Активисти на „FridaysForFuture“ задржани од обезбедувањето на Министерството за животна средина

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Активисти на „FridaysForFuture“ се задржани од обезбедувањето на Министерството за животна средина за време на нивната денешна герила акција, јавува репортерот на Радио МОФ кој го следи случајот на терен.

  За време на акцијата во која активистите со црвена боја ставаа отпечатоци од раце на прозорците на Министерството им пријде обезбедувањето и ги внесе внатре во објектот. Подоцна дојде и полиција, но засега нема информации за тоа што се случува внатре во објектот.

  Како што објаснуваат активисти, обоените дланки на прозорците на Министерството, ја симболизираат, како што велат, крвта на децата.

  „За секоја практично проплукана крв од искашлување од рак на плуќа, за сите респираторни болести на новороденчиња. Поентата е да им укажеме на институциите дека практично е на нивна душа тоа што тие не го сметаат ова за толку сериозна работа колку што навистина е, а се работи за еколошка криза. На тој начин сакаме да им укажеме на тоа, за тие одвнатре да го видат тоа секој ден кога одат на работа, или барем додека стојат тие симболи. Делува малку морбидно, не морбидно, пресилно, нагласено, но сакаме да биде така затоа што го сметаме ова за руски рулет, кој што во секој момент тебе може да ти се погоди ‘куршум’. Во таква ситуација загадувањето и ефектите од климатските промени не бираат по приход по статус и потребно е соочување со фактите и проблемот“, велат од „FridaysForFuture“.

  Радио МОФ стапи во контакт со портпаролите на Министерството за животна средина, од каде велат дека се уште немаат информации за случајот.

  М.К.

 • Aktivistë të „FridaysForFuture“ u ndaluan nga sigurimi i Ministrisë së Mjedisit Jetësor

  Aktivistë të „FridaysForFuture“ u ndaluan nga sigurimi i Ministrisë së Mjedisit Jetësor gjatë kohës së guerilë aksionit të tyre të sotshëm, njofton raportuesi i Radio MOF i cili po e ndjek rastin në terren.

  Gjatë kohës së aksionit në të cilin aktivistë me ngjyrë të kuqe vendosnin shenja dorë të dritaret e Ministrisë ju afrua sigurimi dhe i çoi brenda objektit.  Më vonë erdhi edhe policia, por për momentin nuk kemi informacione për atë se çfarë po ndodh brenda objektit.

  Siç sqarojnë aktivistët, pëllëmbët e ngjyrosura në dritaret e Ministrisë e simbolizojnë, siç thonë, gjakun e fëmijëve.

  “Praktikisht për çdo gjak të derdhur nga kollitja nga kanceri i mushkërive, për të gjitha sëmundjet respiratorë të foshnjave.  Esenca është tu tregojmë institucioneve se praktikisht është në shpirt të tyre, ajo që ata nuk e marrin shumë seriozisht punën aq sa vërtet është, ndërsa bëhet fjalë për krizë ekologjike.  Në këtë mënyrë, dëshirojmë t’jua bëjmë me dije këtë, që ata nga brenda ta shohin këtë përditë kur shkojnë në punë ose të paktën derisa qëndrojnë ato simbole.  Duket pak si morbide, jo morbide, shumë e fuqishme, shumë e theksuar, nuk duam të jetë kështu sepse këtë e konsiderojmë si rulet rus, i cili çdo çast mund të të qëllojë si “plumb”. Në situatë të këtillë ndotja dhe efektet nga ndryshimet klimatike nuk zgjedhin sipas të ardhurave ose statusit dhe duhet të ballafaqohemi me faktet dhe problemin”, thonë nga „FridaysForFuture“.

  Radio MOF kontaktoi me zëdhënësin e Ministrisë së Mjedisit Jetësor, prej nga thonë se ende nuk kanë informacion në lidhje me rastin.

  M.K.