Агенцијата за млади и спорт молчи за спортската сала на УКИМ вредна 2.5 милиони евра

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Во камусот на УКИМ, на просторот меѓу Економскиот и зградата на Филолошкиот и Филозофскиот факултет, стои новата фискултурна сала „Св. Кирил и Методиј“. Нејзиниот влез е заклучен, но градежните работи, барем на прв поглед изгледа дека се целосно завршени. Ако низ стаклото успеете да ѕирнете внатре, ќе видите дека е поставен ентериерот во салата, а трибините се опремени со карактеристичните црвени столчиња.

  Од Агенцијата за млади и спорт, повеќе од три недели не даваат одговор на прашањата на Радио МОФ за тоа што се случува со спортската сала на УКИМ и дали целосно е завршена нејзината изградба. И на мејл, и телефонски. Радио МОФ упати прашања и од Министерството за образование и наука, како и до Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

  Од Министерството за образование и наука експресно одговорија дека надлежни за салата се Агенцијата за млади и спорт. Од УКИМ пак , на мејлот за тоа што се случува со салата, вратија со писмен одговор.

  „Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје Ве информира дека за сите прашања кои се однесуваат на изградбата на спортската сала „Св.Кирил и Методиј“, нејзиното сегашно и планирано стопанисување потребно е да се обратите во Агенцијата за млади и спорт која е надлежна за нејзината изградба“, стои во одговорот од УКИМ.

  Студентите кои се сега прва година, а кои имаат предмет „Спорт и здравје“, се упатуваат на вежби на Машинскиот факултет. Ова за Радио МОФ го потврдија бруцоши од Филозофски, кои студираат социјална работа и политика. Најголем дел од студентите пак од повисоките години, од четирите факултети во кампусот на УКИМ, за Радио МОФ велат дека никогаш немале физичко. Од Студентската организација на Правниот факултет се изненадени од игнорантскиот однос на институциите кон објектот.

  „На просторот на Правен факултет има голем број простории кои не се користат. Почнувајќи од двата подземни ката, празни предавални, старата читална и многу други кои стојат неискористени и напуштени. Од друга страна недостигаат простории кои им се потребни на студентите, како на пример токму спортска сала. Навистина е чудно што веќе некое време имаме готова таква сала на кампусот која никој не ја користи. Голем дел од студентите не знаат ниту дека постои, а на оние кои знаат за неа не им е јасно зошто стои неискористена. Ако не знаат институциите што да прават со салата нека ни ја дадат нас, зашто на студентите им е потребен таков простор“, реагираат од оваа студентска организација.

  Темелите на спортската сала „Св.Кирил и Методиј“ беа поставени во април, 2013 година, а првите лопати ги фрлија лично поранешниот премиер Никола Груевски заедно со тогашниот ректор Велимир Стојковски и поранешниот директорот на АМС, Александар Пујовски.

  Фото: МКД.мк/архива

  Вредноста на проектот изнесуваше околу 154 милиони денари или приближно 2,5 милиони евра, средства обезбедени од Буџетот, во рамки на владиниот проект за изградба на 35 спортски сали преку Агенцијата за млади и спорт. Тендерот за изградба го доби Друштвото за градежништво, трговија и услуги „Алконпроект“ од Скопје. Договорот беше склучен еден ден пред поставувањето на камен темелникот на салата на УКИМ. Според обврските од тендерот, салата требаше да биде изградена за 2 години.

  Јасмина Јакимова

 • Agjencia për të Rinj dhe Sport, hesht për sallën e sportit të UKM me vlerë prej 2.5 milion euro

  Në kampusin e UKM, në hapësirën ndërmjet Fakultetit Ekonomik dhe ndërtesës së Fakultetit Filologjik dhe Filozofik, qëndron salla e re për fizkulturë “Shën  Kirilli dhe Metodij”. Hyrja e saj është e mbyllur me çelës, por punët ndërtimore, të paktën në shikim të parë duket se kanë përfunduar plotësisht.  Nëse nëpërmjet xhamit mund të përgjoni brenda, do të shihni se është vendosur enterieri i sallës, tribunat janë pajisur me karrige karakteristike me ngjyrë të kuqe.

