[Аудио] Седма сила: Медиумска (не)писменост

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со растот на дезинформациите и пропагандата, се појави потребата од медиумска писменост. Таа се дефинира како способност критички да се оценуваат медиумските содржини и да се откриваат манипулациите во пораките кои секојдневно ги примаме преку традиционалните, но и дигиталните медиуми.

  Во третата епизода на емисијата „Седма сила“ зборувавме со професорката Тамара Ќупева од скопската гимназија „Орце Николов“, која вели дека за медиумите се учи само по одредени предмети, и тоа во ограничени форми. Според неа, потребно е надополнување на наставните програми, каде медиумската писменост ќе биде точно дефинирана и учениците ќе добијат соодветно знаење.

  Социјалните мрежи се главни агрегатори на вести за младите. А кога не се „онлајн“, тие ги примаат медиумските пораки кои нивните родители ги слушаат и гледаат, без да ги проверат.

  За да воочат на овој проблем, преку студентски митинг на платото на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, идните новинари и правници упатија апел до надлежните да ја сфатат медиумската писменост како важен сегмент во образованието и да ја вметнат во наставните програми.

  Само во 2017 година, над 80 проценти од жалбите кои стигнале до Советот за етика во медиумите на Македонија се однесуваат токму на онлајн медиумите. Сефер Тахири, член на Комисијата за жалби, смета дека довербата на јавноста во медиумите е честопати изневерувана од поединци и медиумски платформи кои работат неодговорно и на штета на јавниот интерес, доведувајќи го со тоа во прашање интегритетот на професијата.

  Емилија Петреска

 • (Audio) Fuqia e shtatë: (mos)arsimi mediatik

  06/12/2018 -#FUQIAESHTATË, LAJME, QYTETARË

  Me rritjen e dezinformatave dhe propagandës, u paraqit nevoja për arsimim mediatik. Ajo përkufizohet si aftësi në mënyrë kritike të vlerësohen përmbajtjet mediatike dhe të zbulohen manipulimet në mesazhet të cilat përditë i pranojmë nëpërmjet medieve tradicionale por edhe digjitale.

  Në episodin e tretë të emisionit “Fuqia e shtatë” flasim me profesoren Tamara Qupeva nga gjimnazi i Shkupit “Orce nikollov”, e cila thotë se për mediat mësohet vetëm në lëndë të caktuara profesorin në forma të kufizuara. Sipas saj, nevojitet plotësimi i programeve arsimore, ku arsimimi mediatik do të përkufizohet saktë dhe nxënësit do të fitojnë njohuri përkatëse.

  Rrjetet sociale janë agregatorët kryesor të lajmeve për mediat.  Ndërkaq kur nuk janë “onlajn”, ata i pranojnë mesazhet e medieve të cilat prindërit e  tyre i shohin dhe i dëgjojnë, pa i  kontrolluar.

  Për të vënë në dukje këtë problem, nëpërmjet mitingut të studentëve në hapësirat e Universitetit “Shën Kiril dhe Metodij”, gazetarët e ardhshëm dhe juristët bënë apel deri te kompetentët të kuptojnë arsimimin mediatik si segment të rëndësishëm në arsim dhe ta inkorporojnë në programet arsimore.

  Vetëm në vitin 2017, mbi 80 për qind e ankesave të cilat kanë mbërritur te Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni, janë pikërisht për onlajn mediat.  Sefer Tahiri, anëtar i Komisionit për ankesa, konsideron se besimi i publikut tek mediat shpesh herë tradhtohet nga individë dhe platforma mediatike të cilat punojnë pa përgjegjësi dhe në dëm të interesit publik, duke e vënë në pikëpyetje në këtë mënyrë integritetin e profesionit.

  Emilija Petreska

  *Kjo përmbajtje është punuar me ndihmën e Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit për shprehje rinore.  Për përmbajtjet e publikuara është përgjegjës Forumi Arsimor Rinor dhe të njëjtat detyrimisht nuk i reflektojnë qëndrimet e Bashkimit Evropian.

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.