки за добивање на информација во однос на објавување на распоредот на тестирање, а во кој може слободно да се видат имињата на сите ученици како и нивниот датум на раѓање, извршен е увид во доставениот линк. При тоа, како што се наведува во соопштението, се утврдило дека во интегрираниот информатички систем за електронско тестирање се врши автоматската обработка на податоци за учениците и тоа: презиме, име, татково име, датум на раѓање, паралелка, година/одделение, наставен план и датум на тестирање. При тоа, податоците се јавно достапни за секого, односно може слободно да се видат податоците за секој ученик.

„Согласно одредбите на член 5 став 1 од Законот за заштита на личните податоци, личните податоци можат да се обработуваат правично и во согласност со закон, да се собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели, да се соодветни, релевантни и не преобемни во однос на целите заради кои што се собираат и обработуваат, да се точни, целосни и каде што е потребно ажурирани при што ќе се преземат сите соодветни мерки за бришење или коригирање на податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои се собрани или обработени, и чувани во форма што обезбедува идентификација на субјектот на лични податоци, не подолго од што е потребно за да се исполнат целите поради кои се собрани за натамошна обработка“,стои во соопштението.