  Nga Agjencia për të Rinj dhe Sport, më tepër se tre javë nuk japin përgjigje në pyetjen e Radio MOF në lidhje me atë se çfarë po ndodh me sallën e sportit të UKM dhe nëse ka përfunduar tërësisht ndërtimi I saj.  Edhe me meil edhe me telefon. Radio MOF dërgoi pyetje edhe në adresë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, si dhe në adresë të Universitetit “Shën Kirilli dhe Metodij”.

  Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në mënyrë të shpejtë u përgjigjën se kompetente për sallën është Agjencia për të Rinj dhe Sport.  Nga UKM, nga ana tjetër, në meilin në lidhje me atë se çfarë po ndodh me sallën, kthyen përgjigje me shkrim.

  “Universiteti “Shën Kirill dhe Metodij” në Shkup Ju informon se për të gjitha çështjet në lidhje me ndërtimin e sallës sportive “Shën Kirilli dhe Metodij”, dhe ekonomizimin e saj aktual dhe të planifikuar, duhet të drejtoheni te Agjencia për të Rinj dhe Sport, e cila është kompetente për ndërtimin e saj”, qëndron në përgjigjen e UKM.

  Studentët të cilët tani janë viti i parë, ndërsa të cilët kanë lëndë “Sport dhe shëndet”, dërgohen për ushtrime në Fakulteti i Makinerisë.  Këtë për Radio MOF e konfirmuan studentët e vitit të parë në Fakultetin Filozofik, të cilët studiojnë punë dhe politikë sociale.  Pjesa më e madhe e studentëve, nga vitet më të larta, nga katër fakultetet në kampusin e UKM, për Radio MOF thonë se asnjëherë nuk kanë pasur edukatë fizike.  Nga Organizata studentore e Fakultetit Juridik janë të befasuar nga sjellja injoruese e institucioneve ndaj studentëve të viteve të para.

  “Në hapësirën e Fakultetit Juridik ka shumë hapësira të cilat nuk përdoren.  Duke filluar nga dy katet nëntokësore, sallat e zbrazëta për ligjërata, leximorja e vjetër dhe shumë të tjera të cilat nuk përdoren dhe janë braktisur.  Nga ana tjetër, mungojnë hapësira të cilat ju duhen studentëve, si për shembull pikërisht salla sportive.  Vërtet është e çuditshme që tani më disa kohë kemi gati një sallë të tillë sporti në kampus, të cilën nuk e përdor askush.  Pjesa më e madhe e studentëve as që e dinë se ekziston, ndërsa ata që e dinë nuk e kanë të qartë pse nuk shfrytëzohet.  Nëse nuk dinë institucionet çfarë të bëjnë me sallën, le të na e japin ne, sepse studentëve ju duhet hapësirë e këtillë”, reagojnë nga organizata studentore.

  Themelet e sallës sportive “Shën Kirilli dhe Metodij” janë hedhur në prill, 2013, ndërsa lopatat e para I hodhi ish kryeministri Nikolla Gruevski, së bahsku me rektorin e atëhershëm Velimir Stojkovski, dhe ish drejtorin e ARS, Aleksandar Pujovski.

  Фото: МКД.мк/архива

  Foto: MKD/mk/arkivi

  Vlera e projektit ishte rreth 154 milion denarë ose përafërsisht 2.5 milion euro, mjete të siguruara nga Buxheti, në kuadër të projektit qeveritar për ndërtimin e 35 sallave të sportit, nëpërmjet Agjencisë për të Rinj dhe Sport.  Tenderin për ndërtim e fitoi Shoqëria për Ndërtimtari, Tregti dhe Shërbime “Alkonproekt” nga Shkupi.  Marrëveshja u lidh një ditë para hedhjes së gur themelit të sallës së UKM.  Sipas obligimeve nga tenderi, salla duhej të ishte ndërtuar për 2 vjet.

  Jasmina Jakimova