Затворање на кината, театрите, а баровите и рестораните да работат до 18 часот – нови мерки против коронавирусот

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Забрана на сите јавни и приватни собири без разлика на обем и бројка на учесници, откажување на сите кинопроекции, претстави и концерти, затворање на спортски сали и теретани, а кафетериите и рестораните да работат со скратено работно време до 18 часот со преполовен капацитет, односно да се задржи дистацата од еден и пол до два метри помеѓу луѓето кои престојуваат таму.

  Ова се дел од новите превентивни мерки на Министерството за здравство за справување со Ковид-19 коронавирус.

  Министерот Венко Филипче на денешната прес-конференција посочи дека на клиниките ќе се примаат само итни случаи.

  До мерките на владата ќе треба строго да се придржуваат и верските заедници, МПЦ, Католичката црква и ИВЗ, како и кладилниците.

  Филипче им се заблагодари на волонтерите на Црвен крст за нивните напори, како и на апликацијата Мој воздух, која од денес ги споделува сите активности кои се преземаат од Министерството.

  Покрај ова, Филипче соопшти дека е засилен тимот на епипдемиолози и инфектолози во Дебар, каде се појавија најголемиот дел од случаите. Денеска и утре, најави тој, ќе се направат подетални анализа на целото подрачје.

  Во меѓувреме, продолжува да се следи состојбата на деветте пациенти на Клиниката за инфективни болести.

  Тројца од нив, кои се во повозрасната категорија од 65+ синоќа имале лесно влошување на состојбата, односно се појавиле потешкотии во дишење, но како што посочи Филипче, се уште не им е потребна респираторна поддршка. Останатите шестмина, пак, се во стабилна состојба.

  Утрово се јавило уште едно лице за тестирање, кое минатата недела се вратило од Германија, а се пријавило поради покачена температура.

  Покрај ова, Филипче информира дека од вчера е назначена нова директорка на Клиниката за кожни болести откако претходната беше разрешена бидејќи била во Италија, а не ги почитувала препораките за самоизолација и доаѓала на работа. Но, како што истакна, сите колеги лекари кои имале контакт со неа немаат знаци на заболување.

  Светската здравствена организација вчера прогласи пандемија на Ковид-19 коронавирусот откако се прошири низ целиот свет. Засега има над 118.000 случаи на заразени, во 114 земји низ целиот свет.

 • Mbyllja e kinemave, teatrove, ndërsa baret dhe restorantet të punojnë deri në ora 18 – masat e reja kundër koronavirusit

  Ndalim i të gjitha tubimeve publike dhe private pa dallim të numrit të pjesëmarrësve, anulim i projeksioneve në kinema, shfaqe dhe koncerte, mbyllja e sallave sportive dhe terreneve të sportit, ndërsa kafeteritë dhe restorantet të punojnë me orar të shkurtuar deri në ora 18 me kapacitet të përgjysmuar, përkatësisht të mbahet distancë nga një metër e gjysmë ndërmjet njerëzve të cilët qëndrojnë atje.

  Këto janë vetëm një pjesë e masave parandaluese të Ministrisë së Shëndetësisë për ballafaqim me Kovid – 19 koronavirusin.

  Ministri Venko Filipçe në konferencën e sotme për shtyp tha se në klinikat do të pranohen vetëm rastet urgjente.

  Masat e qeverisë duhet rreptësishtë ti respektojnë edhe komunitetet fetare, KMO, Kisha katolike dhe BFI si dhe bastoret.

  Filpçe falënderoi vullnetarët e Kryqit të kuq për përpjekjet e tyre, si dhe aplikacionit Moj vozduh, i cili sot i shpërndan të gjitha aktivitetet të cilat ndërmerren nga Ministria.

  Përpos kësaj, Filipçe tha se është përforcuar ekipi i epidemiologëve dhe infektologëve në Dibër, ku janë paraqitur numri më i madh i rasteve. Sot dhe nesër, tha si, do të bëhen analiza më të detajuara në të gjithë territorin.

  Në ndërkohë, vazhdon të monitorohet situata me nëntë pacientët në Klinikën e sëmundjeve infektive.

  Tre prej tyre, të cilët janë në moshë më madhore prej 65+ mbrëmë kanë pasur përkeqësim të gjendjes, përkatësisht janë paraqitur vështirësi në frymëmarrje, por siç tha Filipçe, ende nuk ka nevojë për mbështetje respiratorë.  Gjashtë pacientët të tjerë, janë në gjendje stabile.

  Në mëngjes është paraqitur edhe një person për testim, i cili javën e kaluar është kthyer nga Gjermania, ndërsa është paraqitur për shkak të temperaturës.

  Përpos kësaj, Filipçe informoi se nga mbrëmë është caktuar drejtoreshë e re në Klinikën për sëmundje të lëkurës, pasi ajo paraprakja ishte shkarkuar për shkak se ishte në Itali, ndërsa nuk i ka respektuar rekomandimet për vetë izolim dhe ka shkuar në punë.  Por, siç tha ai, të gjithë kolegët mjek, të cilët kanë pasur kontakt me të nuk kanë pasur shenja të sëmundjes.

  Organizata Botërore Shëndetësore mbrëmë shpalli pandemi të Kovid – 19 koronavirusit pasi u përhap në mbarë botën.  Për momentin ka mbi 118.000 raste të infektuar, në 114 vende në mbarë botën.