40 жртви на семејно насилство побарале бесплатна помош преку проектот Пристап до правда во Македонија

Во изминатите 12 месеци, откако проектот Пристап до правда во Македонија започна да се имплементира, повеќе од 1.000 граѓани се обратиле кај овластените здруженија и побарале бесплатно правно советување (БПП). Меѓу барателите на БПП се и жртвите на семејно насилство.

Вкупно 40 жртви на семејно насилство побарале бесплатен совет и информација кај овластените здруженија, а на дел од нив им било потребно судско застапување со цел заштита на нивните права. Жртвите на семејно насилство најчесто се обраќаат до овластените здруженија, каде правниците ги советуваат и им помагаат при пополнување на барањето за бесплатен адвокат. Ваквото барање се доставува на одобрување до Министерството за правда. Таков е и случајот со една од барателите – самохран родител кој ги користи услугите на овластените здруженија за бесплатен правен совет или информација.

„Барателката со помош на овластеното здружение добила бесплатен адвокат за утврдување на правото на издршка на малолетно дете во март 2015 година. Благодарение на бесплатниот адвокат нејзиното дете сега добива издршка од својот татко. Понатаму, во текот на 2016 година барателката редовно го посетувала овластеното здружение за да добие совет или информација, па така во три наврати и бил даден совет за: правото и постапката за поднесување на кривична пријава и водење на кривична постапка за неплаќање на издршка за малолетното дете; водење на постапка за уредување на начинот и динамиката на одржување на лични контакти и средби, како и можноста за користење на  правни лекови против решение од Министерство за труд и социјална политика од страна на нејзиниот поранешен вонбрачен партнер чие барање било одбиено, но и за правото на разгледување на списи, кое го вклучува и правото на препис – копии на две решенија“, велат од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Од таму посочуваат дека ова се само неколку евидентирани случаи кога барателката побарала помош од овластеното здружение, но таа редовно ја посетува канцеларијата за различни правни прашања со кои се соочува во своето секојдневие.

„Проектот Пристап до правда во Македонија останува посветен на овозможување на пристап до правда за сите граѓани и покрај утврдените слабости на постоечкиот систем на бесплатна правна помош и предизвиците со кои се соочуваат овластените здруженија“, велат од Фондацијата.

Инаку, проектот Пристап до правда во Македонија е финансиран од Европската Унија преку инструментот за демократија и човекови права (EIDHR). Проектот се спроведува од Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со партнерите Национален ромски центар од Куманово, ЕХО Едукативно – хуманитарна организација од Штип, Младински културен центар Битола, Избор од Струмица и Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, овластени здруженија за давање бесплатна правна помош согласно Законот за бесплатна правна помош.